reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 344-347

Novinky v léčbě zánětlivých střevních onemocnění u dětí

MUDr.Katarína Mitrová, Ph.D.
Pediatrická klinika FN v Motole, Praha

Zánětlivá střevní onemocnění, ke kterým řadíme Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu, mohou negativně ovlivňovat zdravý vývoj i kvalitu života dítěte. Nízký věk v době diagnózy bývá spojen se závažnějším průběhem onemocnění a vyšší mírou komplikací. Díky správně indikované a časné léčbě lze předejít strukturálním a nezvratným změnám střeva.

Klíčová slova: Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, enterální výživa, imunosupresiva, biologická terapie

News in treatment of inflammatory bowel diseases in children

Inflammatory bowel diseases, which include Crohn’s disease and ulcerative colitis, can negatively affect child development and quality of life. Early age at diagnosis is associated with more severe disease course and higher complication rate. Appropriate and early treatment can prevent structural and irreversible changes of intestine.

Keywords: Crohn’s disease, ulcerative colitis, enteral nutrition, immunomodulators, biologic treatment

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.