Pediatrie pro praxi, 2017, číslo 6

Přehledové články

Chronické onemocnění ledvin u dětí

Chronic kidney disease in children

MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.1, doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.2

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 340-343

Chronické onemocnění ledvin (CHOL) představuje významnou zátěž pro zdraví dětské populace. Nejčastějšími příčinami CHOL
u dětí jsou vrozené vady uropoetického traktu, dále chronické glomerulonefritidy a cystické choroby ledvin. Správná včasná
diagnostika CHOL a adekvátní léčba komplikací jsou hlavními úkoly ošetřujícího lékaře. V tomto přehledovém článku shrnujeme
současný pohled na problematiku CHOL u dětí.

Spalničky – aktuální epidemiologická situace a klinické zkušenosti

Measles – current epidemiological situation and clinical experiences

MUDr. Zdenka Manďáková¹, MUDr. Irena Martinková², MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.³, MUDr. Pavla Lexová¹,, MUDr. Radomíra Limberková⁴, MUDr. Jana Košťálová¹, MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.¹

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 344-347

Spalničky patří k nejzávažnějším virovým onemocněním dětského věku, závažně mohou probíhat i u vnímavých dospělých.
Onemocnění je preventabilní očkováním, problémem začíná být pokles proočkovanosti v důsledku odsunování nebo odmítání
očkování. V letošním roce došlo k nárůstu počtu onemocnění spalničkami v celém evropském regionu, v první polovině roku 2017
došlo k epidemii spalniček i v České republice.

Riziko tromboembolické nemoci mladistvých
uživatelek hormonální antikoncepce –
aktuální pohled – 2. díl

Hormonal contraception used by adolescents and the risk of tromboembolic disease – topical look – part 2

MUDr. Miroslav Havlín

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 348-351

Článek se podrobněji zabývá etiopatogenezí tromboembolické nemoci a analyzuje hlavní rizikové mechanismy jejího vzniku.
Probírá vztah trombofilních mutací k hormonálním léčbám a uvádí preskripční doporučení pro rizikové skupiny žen. Text
především zdůrazňuje multifaktoriálnost vzniku tromboembolických stavů.

Psychofarmaka během těhotenství – mírní, nebo zvyšují riziko pro plod?
Část druhá: stabilizátory nálady, anxiolytika

Psychotropic drugs in pregnancy – do they reduce or increase the risks for the fetus?
Part two: mood stabilizers, anxiolytics

MUDr. Antonín Šebela1, 2, MUDr. Eliška Nosková1, 3, MUDr. Michal Goetz, Ph.D.4, prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.1, 3

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 352-355

V současnosti roste počet žen, které musí v období gravidity pravidelně užívat psychofarmaka z důvodu duševního onemocnění. Většina
psychofarmak přechází přes placentu do oběhu plodu, a tak mohou ovlivňovat jeho vývoj. Nicméně i neléčené duševní onemocnění
v těhotenství představuje rizikový faktor pro narušení průběhu gravidity, vývoje plodu a horší poporodní adaptaci novorozence. V přehledu
shrnujeme aktuální publikované údaje o efektu neléčené bipolární afektivní poruchy a užívání stabilizátorů nálady i neléčených
úzkostných poruch a užívání anxiolytik na průběh těhotenství, vývoj plodu a časnou poporodní adaptaci novorozence....

Parazitární nákazy u dětí v České republice

Parasitic infections in children in the Czech Republic

RNDr. Jana Doležílková

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 356-358

Z laboratorní praxe víme, že výskyt parazitóz se obecně v populaci snižuje. U dětí je častý výskyt pouze enterobiózy, pedikulózy,
v menší míře svrabu a toxoplasmózy. Ostatní onemocnění způsobená parazity jsou ojedinělá. U podezření na parazitózu
je potřeba důkladná anamnéza a správná volba laboratorního vyšetření a odběry dle doporučení laboratoře.

Lokální léčba psoriázy

Local therapy of psoriasis

MUDr. Naděžda Vojáčková

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 360-363

Psoriáza je tradičně vnímána jako primárně kožní onemocnění, které je léčeno lokálními prostředky. Ve světle nových poznatků
o etiopatogenezi je psoriáza považována za multifaktoriální onemocnění s řadou komorbidit, a proto se zavedená
schémata postupně mění, častěji a dříve se přistupuje k léčbě celkové. Přesto nadále lokální léčba u mírných a středně těžkých
forem převažuje a u středně těžkých a těžkých forem je doplňkem fototerapie a léčby celkové. Tradiční externa, jako je dehet
a cignolín, jsou nahrazována modernějšími preparáty typu derivátů vitaminu D, imunomodulátory, kombinovanými preparáty
s kortikosteroidy, retinoidy.

Sdělení z praxe

Není boule jako boule…

Some lumps are different than others

MUDr. Kristýna Melichárková1, 2, MUDr. Marie Ulrichová1, MUDr. Viera Bajčiová, CSc.1, 2

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 364-366

Rezistence měkkých tkání u dětí mají ve většině případů nezávažné příčiny, avšak přesto mohou být způsobeny závažným onemocněním,
které vyžaduje komplexnější vyšetření a léčbu. Autoři prezentují soubor 3 případů dětí s rezistencemi v měkkých
tkáních, u nichž mělo zásadní význam využití nových diagnostických metod na úrovni DNA a RNA. U jedné pacientky vedlo toto
vyšetření ke správnému stanovení diagnózy fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) a u dalších dvou pacientů s familiární
infantilní myofibromatózou vedlo k určení vhodného typu léčby.

Maligní hypertermie

Malignant hyperthermia

MUDr. Jana Vojtíšková

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 368-372

Maligní hypertermie (MH) je vzácná, ale velmi obávaná a potencionálně fatální komplikace celkové anestezie. Manifestuje
se na základě autozomálně dominantně podmíněné dispozice po kontaktu se spouštěčem. Spouštěči reakce jsou především
všechna volatilní anestetika a sukcinylcholin. Její příčinou je porucha regulace kalciového metabolismu ve svalové buňce, způsobené
abnormálním ryanodinovým receptorem RYR1. Následkem toho je extrémní svalová kontrakce bez následné relaxace
vedoucí k nekontrolovatelné hypermetabolické reakci organismu. Diagnózu MH dispozice je možné potvrdit svalovým in vitro
kontrakčním testem, resp. molekulárně...

Pro sestry

Vzdělávání sester v pediatrii

Nursing education in pediatrics

Mgr. Pavla Kordulová

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 383-386

Na lékaře a sestry pracující v oboru pediatrie jsou kladeny velké požadavky z hlediska teoretických znalostí, praktických dovedností,
ale především v oblasti lidských kvalit. Jednak v nemocničních zařízeních, dále v primárních ordinacích pro děti a dorost, v dětských
léčebnách, stacionářích, kojeneckých ústavech, dětských domovech a ústavech sociální péče. Na jedné straně jsou viditelné pokroky
lékařských věd, možnosti nových technologií a na straně druhé musí být tyto aspekty podpořeny týmy dobře připravených nelékařských
pracovníků. Příprava těch, kteří pečují o pacienty, nikdy nekončí. Náplně práce sester se v jednotlivých úsecích...

Klinickoradiologická diagnóza

Rozsáhlý juvenilní polyp tlustého střeva s klinickým obrazem kolokolické invaginace u dítěte

Large juvenile colonic polyp presenting as colocolic intussusception in a child

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, 2, MUDr. Tomáš Malý, Ph.D.3, MUDr. Jana Janková4, MUDr. Kamila Michálková5

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 379-382

Kolokolická invaginace (CCI) je neobvyklá příčina střevní obstrukce u dětí. Nejobvyklejším typem je idiopatická ileokolická invaginace.
Nicméně invaginace s patologickým vedoucím bodem se vyskytují přibližně v 5 % případů. U pediatrických pacientů je Meckelův
divertikl nejběžnějším vedoucím bodem, následovaný polypy a střevními duplikacemi. Hydrostatická desinvaginace a endoskopická
polypektomie jsou minimálně invazivní a technicky proveditelné pro léčbu menších CCI. Představujeme případ kolokolické intususcepce,
která způsobila obstrukci střev u pětiletého chlapce. Abdominální ultrasonografie potvrdila akutní kolokolickou invaginaci

Informace

Záněty dýchacích cest u dětí

Respiratory tract infections in children

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 375-378

Infekce respiračního traktu v dětském věku tvoří téměř polovinu všech onemocnění v této věkové kategorii. Mezi obecná onemocnění
typická pro dýchací cesty patří chřipka (influenza). Jde o respirační virovou infekci, která se vyskytuje každoročně epidemicky
v zimních měsících. Klinický obraz začíná náhlou vysokou horečkou, značným pocitem nemoci, pocením, bolesti svalů i kloubů,
bolesti hlavy zvláště za očima, poté dráždivý, suchý až bolestivý kašel. Preventivně se doporučuje každoroční očkování proti chřipce.
Pokud se zabýváme jednotlivými částmi dýchací cesty, pak je na prvním místě zánětlivých postižení infekce nosu a nosohltanu:

Orbis Pictus Medicus

Juvenilní dermatomyositida – příznaky zaměnitelné nebo přehlédnutelné

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D., MUDr. Erik Nedorost,, MUDr. Marcel Schüller, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(6): 373-374


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.