reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 375-378

Léčba velmi hluboké popáleniny u půlročního kojence

MUDr.Radomír Mager1, MUDr.Břetislav Lipový, Ph.D.1,2, MUDr.Ivan Suchánek1, MUDr.Jana Bartošková1
1 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno
2 LF Masarykovy univerzity Brno

V průběhu posledních desetiletí dochází u popáleninového traumatu k posunu charakteru mechanizmu popálení a rovněž ke změnám uvnitř jednotlivých věkových skupin popálených. Podobně jako ve vyspělých západních zemích v současné době naštěstí ubývá rozsáhlých popálenin u dětské populace. Ovšem na druhou stranu stále přibývá lehčích popálenin, především opařenin. Průměrný věk popálení se také snižuje. Dominujícím popálením jsou opařeniny u dětí v raném batolecím věku, zejména u chlapců (1). V následující kazuistice představujeme ovšem popáleninu, která se vymyká uvedeným skutečnostem. Jednalo se o velmi hlubokou kontaktní popáleninu u půlroční holčičky, která ji utrpěla tak, že na ní spadla rozpálená žehlička do dětské sedačky během krátké nepřítomnosti matky. Popálené plochy hlavně IV. stupně se dominantně nacházely na přední straně trupu v rozsahu 9 % povrchu těla. Odstranění devitalizované kožní tkáně vč. podkožního tuku u tak malého dítěte bylo nezbytné provést velmi rychle. U tak hluboké popáleniny se nedala využít dle našich zkušeností šetrnější metoda chemické nekrektomie. Tkáně jsme museli odstranit pomocí ostré nekrektomie. Dítě však naštěstí celou léčbu zvládalo bez konverze na umělou plicní ventilaci či jiných závažných komplikací.

Klíčová slova: popálenina, mechanizmus popálení, opařenina, kontaktní popálenina, nekrektomie, léčba

Treatment of very deep burns in a six-month infant

During the last decades of the burn trauma occurs to shift the nature of the mechanism of burns and also to changes within individual age groups burned. Like in western countries currently thankfully we are shrinking extensive burns in the pediatric population. But on the other hand, are more and more lighter burns, especially scalds. The average age of burns is also reduced. Also increasing scalds in children at an early toddlers. In the case report, however, we present a burn, which evades those factors. It was a very deep contact burns in a six-month old girl who suffered it so that it fell on the hot iron in a child seat during the brief absence of the mother. Burned area mainly IV. grades are predominantly found on the front of the hull in the range of 9% of the body surface. Removal of devitalized tissue, including skin, subcutaneous fat in such a small child, it was necessary to do this quickly. With such a deep burns was not to use more environmentally friendly methods of chemical necrectomy. We had to remove the tissue sharply. Fortunately, the child managed the whole treatment without the need for mechanical ventilation or other serious complications.

Keywords: burn, mechanism of burn, scald, contact burns, necrectomy, treatment

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.