reklama

Pediatr. praxi 2017; 18(1): 59-63

Streptococcus pyogenes jako příčina syndromu toxického šoku

MUDr. Radka Drápalová1, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.1, MUDr. Lenka Šigutová1, MUDr. Vratislav Smolka1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.3
1Dětská klinika LF a FN v Olomouci, 2Radiologická klinika LF a FN v Olomouci, 3Ortopedická klinika LF a FN v Olomouci

Syndrom toxického šoku je závažné onemocnění, v jehož etiologii se může uplatnit Streptococcus pyogenes. Na počátku se manifestuje nespecifickými příznaky, a proto na něj není v diferenciální diagnostice často pomýšleno. Je uvedena kazuistika osmileté dívky se syndromem toxického šoku, která byla přijata na dětské oddělení s bolestí pravé dolní končetiny a febriliemi. Při ultrazvukovém vyšetření bylo v měkkých tkáních pravé hýžďové oblasti prokázáno ložisko velikosti 6,5 x 5 cm nejasné etiologie. Stav pacientky se během několika hodin od přijetí rozvinul do obrazu šokového stavu s multiorgánovým postižením. Z hemokultury a tekutiny získané při drenáži ložiska byl kultivačně potvrzen Streptococcus pyogenes, typ emm 28.

Klíčová slova: syndrom toxického šoku, Streptococcus pyogenes, invazivní streptokoková onemocnění

Streptococcus pyogenes as a cause of toxic shock syndrome

Toxic shock syndrome is a serious disease that can be caused by Streptococcus pyogenes. Symptoms of toxic shock syndrome are not very specific at first, so it is not taken into account in differential diagnosis. We present a case report of an eight-year-old girl with the toxic shock syndrome, who was admitted to Department of Pediatrics with a pain of lower limb and fever. The expansion of size 6.5 x 5 cm in the right gluteal region of unclear etiology was found during the ultrasound examination. The health condition of the patient got worse during a few hours and developed into the shock with multi-organ failure. Streptococcus pyogenes, type emm 28, was confirmed from blood culture and fluid from gluteal expansion.

Keywords: toxic shock syndrome, Streptococcus pyogenes, invasive group A streptococcal infections

Zveřejněno: 4. duben 2017


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.