reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(3): 154-156

Využitie krému Imunoglukan P4H® v doplnkovej liečbe atopického ekzému

doc.MUDr.Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA1, Mgr.Andrea Vrtíková, 2
1 Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná

nemocnica Martin 2Pleuran s. r. o., Bratislava Atopický ekzém (AE) patrí k najčastejším chronickým kožným ochoreniam v detskom veku. Základnú protizápalovú liečbu atopického ekzému možno vhodne podporiť aj lokálne pôsobiacim prírodným imunomodulačným prípravkom s obsahom komplexu biologicky aktívnych polysacharidov – Imunoglukan®, ktorého účinnosť a bezpečnosť bola potvrdená aj v nedávno ukončenej otvorenej observačnej štúdii ATREI.

Klíčová slova: atopický ekzém, komplementárna liečba, biologicky aktívne polysacharidy, ATREI

The use of Imunoglukan P4H® cream in supportive treatment of atopic eczema

Atopic eczema (AE) is one of the most frequent chronic skin disorders in childhood. Essential therapy of atopic eczema can be appropriately supported by natural topical immunomodulator containing the complex of biologically active polysaccharides – Imunoglukan®, which efficacy and safety have been confirmed in the recently completed open-label observational study ATREI.

Keywords: atopic eczema, complementary therapy, biologically active polysaccharides, ATREI

Zveřejněno: 1. srpen 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.