Pediatrie pro praxi, 2017, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Význam sociální komunikace s dítětem ve zdravotnické praxi

d oc. PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 79

Přehledové články

Nejčastější lékové alergie u dětí

The most common drug allergy in children

MUDr. Martin Liška, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 86-90

Reakce lékové přecitlivělosti (DHR) postihují nezanedbatelnou část dětské populace. Mezi nejčastější imunopatogenetické mechanismy DHR patří reakce zprostředkované specifickými IgE protilátkami nebo specifickými T-lymfocyty. Část reakcí na léky přitom nemá imunologický podklad. Mezi nejčastější léčiva vyvolávající DHR patří antibiotika, zejména beta-laktamy, léčiva užívaná při celkové anestezii a nesteroidní antiflogistika, podstatně méně často pak cytostatika, kontrastní nebo očkovací látky. Základem diagnostiky lékové přecitlivělosti je kvalitně odebraná anamnéza, na niž navazují kožní testy, případně provokační test lékem. Optimálním výsledkem...

Synechia vulvae infantum

Synechia vulvae infantum

MUDr. Hana Kosová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 91-93

Synechie vulvy je jedním s nejčastějších gynekologických onemocnění dětského věku. Týká se především dětí v tzv. klidovém období, tedy dětí, které mají minimální hladiny ženských pohlavních hormonů. Pokud není zevní genitál správně ošetřován, nejsou mechanicky oddalovány sliznice poševní předsíně, pak nečistoty, zejména smegma, tyto protilehlé sliznice nejprve slepí, vzniklé slepení postupně přeroste epitel a vytváří se vlastní srůst, který se nazývá synechie vulvy. Onemocnění se zjistí většinou náhodně při pediatrické prohlídce dítěte, ale někdy může dítěti způsobovat obtíže, děvčátka jsou vyšetřována pro pomočování, pro časté infekce močových...

Podvýživa u obézních dětí

Malnutrition in obese children

MUDr. Zlatko Marinov1, Ing. Hana Střítecká, Ph.D.2

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 94-99

V současné době jsme zasaženi pandemií obezity na podkladě nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Za poslední čtvrtstoletí došlo k překotnému nárůstu nadváhy a běžná obezita se stala závažným zdravotním problémem soudobého lidstva. Běžná dětská obezita tvoří v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost po alergických onemocněních druhou největší skupinu s chronickým onemocněním s dlouhodobými kardiometabolickými změnami. V České republice je do 16 let necelých 10 % s obezitou, z toho 2/3 dětí s komplexními metabolickými změnami a zhruba 1/4 s extrémní obezitou. Kardiometabolické následky se spouští a fixují pomocí maladaptačních procesů...

Syndrom Dravetové v pediatrické praxi

Dravet syndrome in paediatric practice

MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D.1, MUDr. Ondřej Horák1, MUDr. Katarína Brunová1, doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.2, Mgr. Jana Pavloušková2, doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.2

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 100-102

Syndrom Dravetové (DS) patří mezi méně časté progresivní geneticky podmíněné epilepsie. Typický je rozvoj v prvním roce života u dosud normálně se vyvíjejících dětí. Iniciálně se objevují generalizované nebo unilaterální konvulsivní záchvaty, často vázané na febrilní infekty. Zásadní je odlišení DS od obvyklých febrilních záchvatů již v iniciální fázi onemocnění. V batolecím věku se přidávají další typy záchvatů (atypické absence, myoklonické záchvaty, parciální komplexní či generalizované tonicko- -klonické záchvaty) a dochází k rozvoji psychomotorické deteriorace. Definitivním potvrzením diagnózy je genetické vyšetření. V terapii se uplatňuje...

Strategie léčby intraartikulárních poranění kolenního kloubu u dětí a adolescentů

The management in treatment of the intra-articular injuries knee joint in children and adolescents

doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D., MUDr. Theodoros Philippou, MUDr. Michal Stark

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 104-109

V dětském a adolescentním věku přibývá intraartikulárních poranění kolenního kloubu. Včasná a správná diagnostika je klíčová vzhledem k indikaci nejvhodnější léčby s cílem správného ošetření a prevence trvalých následků. Hlavní diagnostickou metodou zůstává klinické vyšetření, nezbytnou součástí je vyšetření zobrazovacími metodami, na jejichž základě volíme nejvhodnější způsob ošetření. Vzhledem k dobrým regeneračním schopnostem u dítěte dosahujeme ve srovnání s dospělým vhodně cílenou a správně indikovanou léčbou velmi dobrých výsledků. Léčba intraartikulárního poranění u dětského pacienta patří do specializovaných center vybavených adekvátní...

Glukan v dnešní medicíně

Glucan in the present medicine

prof. RNDr. Václav Větvička, Ph.D.1, MUDr. Josef Richter, CSc.2, MUDr. Vladimír Svozil3

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 110-113

Glukan je přírodní imunomodulátor intenzivně studovaný v posledních dvaceti letech. Vedle známých účinků v infekční a nádorové imunitě se zájem badatelů v posledních letech zaměřil i na jeho další potenciální účinky. Přehled je doplněn výsledky vlastních klinických studií, prokazujících významné stimulační účinky krátkodobé suplementace glukanem u dětí s projevy onemocnění respiračního aparátu.

Dítě s opožděním ve vývoji řeči – čekat do třetího roku, nebo zahájit péči v raném věku?

Children with delayed speech development – wait until they reach the age of three or start a therapy in their early age?

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 114-116

Cílem této přehledové studie je informovat praktické lékaře pro děti a dorost o významu včasné diagnostiky u dětí s opožděním ve vývoji řeči a jazykových schopností. Jsou zde uvedeny dvě skupiny dětí, které jsou rizikové z hlediska vývoje řeči a jazykových schopností – děti s identifikovatelným rizikem a děti potencionálně rizikové. Příspěvek upozorňuje na přínos včasné diagnostiky a možnosti intervence s akcentem na terapeutické strategie, vycházející se sociopragmatické vývojové teorie.

Sdělení z praxe

Meningokoková meningitida u novorozence komplikovaná subdurálními efuzemi – kazuistika

Meningococcal meningitis in neonate complicated with subdural effusions – case report

MUDr. Eva Klásková, Ph.D.1, MUDr. Vratislav Smolka1, MUDr. Oksana Tkachyk1, MUDr. Ludmila Zatloukalová1,, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Pavel Hronek3, MUDr. Sabina Kaprálová1, MUDr. David Krahulík4

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 127-130

Meningokoková meningitida představuje vzácné infekční onemocnění v novorozeneckém věku. Zatímco se v posledních letech podařilo signifikantně snížit její mortalitu, nadále přetrvává u novorozenců po prodělané meningitidě vysoké riziko pozdních neurologických komplikací a celoživotního postižení v důsledku poškození vyvíjejícího se mozku infekčním inzultem. Autoři popisují vzácný případ novorozenecké meningokokové meningitidy způsobené sérotypem B Neisseria meningitidis, který byl komplikován rozvojem subdurálních efuzí, avšak nevedl k pozdním neurologickým následkům. Stejný sérotyp B Neisserie meningitidis byl vykultivován z nosohltanu matky dítěte. Je...

Opožděná puberta a gynekomastie jako projev Klinefelterova syndromu

Delayed puberty and gynaecomastia as manifestations of Klinefelter syndrome

MUDr. Ondřej Veselý1, 2, 3

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 131-134

Kazuistika popisuje případ čtrnáctiletého mladíka odeslaného k vyšetření pro gynekomastii a opožděnou pubertu. V klinickém nálezu byla kromě nevelké gynekomastie diskrepance mezi malými tuhými varlaty na straně jedné a rozvíjejícím se pubickým ochlupením na straně druhé. Laboratorní obraz hypergonadotropního hypogonadismu s převahou elevace FSH nad LH posílil podezření na Klinefelterův syndrom, jenž byl následně potvrzen vyšetřením karyotypu. Zahájena substituce testosteronem, při které došlo k postupnému příznivému rozvoji sekundárních pohlavních znaků. Tato léčba ale neřeší problém infertility, proto byli pacient a jeho rodina v základních obrysech...

Pro sestry

Prieskum postojov matiek k dojčeniu

Exploration of mothers attitude for breast-feeding

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., PhDr. Terézia Fertaľová, PhD., PhDr. Lívia Hadašová, PhD.

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 139-142

Prirodzená výživa materským mliekom je nenahraditeľným spôsobom výživy novorodencov, dojčiat a batoliat. Dojčenie poskytuje dieťaťu nielen najlepšiu – výživu, ale aj celý komplex faktorov, ktoré mu zabezpečujú najlepší priebeh adaptácie na samostatný život a prevenciu chorôb v detskom veku, aj neskôr v dospelosti. Autorky v príspevku sprístupňujú prieskum postojov matiek k dojčeniu.

Klinickoradiologická diagnóza

Mezenteriální lymfadenitida u dětí – nejčastější příčiny

Mesenteric lymphadenitis in children – most common causes

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, 2, MUDr. Kamila Michálková3

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 135-138

Radiologicky je mezenteriální lymfadenitida definovaná jako shluk tří a více mízních uzlin v pravém dolním kvadrantu břicha bez přítomnosti zánětlivého procesu s průměrem krátké osy uzliny ≥ 5 mm. Protože jsou uzliny lokalizované v pravém hypogastriu, může sekundární mezenteriální lymfadenitida někdy provázet apendicitidu, nespecifický střevní zánět, ileocékální invaginaci nebo může jít o lymfom. Primární mezenteriální lymfadenitida je důležitá alternativní diagnóza, která je samolimitující, léčí se konzervativně a stanovení diagnózy usnadní léčbu pacienta v domácí ambulantní péči.

Ve zkratce

Fotoprotektivní přípravky pro děti

Photoprotective products for children

MUDr. Naděžda Vojáčková

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 117-120

Fotoprotekce u dětí je velmi důležitá. Důraz se klade na fyzikální fotoprotekci, která zahrnuje oděv, pokrývku hlavy, sluneční brýle a stín. Fotoprotekce krémy s UV filtry je určena pro děti starší 6 měsíců. Doporučují se přípravky se širokým spektrem ochrany, voděodolné, SPF faktor 50+, s převahou fyzikálních filtrů, fotostabilní, disperzibilní, kosmeticky přijatelné s nízkým iritačním potenciálem.

Orbis Pictus Medicus

Necrobiosis lipoidica

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Tereza Pinkasová, MUDr. Jakub Pecl

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 125

Právo v pediatrii

Kdy může/nemůže rodič odmítnout léčbu dítěte

When a parent can/cannot refuse treatment for their child

JUDr. Jana Konečná

Pediatr. praxi 2017; 18(2): 122-124

Pojem dítě nebo nezletilý v běžném životě navozuje stav osoby, která není dostatečně tělesně a rozumově vyspělá a požívá ochrany od osob, které disponují dostatečnou tělesnou a rozumovou vyspělostí. Podle práva se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Otázkou je, zda děti dovedou a mohou se v určitých životních situacích rozhodnout na základě svého uvážení a zda jsou schopny rozlišit a posoudit obsah a závažnost svého rozhodnutí při poskytování zdravotních služeb?


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.