Aktuality

reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 5 / 2016

Novinky v léčbě zánětlivých střevních onemocnění

Časná výživa a dlouhodobé zdraví

Psychiatrická problematika u předčasně narozených

Současný pohled na retinopatii u dětí

Kožní nemoci u dětí a výběr povolání

Farmakoterapie kašle ve zkratce

Možnosti podpory kojení (laktační poradenství) z pohledu laické i odborné veřejnosti
Duševní zdraví mládeže; Brno; 11.-12.11.2016

Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!Z posledního čísla

Poruchy autistického spektra – 1. díl

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., Mgr. Markéta Mohaplová

První část přehledového článku o poruchách autistického spektra zmiňuje v úvodu nové úkoly, které jsou postaveny před lékaře a psychology podílející se na diagnostickém a léčebném procesu dětí s těmito poruchami. Informuje o nárůstu prevalence a podává možná vysvětlení pro tento epidemiologický trend. Shrnuje aktuální informace o etiopatogenezi poruch autistického spektra a výsledcích neurozobrazovacích studií. Souvislost mezi výskytem poruch autistického spektra a očkováním uvádí jako neprokázanou. Popisuje podrobně klinický obraz dětského a atypického autismu a Aspergerova syndromu.

Archibaldovo znamení

MUDr.Jan Papež, prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Jiří Štarha, Ph.D., MUDr.Petr Jabandžiev, MUDr.Jana Šuláková, MUDr.Jan Šenkyřík

Vývojová dysplazie kyčelního kloubu

MUDr.Mgr.Monika Frydrychová, MUDr.Michaela Kassaiová, MUDr.Robert Jůzek, doc.MUDr.Jiří Chomiak, CSc., prof.MUDr.Pavel Dungl, DrSc.

Diagnostika a léčba vývojové dysplazie kyčlí zaznamenala od 80. let 20. století významný rozvoj díky ultrazvukovému vyšetření novorozenců. Při časném záchytu lze většinu dětí, i s nejzávažnějšími nálezy, úspěšně léčit ambulantně při správném použití abdukčních pomůcek. Kyčle decentrované s kontrakturou reponujeme šetrnou postupnou distrakcí, která dosud nemá žádné závažné následky v podobě aseptické nekrózy. Případy reziduální dysplazie řešíme operačně z důvodu prevence časného vzniku artrózy.

Vybrané články

Strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv. kybergrooming

Mgr.Kamil Kopecký, Ph.D.

Příspěvek se zaměřuje na vybrané strategie manipulace dětí v online prostředích se zaměřením na tzv. kybergrooming. Termínem kybergrooming označujeme chování uživatelů internetu, které má přimět vyhlédnutou dětskou oběť k osobní schůzce v reálném světě (výsledkem schůzky může být sexuální zneužití, fyzický útok, pořizování dětské pornografie, dětská prostituce apod.). Příspěvek se zaměřuje na vybrané techniky, které se k útokům na děti využívají, popisuje rovněž vybrané případy, v rámci kterých byly techniky útoku zneužity.

Souvislost mezi excesivním pláčem kojence a rodinnými faktory

PhDr.Lucie Sikorová, Ph.D., Mgr.Sandra Plačková

Nadměrný či excesivní pláč je rozšířeným problémem kojeneckého věku dítěte, který může ovlivňovat chování matky, resp. rodičů a chod celé rodiny. Naopak psychosociální výbava matky může ovlivnit chování a projevy kojence. Cílem studie bylo zjistit prevalenci excesivního pláče kojence ve vybraných ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost. Zkoumat, zda existuje souvislost mezi výskytem syndromu excesivního pláče dítěte, funkčností rodiny a psychosociální výbavou matky (funkčnost rodiny, depresivita, úzkostnost, stres, sebevědomí). Šetření se uskutečnilo kvantitativní metodou s využitím dotazníků. Dotazníková sada zahrnovala dotazník DASS-21, Rosenbergův test a Family APGAR dotazník. Na základě Wesselových kritérií bylo identifikováno 17 % kojenců s excesivním pláčem ve vybraných ordinacích. Zaznamenán byl vyšší počet dětí s excesivním pláčem s narůstající dysfunkcí rodiny (p < 0,001), s narůstající depresivitou, úzkostností a stresem matky (p < 0,001). U skupiny matek s nižším sebevědomím se vyskytoval rovněž vyšší počet kojenců se syndromem excesivního pláče (p < 0,001).

Sebepoškozování v dětství a dospívání

Mgr.MUDr.Eva Rozsívalová

Záměrné sebepoškozování či sebezraňování (deliberate self harm, self injury) je nevhodný škodlivý zvládací (copingový) mechanizmus. Jedná se o behaviorální projev pozorovatelný i v dětství a dospívání. Mluvíme o povrchním sebeřezání, sebepálení, předávkovávání se medikamenty či jinými chemickými látkami, sebetlučení, sebeškrcení, rozrušování ran, vytrhávání vlasů a podobně. Dospívající si chce uškodit a zároveň zůstat naživu. Následky sebepoškození skrývá, důležitější je pro něj proces sám, než výsledek. V průběhu prožívá bažení (craving), nárůst vzrušení (arousalu), jeho vybití a úlevu spojenou s potřebou opakování. V terapii využíváme nejčastěji možnosti ovlivnění serotonergních a dopaminergních receptorů. Je studována role receptorů opioidních. Důležitá je psychoterapie, která kombinuje možnosti souběžného průběhu individuální, skupinové psychoterapie, deníkové práce, možnosti krizového telefonického kontaktu s terapeutem a podpory rodičům.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.