reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 384-386

Aspirace stopky nektarinky u batolete: opožděná diagnóza

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc.1,2, prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D.1,2, MUDr.Stanislav Losse3, MUDr.Kamila Michálková4
1 Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc
2 Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
3 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN v Olomouci
4 Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci

Asfyxie po vdechnutí cizího tělesa je vedoucí příčinou nezaviněného úmrtí dětí mladších než 4 roky. Bronchoskopie zůstává zlatým standardem pro diagnostiku i vyjmutí cizích těles z dýchacích cest. Velikost, tvar, povrch a struktura cizího tělesa hraje klíčovou roli při jeho odstraňování. Z mnohých příčin může být diagnóza opožděná. Prezentujeme kazuistiku aspirace stopky nektarinky do pravého spojného bronchu 18měsíčního dítěte a náš postup při jejím opožděném odstranění.

Klíčová slova: pediatrický, cizí tělesa, stopka nektarinky, flexibilní bronchoskopie, opožděná diagnóza

Nectarine stalk aspiration in a toddler: delayed diagnosis

Asphyxiation by an inhaled foreign body is a leading cause of accidental death among children younger than 4 years. Bronchoscopy remains the gold standard for the diagnosis and removal of airway foreign bodies. Size, shape, surface, and structure of an foreign body play a pivotal role in its successful removal. Diagnosis may be delayed for several reasons. We present a case of nectarine stalk aspiration in the right bronchus intermedius of a 18-month-old child and our approach during its delayed removal.

Keywords: pediatric, foreign bodies, nectarine stalk, flexible bronchoskopy, delayed diagnosis

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.