reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 367-369

Potraviny živočišného původu - zdroj endokrinních modulátorů

MVDr.Jiří Drápal, Ph.D.1, MVDr.Jiří Bureš2
1 Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
2 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Sdělení se týká problematiky použití veterinárních léčivých přípravků (především syntetických hormonů), včetně zákazu jejich použití jako stimulátorů růstu hospodářských zvířat, uvádí též možné případy aplikace veterinárních léčiv s účinkem na endokrinní regulaci. Zvláště podává informace o systému monitorování přítomnosti reziduí a kontaminantů v potravinách a surovinách živočišného původu prováděného veterinární správou.

Klíčová slova: potraviny, rezidua, hormony, veterinární kontrola

Food of animal origin - the source of endocrine disruptors

This article concerns the issue of the use of veterinary medicinal products (primarily synthetic hormones), including a ban of their use as livestock growth promoters and also states possible cases of application of veterinary medicines with the effect on the endocrine regulation. In particular, information is provided about the system of monitoring of residues and contaminants in food and raw tissues of animal origin carried out by the veterinary administration.

Keywords: foodstuffs, residues, hormones, veterinary inspection

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.