Aktuality

reklama

Připravujeme do Pediatrie pro praxi 5 / 2016

Novinky v léčbě zánětlivých střevních onemocnění

Časná výživa a dlouhodobé zdraví

Psychiatrická problematika u předčasně narozených

Současný pohled na retinopatii u dětí

Kožní nemoci u dětí a výběr povolání

Farmakoterapie kašle ve zkratce

Možnosti podpory kojení (laktační poradenství) z pohledu laické i odborné veřejnosti
Duševní zdraví mládeže; Brno; 11.-12.11.2016

Vážení kolegové, milí přátelé, dovolujeme si vás po dvou letech opět pozvat do Brna na 27. konferenci Duševní zdraví mládeže. Letos jsme vzhledem k událostem, které nás obklopují a na které musíme zareagovat, zvolili ústřední téma „Dítě s psychickými problémy v měnícím se světě“. Budeme rádi, když odborně podiskutujeme o změnách ve společnosti, které mohou ovlivnit duševní zdraví dětí – ať jsou to změny v rodinných modelech, změny ve vzdělávání, v měnící se kultuře i náplni volného času. Chceme dětskou psychiatrii ukázat jako obor, který je připraven nabídnout odbornou pomoc v každé době. I v letošním ročníku konferenci chápeme jako česko-slovenskou se všemi detaily, které nás odlišují a zároveň spojují. Konference je jako vždy otevřena všem odborníkům věnujícím se otázkám duševního zdraví u dětí. Těšíme se na setkání v Brně!Z posledního čísla

Poruchy autistického spektra – 1. díl

doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D., Mgr. Markéta Mohaplová

První část přehledového článku o poruchách autistického spektra zmiňuje v úvodu nové úkoly, které jsou postaveny před lékaře a psychology podílející se na diagnostickém a léčebném procesu dětí s těmito poruchami. Informuje o nárůstu prevalence a podává možná vysvětlení pro tento epidemiologický trend. Shrnuje aktuální informace o etiopatogenezi poruch autistického spektra a výsledcích neurozobrazovacích studií. Souvislost mezi výskytem poruch autistického spektra a očkováním uvádí jako neprokázanou. Popisuje podrobně klinický obraz dětského a atypického autismu a Aspergerova syndromu.

Letní období a dětská kůže z pohledu praktického lékaře

MUDr. Veronika Tolašová, MUDr. Miroslav Kobsa, MBA Nemocnice Nový Jičín a. s.

Článek pojednává o letním období ve vztahu k dětskému věku, popisuje vliv slunečního záření na dětskou pokožku, zmiňuje některé časté letní dermatózy, se kterými se lékař může v ordinaci setkat, patologické stavy související s expozicí slunci (fotodermatózy), okrajově se dotýká problematiky pediatrického maligního melanomu. Součástí jsou i praktické rady ohledně fotoprotekce kůže a výčet některých ochranných prostředků vhodných pro děti.

Archibaldovo znamení

MUDr.Jan Papež, prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Jiří Štarha, Ph.D., MUDr.Petr Jabandžiev, MUDr.Jana Šuláková, MUDr.Jan Šenkyřík

Vybrané články

Dobrovolné očkování v adolescentním věku

doc.MUDr.Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS

Koalice pro podporu očkování Adolescentní věk je obdobím, kdy je možné navázat na mandatorní, pravidelné nepovinné i doporučené očkování aplikované v dřívějším dětském věku. Pokud k očkování dobrovolnými vakcínami v dřívějším věku nedošlo, je toto období života vhodným k zahájení primovakcinace hned proti několika nemocem. Kategorie označovaná podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem jako „očkování na žádost“ vyžaduje souhlas rodičů s přímou platbou za aplikovanou vakcínu, s možností následné parciální kompenzace z preventivního balíčku zdravotní pojišťovny. Adolescentní věk by z hlediska primární prevence nemocí formou vakcinace neměl být přehlíženou ani podceňovanou věkovou kategorií. Ordinace primární péče by se neměly zaměřovat výlučně na ty vakcíny, které jsou v dětském věku poskytovány zdarma. I ty ostatní patří k významným prostředkům pro snížení morbidity i mortality dětské populace a mnoho rodičů má přes nutnost úhrady o tuto formy ochrany zájem. K tomu je však nutné podání srozumitelné informace a osobní doporučení praktickým lékařem.

Komunikace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr.Jarmila Seifertová

Komunikace v medicínské praxi je umění na úrovni vrcholového hereckého výkonu, hlavně s dětmi a rodinnými příslušníky. Přibývá dětí citově izolovaných, objevují se somatické obtíže. Obtíže jsou špatně vysvětlitelné a ovlivnitelné. V primární péči pomáhá vyšetření specialistou. Musí mít správné informace. Dobré by bylo mít dostupnou konzultaci se specialistou. Při předání pacienta je samozřejmostí výstižná epikríza. Inspirativní jsou diskuzní skupinky s kolegy v komunitě, funguje to i při prevenci syndromu vyhoření. Mezi spolupracovníky v ordinaci je pozitivní komunikace klíčová. Nezastupitelná je komunikace s laickou veřejností za účelem vzdělávání v sebepéči. Doporučuji zařadit výuku komunikačních dovedností do výuky.

Komplikace varicely v dětském věku

MUDr.Renata Kračmarová

Varicela je jedním z nejčastějších dětských infekčních onemocnění u nás. K naprosté většině primoinfekcí virem varicella-zoster (VZV) dojde v dětském věku a průběh je zpravidla benigní. Komplikace můžeme očekávat u dospělých, nejmladších dětí, imunokompromitovaných pacientů a v souvislosti s graviditou, ale setkáváme se s nimi i u dosud zdravých dětí. Pro rizikové skupiny je typický častější výskyt pneumonitidy. Závažný problém představuje bakteriální superinfekce výsevu s dominantním zastoupením streptokokové a stafylokokové etiologie, která může vést k ložiskovému postižení měkkých tkání či závažné generalizované infekci. Z neurologických komplikací se u dětí nejčastěji vyskytuje benigní cerebelární ataxie. Vzácná VZV vaskulitida, produktivní virová infekce cévní stěny, může být příčinou ischemické cévní mozkové příhody. Nejúčinnějším způsobem redukce počtu závažných komplikací varicely v dětské populaci zůstává aktivní imunizace.Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.