reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 348-352

Psychiatrická problematika u předčasně narozených dětí

MUDr.Tereza Michálková Grézlová1, MUDr.Daniela Marková2, doc.PhDr.et PhDr.Radek Ptáček, Ph.D.3, MUDr.Michal Goetz, Ph.D.4
1 1. lékařská fakulta UK v Praze
2 Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK v Praze, Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, Praha
3 Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha a 1. lékařská fakulta UK v Praze
4 Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, 2. lékařská fakulta UK v Praze

Děti narozené předčasně jsou ve zvýšeném riziku psychiatrických poruch, především neurovývojových a behaviorálních. Pozornost věnovaná této zdravotní oblasti je však výrazně menší v porovnání se somatickou stránkou. Cílem tohoto článku je shrnout nejvýznamnější poznatky studií zaměřených na duševních zdraví této rizikové skupiny, informovat o probíhajícím výzkumném projektu u sledované populace dětí s velmi nízkou porodní hmotností a načrtnout koncept psychologicko-psychiatrické péče o děti s těžkou perinatální zátěží vycházející z komplexního uchopení problematiky dítěte a rodiny.

Klíčová slova: předčasně narozené děti, neurovývojová postižení, behaviorální poruchy, psychiatrická onemocnění, ADHD, komplexní péče

Psychiatric issues of children born preterm

Preterm birth is a significant risk factor for number of psychiatric disorders and neurodevelopmental impairments. However, mental health issues of preterm children are substantially underestimated in comparison with that somatic. This article has several

objectives: to summarize the most important findings of preterm mental health studies, to inform briefly about the recent research on preterm children born with very low birthweight and to draft concept of psychological and psychiatric care for children with serious perinatal stress.

Keywords: preterm children, neurodevelopmental imapairment, behavioral problems, psychiatric disorders, ADHD, complex care

Zveřejněno: 1. prosinec 2016






Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.