reklama

Pediatr. praxi 2016; 17(6): 390-393

Historie pediatrie a vzdělávání dětských sester v České republice

Bc.Zdeňka Tručková, doc.Ing.Iva Brabcová, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče Cílem předkládaného příspěvku je popsat historii dětského lékařství a vzdělávání dětských sester v České republice od konce 19. století po současnost. Výzkumná studie je zpracována jako teoretická přehledová práce. K naplnění cíle bylo použito kvalitativní výzkumné šetření s využitím techniky sekundární analýzy relevantních zdrojů. Při vyhledávání informací o zkoumané problematice bylo čerpáno z odborných, vědeckých publikací a české legislativy. Péče o děti má v České republice dlouholetou tradici. Již v roce 1888 byla otevřena Dětské nemocnice Na křižovatce v Praze. Od té doby došlo k řadě změn v oblasti legislativy, vzdělávání a kompetencí dětských lékařů a sester. V současnosti je dětské lékařství klíčovým oborem pro prevenci nemocí a udržení dobrého zdraví celé populace.

Klíčová slova: pediatrie, historie, ošetřovatelství, dětská sestra, vzdělávání

The history of paediatrics and education of pediatric nurses in the Czech republic

The aim of this contribution is to describe the history of pediatric health care and education of pediatric nurses in the Czech Republic from the end of 19th century until today. This research study consists of a thorough theoretical review. To fulfil its aim qualitative research was conducted using the technique of secondary analysis of relevant sources. Information was found in expert scientific publications and Czech legislation. Pediatric nursing care has a long tradition in the Czech Republic with first pediatric hospital “Na křižovatce” in Prague opening already in 1888. Legislation, education and the competence of pediatric nurses and doctors has since undergone many changes. Child medicine is currently one of the key areas regarding illness prevention and maintaining healthy population.

Keywords: pediatrics, history, nursing care, pediatric nurse, education

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.