reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 44-49

Virové střevní infekce – virové gastroenteritidy

MUDr. Petra Rainetová
Státní zdravotní ústav, Praha

Virové střevní infekce (akutní gastroenteritidy – AGE) jsou po respiračních infektech nejčastější příčinou infekčních onemocnění, a to celosvětově. Specifická prevence vakcinací je dostupná pouze u rotavirů, terapie je především symptomatická. Rozvoj molekulárně biologické diagnostiky, která zahrnuje všechny významné virové vyvolavatele gastroenteritid, vede k přesnějšímu monitoringu a následně i hlášení těchto infekcí.

Klíčová slova: virové gastroenteritidy, adenoviry, rotaviry, noroviry, prevence

Viral intestinal infections – viral gastroenteritides

Viral intestinal infections (acute gastroenteritides, AGE) are second only to respiratory infections as the most common cause of infectious disease worldwide. Specific prevention with vaccination is available only for rotaviruses; the treatment is mainly symptomatic. The development of molecular biology based diagnostic methods, involving all the major viral causative agents of gastroenteritides, leads to a more accurate monitoring and thus reporting of these infections.

Keywords: viral gastroenteritides, adenoviruses, rotaviruses, noroviruses, prevention

Zveřejněno: 4. duben 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.