reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 358-361

Poruchy puberty u dívek

MUDr.Ingrid Rejdová, MUDr.Jana Kadlecová
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Puberta je velmi složitý proces, řízený osou hypotalamus – hypofýza – ovarium. Jakákoliv odchylka na této ose může způsobit poruchu dospívání, která může být ve smyslu urychlení nebo opoždění. U dívčí předčasné puberty se objevují známky dospívání před 8. rokem. U opožděné puberty chybí známky dospívání po 13. roce (1). Jejich terapie je velmi důležitá, vyžaduje mezioborovou spolupráci pediatrů, endokrinologů, gynekologů a závisí na vyvolávající příčině.

Klíčová slova: předčasná puberta, opožděná puberta, isosexuální, heterosexuální, hypergonadotropní, hypogonadotropní

Disorders of puberty in girls

Puberty is a very complex process driven axis hypothalamic – pituitary – ovary. Any variation to this axis may cause malfunction adolescence, which can be in terms of acceleration or delay. For girls precocious puberty, there are signs of adolescence before the 8th year. For lack of signs of delayed puberty adolescence after the 13th year. Their treatment is very important, it requires interdisciplinary collaboration of pediatricians, endocrinologists, gynecologists and depends on its cause.

Keywords: precocious puberty, delayed puberty, isosexual, heterosexual, hypergonadotrophic, hypogonadotrophic

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.