reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 362-366

Seboroická dermatitida v ambulanci pediatra a obvodního lékaře

MUDr.Kateřina Radoušová
Privátní dermatovenerologická ambulance, Poliklinika Klášter Liberec

Seboroická dermatitida (synonyma seboroický ekzém, dysseboroická dermatitida, morbus Unna, seborrhoides Brocqe, eczematides Darieri, eczéma flanellaire) se řadí mezi velmi častá kožní onemocnění postihující oblasti kůže bohaté na mazové žlázy a intertriginózní oblasti. Vyskytuje se až u 2/3 kojenců v období mezi 3. týdnem a 3. měsícem po porodu a v dospělé populaci se výskyt odhaduje na 3–5 %. Zvláštní skupinu pacientů tvoří pacienti HIV pozitivní, u nichž se vyskytuje až v 85 % a může být i prvním projevem možné HIV pozitivity. Více jsou postiženi muži. Onemocnění má recidivující subakutní až chronický průběh s polymorfními kožními projevy.

Klíčová slova: seboroická dermatitida, Pityrosporon ovale, cradle cap, morbus Leiner, eczéme flanellaire, Reyeův syndrom

Seborrheic dermatitis at paediatrician’s and general practice

Seborrheic dermatitis (synonyms eczema seborrhoeic, dysseboroická dermatitis, morbus Unna, seborrhoides Brocqe, eczematides Darier, eczema flanellaire) ranks among the most common skin disease that affects skin areas rich in sebaceous glands and intertriginous areas. It occurs in up to 2/3 of infants between 3rd weeks and 3 months after birth and in the adult population, the incidence is estimated at 3–5%. A special group of patients consists of patients with HIV, of which occurs in up to 85% and may even be the first manifestation of HIV positivity. More men are affected. The disease has relapsed subacute to chronic course with polymorphic cutaneous manifestations.

Keywords: seborrheic dermatitis, pityrosporon ovale, cradle cap, morbus Leiner, eczema flanellaire, Reye´s syndrome

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.