reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 387-389

Podat dítěti dudlík či nepodat?

Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.
Katedra ARIPP, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), Brno

Článek zmiňuje potřebu dítěte sát nejenom z důvodu výživy, ale také z důvodu sebeuklidnění, sebeuspokojení nebo tišení bolesti. K tomu mu lze podat dudlík, jehož výhody a nevýhody jsou v článku zdokumentovány na základě dřívějších zahraničních šetření. Z toho také můžeme usuzovat, že v západních zemích se s problematikou podat dítěti dudlík či nepodat již vypořádali, kdežto u nás jsme teprve někde na začátku. Zatím převažuje názor dudlík nepodat a hlavním důvodem je, že se dítě nenaučí sát z prsu. Proto jsou v článku zmíněny i další výhody a nevýhody podání dudlíku, včetně doporučení, která vydaly americké asociace pediatrů, dětských zubařů a rodinných lékařů.

Klíčová slova: dudlík, novorozenec, kojenec, výhody a nevýhody, doporučení

To give a pacifier to an infant or not?

The article deals with the infant´s need to suck not only for the reason of feeding but also for the reason of self-pacification, self-satisfaction or pain relief. This can be achieved by giving the baby a pacifier, the advantages and disadvantages of which are documented in the article on the basis of earlier foreign research. It could lead to a conclusion that the problem whether to give a pacifier to an infant or not has already been resolved in western countries, but in our country, we are still at the beginning of the solution. So far, the opinion not to give the pacifier is prevailing, the main reason being the fear that the infant will not learn to suck from the breast. Therefore the article deals also with other advantages and disadvantages of giving the baby a pacifier, including the recommendations published by American associations of paediatricians, paediatric dentists and family physicians.

Keywords: pacifier, newborn, infant, advantages and disadvantages, recommendations

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.