reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 32-35

Záněty středního ucha u dětí – omyly při diagnostice a léčbě

MUDr. Martin Formánek1, 2, MUDr. Debora Jančatová1, MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.1, 2, prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA1, 2
1Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava, 2Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Autoři se věnují problematice zánětů středního ucha jako velmi častým onemocněním u dětí. Zvláštní pozornost je věnována akutním a recidivujícím akutním zánětům středního ucha a sekretorickému zánětu středního ucha. Jsou probrány nejčastější příznaky, možnosti léčby a také časté omyly týkající se těchto onemocnění.

Klíčová slova: akutní zánět středního ucha, chronická sekretorická mediotitida, děti, léčba

Otitis media in children – practice essentials

Middle ear inflammation is common diseases in children. The most common symptoms and treatment options for acute otitis media, recurrent acute otitis media and otitis media with effusion are closely discussed.

Keywords: otitis media acuta, otitis media with efusion, children, treatment

Zveřejněno: 4. duben 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.