reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 22-26

Použití neregistrovaných léčiv na příkladech v pediatrii

PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.1, 2, PharmDr. Josef Malý, Ph.D.1, 3, Mgr. Milan Vegerbauer4, PharmDr. Petra Thomson1
1Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, 2Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha, 3Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Nemocnice Motol, Praha, 4Oddělení hromadně vyráběných léčivých přípravků, Nemocniční lékárna, Nemocnice Motol, Praha

Počet používaných léčivých přípravků (LP), které nejsou registrovány v České republice, neustále narůstá. Zvýšená potřeba používat tyto LP plyne z mnoha důvodů, zejména z výrobních a distribučních. V pediatrii se přidružuje i náročnost provedení klinických hodnocení. Proces minimalizace lékových pochybení s sebou také nese zvýšené nároky na dodržování zásad správného používání neregistrovaných LP jak ze strany pacientů a jejich blízkých, tak zdravotnických pracovníků. Cílem předkládaného článku je shrnout management použití neregistrovaných LP v rámci mimořádného dovozu, specifického léčebného programu a tzv. off-label použití a u každé z těchto kategorií ukázat několik aktuálních příkladů v dětské klinické praxi.

Klíčová slova: děti, lékové pochybení, neregistrovaná léčiva, off-label

Unlicensed drug use in examples from paediatric practise

The number of medicinal products for human use, which are not registered in the Czech Republic but used nevertheless, is constantly increasing. There are various reasons behind the use of unlicensed medicines, notably due to medicine manufacturing and distribution causes. This problem in the field of paediatrics arises also from the fact that clinical trials involving children are more intricate. So as to minimize medication errors, it is crucial for healthcare professionals as well as the patients and their caregivers to follow the good practice procedures linked with the handling of unlicensed and off-label medicines. The aim of this article is to provide an overview of management of handling the unlicensed medicines which entails the import of unregistered medicines, specific treatment programs and off-label use along with a few examples from the current paediatric practice.

Keywords: children, medication error, off-label, unlicensed drugs

Zveřejněno: 4. duben 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.