reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 2 / 2017

Dítě s opožděným vývojem řeči – čekat do třetího roku, nebo zahájit péči v raném věku?

Syndrom Dravetové v pediatrické praxi

Strategie léčby intraartikulárních poranění kolenního kloubu u dětí a adolescentů

Synechia vulvae infantum

Nejčastější lékové alergie u dětí

Podvýživa u obézních dětí

Necrobiosis lipoidica

Meningokoková meningitida u novorozence komplikovaná subdurálními efúzemi

Kdy může/nemůže rodič odmítnout léčbu dítěte
XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie Kongres pediatrů a dětských sester 12. -13. května 2017

V tradičním květnovém termínu se v Olomouci uskuteční naše největší setkání pediatrů a dětských sester XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie. Odborný program pro účastníky připravuje vedení Dětské kliniky FN v Olomouci. Přednášky se zaměří tentokrát na problematiku neuroinfekcí, na posuny v léčbě dětí s DMO, nové přístupy k vážně nemocnému novorozenci, nové pohledy na staré nemoci a samozřejmě zajímavé kazuistiky z praxe. Paralelně probíhá i sesterská sekce a večer je pro účastníky připraveno i zajímavé hudební vystoupení. Těšíme se na společné setkání v hotelu Clarion v Olomouci.
Dětská neurologie - Ošlejšková H. a kol.

Motivací vzniku stručné učebnice speciální dětské neurologie bylo znovu povzbudit zájem mladých lékařů o obor dětské neurologie a začínajícím mladým kolegům usnadnit erudici a přípravu k atestaci. Učebnici připravil kolektiv autorů z několika pracovišť a jejím obsahem jsou nejdůležitější oblasti speciální dětské neurologie. I když znalosti z ní získané bude třeba doplnit samostudiem z dalších zdrojů, kterých je dnes k dispozici nespočet, všichni autoři pevně věří, že se stane malou vstupní bránou vaší přípravy.Z posledního čísla

Vybrané články

Hematurie jako příznak

MUDr.Josef Gut

V přehledovém článku jsou podány podněty pro úvodní úvahu pediatra nad pacientem s hematurií ve snaze zorientovat se v rozsáhlém seznamu příčin.

Příspěvek k problematice pravidelného očkování nedonošených dětí v České republice

doc.MUDr.Petr Zoban, CSc., doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D., MUDr.Veronika Horáková, MUDr.Jitka Škovránková

Autoři připravili přehledový článek o stávajících informacích v odborné literatuře o imunokompetenci nedonošených dětí a možných nežádoucích účincích vakcinace ve skupině nedonošených dětí. Doporučují diferencovaný přístup k zahajování vakcinace nedonošených dětí podle stupně prematurity a aktuálního somatického stavu. Přílohou článku je Stanovisko České neonatologické společnosti a České společnosti alergologie a klinické imunologie k pravidelnému očkování nedonošených dětí. Autoři na základě shromážděných poznatků a klinických zkušeností nenalezli důvod v ČR měnit fungující, účinný systém pravidelného očkování velmi a těžce nedonošených dětí v prvních 2 letech života.

Záněty zevního genitálu u dětí - balanitida, epididymitida, orchitida

MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D.

Diagnostika a léčba zánětu předkožky je snadná. Většina balanitid ustoupí po koupelích penisu v roztoku s antiseptickými účinky a po lokální aplikaci antibiotické (ATB) masti, nutnost celkového podávání antibiotik je výjimečná. Zánětlivé postižení nadvarlete nebo varlete je nutno odlišit od jiných nejčastějších příčin akutního skrota – torze přívěsku varlete a nadvarlete nebo od torze spermatického funikulu. Antibiotická léčba epididymitidy je indikována u pacientů s pyurií, s prokázanou vývojovou vadou urotraktu a u adolescentů. Mikční cystouretrografie by měla být provedena jen při ultrazvukovém podezření na vývojovou anomálii nebo při zachycené pyurii. Parotická orchitida je nejčastější komplikace příušnic u adolescentů. Léčba je vedena nesteroidními antiflogistiky, klidovým režimem, chlazením zevního genitálu. Při podezření na komplikující bakteriální infekci je nutné podání antibiotik. Léčba kortikoidy nezmenší nebezpečí atrofie varle a vývoje patologického spermiogramu.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.