Aktuality

reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 6 / 2016

Virové střevní infekce - virové gastroenteritidy

Hematurie jako příznak

Novinky v léčbě zánětlivých střevních onemocnění

Použití neregistrovaných léčiv na příkladech v pediatrii

Bohnovy noduly

Pár zlaťáků za karnevalovou masku

Tyreotoxická periodická paralýza

Historie pediatrie a dětského ošetřovatelství v ČRZ posledního čísla

Faktory závažnosti popáleninového úrazu v dětském věku

MUDr.Robert Zajíček, Ph.D., MUDr.Ivana Grosová, MUDr.Hubert Šuca

Zajištění adekvátní přednemocniční péče dětského pacienta s popáleninovým úrazem je závislé na posouzení šesti základních prognostických faktorů: mechanizmu úrazu, procenta popálené plochy, věku, lokalizace, stupně popálení a anamnestických dat. Z etiologického hlediska rozdělujeme termická traumata na opaření, popálení, chemické zranění a úraz elektrickým proudem. Procento popálené plochy je možno posoudit dle tabulek nebo pomocí palmárního pravidla. Hloubka postižení se dělí do tří základních stupňů, nejzávažnějšími lokalizacemi jsou ruce, obličej, krk a genitál. Z hlediska krátkodobé prognózy je klíčový vztah věku a rozsahu popálení. Základní anamnestická data jsou nedílnou součástí komplexního zhodnocení úrazu.

Možnosti ovlivnění bolestivosti při podávání intramuskulárního benzathin penicilinu G

PharmDr.Kateřina Ládová, Ph.D., PharmDr.Petra Thomson, PharmDr.Milada Halačová, Ph.D., MUDr.Petr Jirák

Podání intramuskulární injekce benzathin benzylpenicilinu (benzathin PNC G) je spojeno s bolestivostí či dyskomfortem, které mohou vést k non‑adherenci v léčbě. Toto riziko může být výraznější u dětí a adolescentů a je tedy nezbytné bolest minimalizovat, zejména při nedostupnosti léčivých přípravků (LP) obsahujících vedle benzathin PNC G další složku zmírňující bolestivost. Předkládaný text popisuje na základě publikované literatury dva postupy, které mohou bolest snížit, a to i u pediatrické populace. Jednak smísení dvou dostupných monokomponentních LP obsahujících benzathin a prokain PNC G, a jednak použití roztoku lidokainu pro rekonstituci injekčního prášku benzathin PNC G. Doklady uvádějící oba postupy nenaznačují snížení bezpečnosti ani požadované sérové koncentrace PNC G. Na závěr je zmíněna i naše klinická zkušenost.

Familiární hypercholesterolémie u dětí

MUDr.Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.

Ordinace PLDD, Brno Familiární hypercholesterolémie je závažné geneticky podmíněné onemocnění, výrazně zvyšující kardiovaskulární riziko. Časná diagnostika a intenzivní léčba mohou předčasné manifestaci aterosklerotických změn zabránit. U většiny dětí s dyslipoproteinémií stačí pouze úprava výživových a pohybových zvyklostí k normalizaci koncentrací lipidů a lipoproteinů v séru. Indikace k zahájení farmakologické léčby je přísně individuální, rozhoduje o ní specialista po zvážení všech rizik.

Vybrané články

Opakované respirační infekce jako prezentující příznak zdvojeného aortálního oblouku

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Eva Klásková, Ph.D., prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D., MUDr.Sabina Kaprálová, MUDr.Kamila Michálková

Prezentujeme 15měsíčního chlapce se zdvojeným aortálním obloukem, který měl pozitivní anamnézu vážných a opakovaných infekcí horních cest dýchacích s permanentním inspiračním stridorem. Vyšetřením polykacího aktu s kontrastní látkou a flexibilní bronchoskopií byla stanovena přítomnost vaskulární imprese na jícnu a trachey. Definitivní diagnóza zdvojeného aortálního oblouku byla stanovena při MR vyšetření hrudní aorty. Všechny klinické potíže odezněly po úspěšné kardiochirurgické operaci.

Neobvyklá perinatální infekce – kampylobakterová enteritida

MUDr.Eva Branšovská, MUDr.Magdalena Čadová, prof.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D., doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D., MUDr.Tamara Bergerová, Ing.Helena Šebestová

Campylobacter patří k nejčastějším původcům bakteriálních enteritid u dětí. V odborných publikacích je tato infekce nejčastěji uváděna jako zoonóza. V kazuistice je prezentován vzácný případ 3denního novorozence ukazující to, že existují i méně obvyklé cesty nákazy.

Apatický kojenec s těžkým deficitem vitaminu B12

MUDr.Daniela Janečková, MUDr.Martina Suková, MUDr.Lucie Šrámková, Ph.D., MUDr.Elena Vodičková, prof.MUDr.Jan Starý, DrSc.

Sedmiměsíční, dosud výhradně kojená dívka byla přijata pro bledost, progredující apatii a hypotonii. Laboratorně zjištěna pancytopenie – normocytární anémie, trombocytopenie a neutropenie, elevace LDH. Aspirát kostní dřeně byl hypercelulární s nápadnou hypersegmentací neutrofilů a megaloblastoidií v červené řadě. Na základě sérových hladin byl potvrzen těžký deficit vitaminu B12 a železa. Léčba parenterálním vitaminem B12 vedla k rychlému zlepšení klinického stavu a úpravě parametrů krevního obrazu.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.