reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 8-11

Hnisavé meningitidy u dětí

MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Jana Kozáková, MUDr. Věra Lebedová, Ing. Helena Šebestová
Státní zdravotní ústav, Praha

Spektrum bakterií, které v České republice působí u dětí hnisavé meningitidy se v průběhu posledních desetiletí změnilo v závislosti na zavádění očkování proti onemocněním způsobeným Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae b a Neisseria meningitidis. Tato bakteriální agens před zavedením uvedených očkování převažovala, v současné době se jejich podíl výrazně snížil. Hlášení EPIDAT z roku 2015 ukazují 10 případů hnisavých meningitid u dětí pod 5 let věku, z toho 9 potvrzených případů u dětí pod 1 rok věku, žádný případ nebyl smrtelný. V roce 2015 bylo v programech surveillance zjištěno u dětí pod 5 let věku 21 invazivních pneumokokových onemocnění, 18 invazivních meningokokových onemocnění, jedno invazivní onemocnění způsobené H. influenzae b a dvě invazivní hemofilová non-b onemocnění. Hnisavé meningitidy působené H. influenzae b, pneumokoky a meningokoky jsou preventabilní vakcinací a zde zejména spočívá velmi důležitá úloha pediatra, aby svým působením na rodiče pomáhal udržet, resp. zvyšovat proočkovanost malých dětí proti těmto onemocněním.

Klíčová slova: hnisavá meningitida, pneumokoková meningitida, meningokoková meningitida, hemofilová meningitida, očkování

Purulent meningitis in children

The spectrum of bacteria causing purulent meningitis in children in the Czech Republic has changed over the last decades, depending on the implementation of vaccination programmes against diseases caused by Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae b, and Neisseria meningitidis. Prior to the introduction of the above-mentioned vaccination strategies, these bacterial agents were predominant; recently, their proportion has dramatically decreased. The 2015 EPIDAT (infectious disease reporting system) data show ten cases of purulent meningitis in children under 5 years of age, out of which nine were confirmed in children under 1 year of age, with none of the cases having been fatal. In 2015, surveillance programmes detected, in children under 5 years of age, 21 invasive pneumococcal diseases, 18 invasive meningococcal diseases, one invasive disease caused by H. influenzae b, and two cases of invasive haemophilus non-b disease. Purulent meningitis caused by H. influenzae b, pneumococci, and meningococci are preventable with vaccination, and it is the paediatrician who has a very important role in appealing to parents in order to help maintain and/or increase the vaccination coverage of small infants against these diseases.

Keywords: purulent meningitis, pneumococcal meningitis, meningococcal meningitis, haemophilus meningitis, vaccination

Zveřejněno: 4. duben 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.