reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 372-374

Pár zlaťáků za karnevalovou masku…

MUDr.Tereza Farová1, MUDr.Karel Chytrý1, MUDr.Štěpánka Čapková2
1 Dětské oddělení Nemocnice Písek, a. s.
2 Dermatologické oddělení pro děti FN Motol, Praha

Kazuistika popisuje případ šestiletého chlapce, který byl přijat k hospitalizaci na dětské oddělení pro progresi exantému na kůži. Pacient byl nejprve ošetřen u svého praktického lékaře, kterým byla pro susp. alergickou reakci doporučena terapie antihistaminiky. Následně, ještě tentýž den, byl přijat na JIP dětského oddělení pro rozsáhlý, zarudlý exantém na kůži těla s výraznou bolestivostí. V klinickém obraze dominovala vyjma postižení kůže i hustá, nazelenalá sekrece z nosu. Cílem této kazuistiky je poukázat na akutní, závažné, infekční kožní onemocnění s poměrně rychlým zlepšením celkového stavu pacienta při včasném zahájení adekvátní terapie.

Klíčová slova: sekrece z nosu, Staphylococcus aureus, karnevalová maska, kožní infekce

For a few gold a carnival mask...

The case describes a six-year boy, who was hospitalized at the paediatric ward for rash progression on the skin. At first the patient was treated by his general practitioner, who recommended for the susp. allergic reaction therapy of antihistamines. Subsequently, the same day, he was admitted to the ICU paediatric ward for large, reddish rash on the skin of the body with significant pain. The clinical picture has also shown besides skin lesions a dominant dense, greenish nasal secretion. The aim of this case report is to highlight the acute, serious infectious skin disease with a relatively rapid improvement in the overall condition of the patient at the early initiation of appropriate therapy.

Keywords: nasal secretion, Staphylococcus aureus, carnival mask, skin infections

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.