reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 18-21

Plochá noha u dítěte

MUDr. Petr Teyssler, Ph.D., doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Plochá noha je v dětském věku častým nálezem, jen malá část z celkového počtu dětí s tímto nálezem však potřebuje aktivní léčbu. Daná problematika zahrnuje celou škálu klinických nálezů a přístup k terapii je volně podle jejich závažnosti. Ortopedické vložky jsou hojně nadužívaným prostředkem léčby, operační léčba je naopak často podceňovanou modalitou. Při volbě správné metody léčby je nutné vycházet z důkladného klinického vyšetření a znalosti fungování lýtkového svalstva a vztahů kostí a vazů účastnících se na udržení klenby nohy.

Klíčová slova: plochá noha, dítě, léčba, lýtkový sval, Achillova šlacha, ortopedické vložky

Paediatric flat foot

Although paediatric flat foot is an often finding in children only relatively small number of paediatric patients require active

treatment: The problem involves broad spectrum of clinical findings and the treatment approach is indicated according to severity of the clinical appearance. Insoles are often indicated where not necessary, surgical treatment is vice-versa underestimated. Proper clinical examination and accurate knowledge of functional complex of foot and calf is necessary in order to indicate the appropriate treatment modality.

Keywords: flat foot, child, treatment, calf muscle, Achilles tendon, insoles

Zveřejněno: 4. duben 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.