reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(4): 230-236

Udržovací léčba akné

MUDr.Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Jihlava

Akné je polymorfní zánětlivá choroba pilosebaceózní jednotky. Klinické projevy se zpravidla opakují roky, a akné se proto dnes považuje za chronické onemocnění. Dnešní strategie léčby zahrnuje indukční fázi následovanou fází udržovací. Udržovací léčba (maintenance therapy) může být definována jako pravidelné užívání vhodného léčebného prostředku k zabezpečení remise akné. Udržovací léčba, zjednodušeně řečeno, zahrnuje léčbu mikrokomeda. Základem terapie jsou tedy komedolytické preparáty, především lokální retinoidy. Jako alternativa retinoidů může být užita kyselina azelaová. Benzoylperoxid je vhodný v kombinaci s lokálními retinoidy zejména při přítomnosti zánětlivých projevů. Nedílnou součástí je doplňková léčba zahrnující především vhodnou lékařskou kosmetiku a zdravou životosprávu včetně zákazu kouření.

Klíčová slova: akné, udržovací léčba, mikrokomedo, retinoidy, kyselina azelaová, benzoylperoxid

Maintenance therapy of acne

Acne is a polymorphic inflammatory disease of pilosebaceous glands. Manifestation of acne mostly repeats for years, that is why it is considered a chronic disease. These days’strategy of its treatment includes an active phase followed by a maintenance one. Maintenance therapy is defined as a regular use of appropriate therapeutic agents to ensure that acne remains in remission. Maintenance therapy is, simply speaking, treatment of the microcomedo. The mainstay of therapy represents topical agents with a comedolytic activity, especially retinoids. As an alternative azelaic acid can be used. Benzoyl peroxide is suitable in combination with retinoids especially if inflammatory lesions are present. It is also necessary to provide additive treatment including first of all suitable dermocosmetics and a healthy lifestyle without smoking.

Keywords: acne, maintenance therapy, microcomedo, retinoids,azelaic acid, benzoyl peroxide

Zveřejněno: 1. říjen 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.