reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 379-382

Tyreotoxická periodická paralýza

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Dana Novotná, Ph.D., MUDr.Helena Schneiderová, MUDr.Jan Papež, MUDr.Martin Jouza
Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

Draslík je iont, který se v organizmu za normálních podmínek nachází především intracelulárně, přitom přibližně 80 % jeho tělesného množství je v buňkách kosterní svaloviny. V udržování homeostázy draslíku mezi intracelulární a extracelulární tekutinou proto kosterní svalovina sehrává významnou úlohu. Tyreotoxická periodická paralýza (TPP) je potencionálně fatální a vzácnou komplikací hypertyreózy a je charakterizována svalovou slabostí a hypokalemií. Hodnoty acidobazické rovnováhy jsou při TPP normální, průvodním nálezem bývá hypomagnezemie a hypofosfatemie. Pro diagnózu TPP je nezbytné stanovit hladiny hormonů štítné žlázy v krvi. Je uveden klinický případ 17letého chlapce s rozvojem akutní svalové slabosti a hypokalemií. Výsledky dalších laboratorních vyšetření prokázaly u pacienta Graves-Basedowovu chorobu.

Klíčová slova: hypokalemie, hypertyreóza, hypokalemická periodická paralýza

Thyrotoxic periodic paralysis

The majority of the body potassium is distributed in the intracellular space, and of which about 80% is in skeletal muscle. Movement of potassium in and out of skeletal muscle thus plays a pivotal role in extracellular potassium homeostasis. Thyrotoxic periodic paralysis (TPP) is a potentially lethal and rare complication of hyperthyroidism characterized by recurrent muscle weakness and hypokalemia. Acidobasic status is not impaired, however hypomagnesemia and hypophosphatemia may be also present. The diagnosis of TPP is confirmed on the basis of abnormal thyroid hormones. We describe a case of 17-year-old male who presented with acute onset weakness and hypokalemia. He was subsequently diagnosed with Graves’-Basedow disease.

Keywords: hypokalemia, hyperthyroidism, hypokalemic periodic paralysis

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.