Aktuality

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 1 / 2017

Hnisavé meningitidy u dětí

Záněty středního ucha u dětí - omyly při diagnostice a léčbě

Synechia vulvae infantum

Nejčastější lékové alergie u dětí

Podvýživa u obézních dětí

Plochá noha u dítěte

Streptococcus pyogenes jako příčina syndromu toxického šoku

Potřeby onkologicky nemocných dětí z perspektivy dětí a rodičů
Pozvánka na PEDIATRIE PRO PRAXI - IV. kongres pediatrů v Ostravě, 16.2.2017 - 17.2.2017

Rádi bychom Vás pozvali v polovině února na IV. kongres PEDIATRIE PRO PRAXI v Ostravě v hotelu Clarion. Věnovat se budeme tématům – Sportovní dětské lékařství, Psychiatrie z různých pohledů, Urologické případy u dětí a Úskalí farmakoterapie v pediatrii. Druhý den začneme parazitologickým blokem, dále budete mít možnost diskutovat s právníkem o aktuální úhradové vyhlášce a závěr programu uzavře oblíbené interaktivní hlasování o infekčních tématech. Podrobný program je zavěšen v sekci aktuální kongresy. Těšíme se na setkání s Vámi.
Dětská neurologie - Ošlejšková H. a kol.

Motivací vzniku stručné učebnice speciální dětské neurologie bylo znovu povzbudit zájem mladých lékařů o obor dětské neurologie a začínajícím mladým kolegům usnadnit erudici a přípravu k atestaci. Učebnici připravil kolektiv autorů z několika pracovišť a jejím obsahem jsou nejdůležitější oblasti speciální dětské neurologie. I když znalosti z ní získané bude třeba doplnit samostudiem z dalších zdrojů, kterých je dnes k dispozici nespočet, všichni autoři pevně věří, že se stane malou vstupní bránou vaší přípravy.Z posledního čísla

Vybrané články

Bohnovy noduly

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Barbora Špičáková

Skryté vady patra jako příčina velofaryngeální insuficience

MUDr.Olga Košková, MUDr.Jitka Vokurková, Ph.D., PaedDr.Václav Baslík, MUDr.Pavel Horník

Submukózní rozštěp patra a vrozeně krátké měkké patro s nebo bez rozštěpu čípku patří mezi méně časté příčiny velofaryngeální insuficience – nedostatečnosti patrohltanového uzávěru. Jejich diagnostika je obtížnější než u klasických rozštěpů, avšak jejich projevy a následky na vývoj řeči jsou podobně závažné. Pro úspěšnou léčbu těchto vad je nezbytné včasné stanovení diagnózy a spolupráce plastického chirurga s klinickým logopedem a ORL lékařem. Jak pacienti se submukózním rozštěpem, tak i s vrozeně krátkým měkkým patrem ve spojení s klinickými projevy velofaryngeální insuficience, jsou na Oddělení dětské plastické chirurgie Fakultní nemocnice Brno indikováni k operačnímu řešení s následnou intenzivní logopedickou terapií. Otevřená huhňavost u dítěte spojená s opožděným vývojem řeči, častými záněty středouší a nepostupující logopedickou léčbou jsou vždy důvodem k vyšetření v ambulanci specializovaného foniatra a plastického chirurga.

Poranění pankreatu cyklistickými řídítky u dětí

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Tomáš Malý, Ph.D., MUDr.Kamila Michálková

Poranění o cyklistická řídítka patří mezi nejčastější příčiny úrazů břicha u dětí. Včasná diagnóza a optimální péče bez zbytečného prodlení může pomoci snížit morbiditu poraněných nitrobřišních orgánů. Děti s tupým poraněním břicha řídítky vyžadují léčbu s velkou pečlivostí. Popisujeme kazuistiku mladé dívky po úrazu na kole, při kterém utrpěla prudký náraz řídítek pod levý žeberní oblouk. Dívka byla přijatá na pozorování a prvotní vyšetření. Byla peritoneální a postupně došlo ke zvýšení hladiny sérové pankreatické amylázy a lipázy na hodnoty 3,57 μkat/l a 16,37 μkat/l. Axiální CT vyšetření prokázalo podélnou rupturu pankreatu. Endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie (ERCP) potvrdila poškození hlavního pankreatického vývodu. Ve snaze o přemostění porušeného vývodu a zajištění drenáže pankreatické šťávy byl předoperačně zaveden pankreatický stent. Vzhledem k ruptuře těla pankreatu se současným přerušením pankreatického vývodu byla provedena distální pankreatektomie se zachováním sleziny. Pacientka se dobře zotavila a 12 týdnů po odstranění stentu při kontrolním vyšetření nebylo prokázáno žádné omezení funkce pankreatu.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.