reklama

RUBRIKY

Přehledové články

Nejnovější poznatky o etiologii, patogenezi, diagnostice a terapii chorob a skupin onemocnění. Doporučený max. rozsah rukopisu je 6 stran s nejvíce šesti obrázky (grafy). V případě zpracovávání obsáhlejší tématiky je po dohodě s redakcí možné rozdělit příspěvek do několika částí. Článek pište s důrazem na jeho praktické využití pediatry a specialisty z jiných oborů zajímajících se o pediatrii.

Sdělení z praxe (kazuistika)

Maximální rozsah rukopisu je 5 stran. Vítaná je názorná obrazová dokumentace.
(Pacienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje tak nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem).

Ve zkratce

Diagnostika a terapie zpracovaná v tabulkách a schématech s důrazem na přehlednost a praktické využití daných informací. Maximální rozsah rukopisu je 5 stran.

Orbis Pictus Medicus

Na příkladech obrazové dokumentace je ve stručnosti popsán méně obyvklý případ. Rozsah do 1 strany.

Jaká je vaše diagnóza?

Zajímavý případ z praxe, u kterého autor popíše problém a čtenář má určit diagnózu. Své závěry si čtenář ověří v tomtéž čísle. Max. rozsah rukopisu je 3 strany.

Přednemocniční neodkladná péče

Rubrika by měla čtenáře jednoduše a efektivně vést v neodkladných situacích s ohledem na omezené možnosti rozhodování v diagnostice a léčbě. Vedle poučení by měla být i jakousi citační zárukou, o kterou by se šlo opřít pro případné hodnocení správnosti či nesprávnosti lékařova postupu.

Dobrá rada

Cílem rubriky je poskytnout rychlou a praktickou radu, odpovědět krátce a srozumitelně na konkrétní otázku. Rozsah rukopisu je max. 3 strany.

Etika/právo v pediatrii

Novinky z oblastí, které mají napomoci k praktické pomoci orientovat se lékařům v této problematice.

Pro sestry

Rubrika, v níž sestry informují ostatní sestry o svých přístupech a postupech či obecně platných doporučeních. Maximální rozsah rukopisu je 4 strany.

Pediatrie založená na důkazech

Zajímavé a přínosné informace ze zahraničního tisku publikovaných v souladu s EBM.
Maximální rozsah rukopisu je 3 strany.

Ptáte se – odpovídáme

Kdokoliv má možnost poslat do redakce krátký odborný dotaz, který by chtěl zodpovědět. Redakce ve spolupráci s předními odborníky dotaz zodpoví a zveřejní.

Pohled do historie medicíny

Po domluvě s redakcí je možné zpracovat připomenutí významé osobnosti nebo události z lékařské historie.
Maximální rozsah rukopisu je 3 strany.

Informace

Informace o odborných akcích, nové knihy, recenze, zprávy z konferencí, pozvánky a jiné.
Maximální rozsah rukopisu je 3 strany.

Komentáře

Reakce na přehledové články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, zajímavosti ze
zahraničního tisku a jiné odborné informace v maximálním rozsahu 2 stran rukopisu.

ZPRACOVÁNÍ RUKOPISU

Příspěvek pište na počítači v některém z běžných textových editorů, přičemž prosím dbejte následujících technických připomínek:

 • doporučený typ písma Times New Roman, velikosti 12
 • řádkování 1,5
 • klávesu ENTER používejte jen na konci odstavců, nikoliv na konci každého řádku
 • článek čleňte na menší přehlednější úseky s nadpisy
 • v písmu rozlišujte důsledně číslice 1a 0 od písmen l a O
 • závorky používejte kulaté ( )
 • před interpunkčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak vždy
 • měrné jednotky oddělujte mezerou od hodnot, používejte jednotky soustavy SI
 • zkratky vždy při prvním uvedení vysvětlete, nepoužívejte zkratky v nadpisu
 • zdomácnělé cizí výrazy pište buď v souladu s pravidly českého pravopisu, nebo v původní latinské podobě
 • používejte maximálně 3 úrovně titulků, které rozlišujte nejlépe pomocí stylů v MS Word (Nadpis 1, Nadpis 2...). Titulky nečíslujte.

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

1. Výstižný název práce (korespondující s obsahem), jména a příjmení všech autorů včetně titulů a pracovišť. Poštovní adresa hlavního autora včetně čísla telefonu a e-mailové adresy (součástí článku je zveřejnění korespondenčních kontaktů na autora).

2. Souhrn - stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 15 řádků (mimo rubriky Informace, OPM, Ptáte se - odpovídáme).

3. Klíčová slova v rozsahu 3–6, mimo rubriky Informace, Ptáte se - odpovídáme (doporučeno použít ze seznamu hesel Index Medicus).

4. Anglický překlad názvu práce, souhrnu a klíčových slov.

5. Vlastní text - text přehledového článku se rozděluje do oddílů: úvod, dílčí části uvedené nadpisy, závěr (v závěru je dobré uvést shrnutí pro praxi nebo praktické bodové shrnutí: Stojí za zapamatování). Kazuistika (Sdělení z praxe) musí obsahovat úvod, ve kterém se specifikuje problematika na základě citací aktuální literatury. Text popisující případ je třeba psát celými větami. Další důležité části struktury kazuistiky jsou Diskuze a Závěr. Jiné typy článků, jako např. editorial, krátká sdělení, vyžadují jiné členění. Nepoužívejte raději automatické opravy textu. Vyvarujte se zkratek v nadpisu, souhrnu a klíčových slovech. Plný název musí předcházet prvnímu uvedení zkratky – s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky. Používejte jednotně zkratky vycházející z českých (slovenských) nebo anglických názvů. Nepoužívejte raději automatické opravy textu. Používejte pouze standardní zkratky. Vyvarujte se zkratek v nadpisu, souhrnu a klíčových slovech. Plný název musí předcházet prvnímu uvedení zkratky – s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky. Používejte jednotně zkratky vycházející z českých (slovenských) nebo anglických názvů.

6. Obrazové přílohy - očíslované a s popisem legend v textu, posílejte prosím raději zvlášť jako přílohy a v co nejlepší kvalitě vzhledem k tisku. Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu. Jsou přijímány všechny běžně používané formáty obrázků. V případě značné velikosti souboru jej lze zaslat přes úschovnu. Je možno kontaktovat grafickou redakci a domluvit se na individuální úpravě obrazových příloh. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva.

7. Seznam literatury - citace očíslujte, odkazy v textu uvádějte číslem citace v kulatých závorkách. Literární odkazy musí být číslovány v pořadí, v jakém byly poprvé zmíněny v textu. Doporučujeme rozsah do 20 citací. „Osobní sdělení“, „nepublikovaná pozorování“ uvádějte v závorce přímo v textu a neuvádějte v seznamu literatury. U odkazů na práce dosud nepublikované, avšak přijaté k uveřejnění uveďte název časopisu s poznámkou „v tisku“, autoři musí získat písemné povolení k citaci takové práce a dále ověření, že práce byla skutečně přijata k publikaci. Vyhýbejte se odkazům na abstrakta, nepublikovaná pozorování, osobní oznámení apod. Literární odkazy pište pomocí níže uvedeného vzoru. Názvy časopisů se zkracují podle stylu použitého v Index Medicus. Tento seznam můžete získat na webové adrese (http://www.nlm.nih.gov/). Citujte i číslo vydání.

Příklady citací

Článek v časopise:

Kračmarová R. Komplikace varicely v dětském věku. Pediatr. praxi. 2016; 17(3): 137–140.

Autor. Název článku. Mezinárodní zkratka časopisu, rok; ročník (číslo/sešit) a strana od–do.

Hnízdil L, Procházková I, Jedlička V, et al. Adenom příštitného tělíska. Onkologie 2013; 7(5): 252-255.

Více než 3 autoři –  uveďte první 3 autory, následované et al.

Monografie:

Kolář J, Zídková H. Nárys kostní radiodiagnostiky. Praha: Avicenum 1986: 419 s.

Autoři. Název.(Vedlejší názvy). Místo: nakladatel, rok: počet stran.

Kapitola v monografii:

Hanuš T. Dysfunkce dolních močových cest. In: Dvořáček J a kol. Urologie. ISV Praha 1998: 1307–1333.

Sborníky

Šmajsová Buchtová B, Kulhavý V, Procházka J a kol. Konference psychologie práce a organizace 2011: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno 25. 26. května 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

Tvůrce. Název sborníku. (Vedlejší názvy. Další tvůrce.) Místo: nakladatel, rok.

Odkaz na online knihy, monografické dokumenty:

Čapek K. Válka s mloky [online]. 20. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1981. Spisy, sv. 9 [cit. 5-8-2015]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/66/valka_s_mloky.pdf

Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování [cit. datum citování]. Edice, číslo edice. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Příspěvky v online časopisech/seriálech:

ElectroScope [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007 [cit. 27-6-2011]. Dostupné z: http://electroscope.zcu.cz

Název časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, vychází od [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Webové stránky (neznámý autor):

Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2011. [cit. 27-7-2011]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz

Dominantní tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

Příspěvky na webových stránkách:

Tichá J, Tichý M. Jméno Zdeňka Milera nese jedna z planetek obíhajících kolem Slunce. In: Věda.cz [online]. [cit. 27-7-2011]. Dostupné z: http://www.veda.cz/article.do?articleId=68377. Path: Homepage; články; 21.4.2011.

Tvůrce. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky / webového sídla. [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.


Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy rukopisu. V případě potřeby zkrácení rukopisu bude vyžádán souhlas autora.

Vzhledem k praktickému zaměření časopisu Vás prosíme, aby byl příspěvek napsán srozumitelně, s důrazem na praktické využití podaných informací v ambulantní praxi.

Uveřejnění příspěvků podporovaných grantovými projekty a příspěvků vycházejících ze studií podporovaných farmaceutickými firmami je zpoplatněno. Na honoráře za publikace a za vypracování recenzních posudků není právní nárok. Autor poskytuje zasláním článku objednateli výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tiskové podobě na území České republiky a v zahraničí ve smyslu § 56 aut. zák. včetně práva sublicence a postoupení licence a k užití díla na internetu ve smyslu § 18 aut. zák.


Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: zemanova@solen.cz

 • \**SOLEN, s.r.o.\**
 • Lazecká 297/51
 • 779 00 Olomouc
 • mobil: 777 557 426

 Pokyny pro autory ke stažení ve formátu pdf.

Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.