Aktuality

reklama

Pozvánka na PEDIATRII PRO PRAXI - IV. kongres pediatrů v Plzni

Vážení příznivci dětského lékařství, na sklonku podzimu připravujeme již IV. ročník kongresu Pediatrie pro praxi v Plzni. Přednesena budou tentokrát témata zaměřená na poruchy vrozené imunity u dětí, akutním stavům v pediatrii, současným přístupům v očkování a zazní také oblíbené kazuistiky z praxe. Druhý den se mohou účastníci těšit na hlasování v rámci bloku Od titritid k CRPitidám. Zveme všechny, kteří se se budou chtít dozvědět novinky v oboru, ve dnech 24.-25. listopadu do Parkhotelu Congress Center v Plzni.
Připravujeme do Pediatrie pro praxi 5 / 2016

Novinky v léčbě zánětlivých střevních onemocnění

Časná výživa a dlouhodobé zdraví

Psychiatrická problematika u předčasně narozených

Současný pohled na retinopatii u dětí

Kožní nemoci u dětí a výběr povolání

Farmakoterapie kašle ve zkratce

Možnosti podpory kojení (laktační poradenství) z pohledu laické i odborné veřejnosti
Duševní zdraví mládeže; Brno; 11.-12.11.2016

Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!Z posledního čísla

Opakované infekce močových cest jako důsledek syndromu kaudální regrese

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Ludmila Zatloukalová, MUDr.Lucie Stašková, MUDr.Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr.Kamila Michálková

Syndrom kaudální regrese (CRS) je vzácné onemocnění distálních páteřních segmentů postihující vývoj míchy s doprovodnými důsledky. Prezentujeme tříměsíční pacientku, která byla přeložena do naší nemocnice k vyšetření pro opakované infekce močových cest. Cystouretrografie prokázala neurogenní močový měchýř a oboustranný vezikoureterální reflux s levostranným megaureterem. Při vyšetření byla pacientka bez další neurologické symptomatologie. Vyšetření pomocí magnetické rezonance prokázalo dysgenezi kosti křížové.

Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře

MUDr. Veronika Tolašová, MUDr. Miroslav Kobsa, MBA Nemocnice Nový Jičín a. s.

Článek pojednává o letním období ve vztahu k dětskému věku, popisuje vliv slunečního záření na dětskou pokožku, zmiňuje některé časté letní dermatózy, se kterými se lékař může v ordinaci setkat, patologické stavy související s expozicí slunci (fotodermatózy), okrajově se dotýká problematiky pediatrického maligního melanomu. Součástí jsou i praktické rady ohledně fotoprotekce kůže a výčet některých ochranných prostředků vhodných pro děti.

Celiakie – doporučený postup pro diagnostiku a terapii u dětí a dospívajících

MUDr.Pavel Frühauf, CSc., doc.MUDr.Jiří Bronský, Ph.D., MUDr.Petr Dědek, Ph.D., 1,4, prof.MUDr.Jiří Nevoral, CSc., MUDr.Radana Kotalová, CSc., prof.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D., MUDr.Natália Szitányi, MUDr.Alena Šebková, MUDr.Lubomír Zahradníček

 

Vybrané články

Kašel u dětí a možnosti jeho léčby

MUDr.Zuzana Vančíková, CSc.

Kašel je jedním z nejčastějších příznaků, pro který přivádějí rodiče své děti k lékařskému vyšetření. Jeho příčiny, průběh a léčba se u dětí liší od dospělých, a proto se liší i diagnostické postupy. Chronický nebo recidivující kašel bez zjevné příčiny je velkým diagnostickým i terapeutickým problémem. V článku je uveden postup vyšetření a možnosti léčby.

Indikace vyšetření vedlejších nosních dutin u dětí

MUDr.Ivana Červinková, doc.MUDr.Jarmila Skotáková, CSc.

Správná indikace vyšetření vedlejších nosních dutin u dětských pacientů je často diskutovanou otázkou. Nejčastěji se jedná o klasický skiagram, ostatní radiologické metody jsou zpravidla vyšetření nástavbová. Výchozím dokumentem pro indikující lékaře by měl být Věstník MZ ČR, částka 11, 2003, „Indikační kritéria pro zobrazovací metody“.

Komunikace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr.Jarmila Seifertová

Komunikace v medicínské praxi je umění na úrovni vrcholového hereckého výkonu, hlavně s dětmi a rodinnými příslušníky. Přibývá dětí citově izolovaných, objevují se somatické obtíže. Obtíže jsou špatně vysvětlitelné a ovlivnitelné. V primární péči pomáhá vyšetření specialistou. Musí mít správné informace. Dobré by bylo mít dostupnou konzultaci se specialistou. Při předání pacienta je samozřejmostí výstižná epikríza. Inspirativní jsou diskuzní skupinky s kolegy v komunitě, funguje to i při prevenci syndromu vyhoření. Mezi spolupracovníky v ordinaci je pozitivní komunikace klíčová. Nezastupitelná je komunikace s laickou veřejností za účelem vzdělávání v sebepéči. Doporučuji zařadit výuku komunikačních dovedností do výuky.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.