Pediatrie pro praxi, 2017, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Pyrrhovo vítězství nerozumu

Vladimír Mihál

Pediatr. praxi 2017; 18(3):

 

Přehledové články

Cestovní lékárnička – jaké léky brát s sebou na cesty a jak je uchovávat?

Travel health kit – what medication you should take with yourself while travelling and how to store the medication?

Mgr. Markéta Obrovská

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 75-78

Cestovní lékárničku je potřeba vybavit účelně, ale zároveň jsou požadavky kladeny na její co nejmenší velikost. Následující text
by měl sloužit jako vodítko, jaké položky lze do cestovní lékárničky zařadit v závislosti na požadavcích cestovatele. Popisuje
také, jak vhodně skladovat léčivé přípravky během cestování.

Současné přístupy k léčbě papulopustulózní akné

Current attitude to treatment of papulopustular acne

MUDr. Alena Hrouzková

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 112-116

Článek se věnuje papulopustulózní akné, především pak možnostem místní i systémové terapie, okrajově i etiopatogenezi,
klinickému obrazu a doplňkové léčbě.

Invazivní meningokoková onemocnění

Invasive meningococcal disease

MUDr. Jan Pavelka, MUDr. Lukáš Homola, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 150-154

Vzhledem k často fulminantnímu průběhu invazivních meningokokových onemocnění je zásadní stanovit diagnózu urgentně,
na základě anamnézy a klinického vyšetření a zahájit do 30 minut racionální léčbu dle platných doporučení – parenterálním
cefalosporinem 3. generace a objemovou resuscitací při šoku. Smysluplným preventivním opatřením je očkování. Postexpoziční
profylaxe rizikových kontaktů spočívá v podání penicilinu na 7 dní. Nosičství meningokoků v nosohltanu je častý jev, jedná se
o imunizující proces. „Léčba“ nosičů není indikována.

Časné a pozdní kožní projevy po očkování

Immediate and delayed adverse skin reactions to vaccines

MUDr. Veronika Horáková

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 160-162

Postvakcinační kožní reakce jsou převážně lokalizované do místa vpichu vakcíny. Nejčastěji jsou způsobeny nespecifickou aktivací
zánětlivé reakce složkami vakcín, nebo je zánětlivá reakce vyvolána imunokomplexy. Nečetné hypersenzitivní reakce na složky
vakcín jsou buď časné, většinou mediované IgE protilátkami, nebo oddálené, buněčně zprostředkované. U obou typů hypersenzitivních
reakcí se uplatňují odlišné typy alergenů, reakce mají odlišnou klinickou závažnost a diagnostický přístup. Podezření
na anafylaktickou reakci vyžaduje vždy alergologické vyšetření s cílem zjistit příčinný alergen. Očkování pacientů s anamnézou
závažné...

Význam různých druhů sacharidů v dětské výživě

The importance of the different types of carbohydrates in child nutrition

MUDr. Eva Kudlová, CSc.

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 167-170

Vzhledem k doporučovanému množství tuků a bílkovin ve stravě by sacharidy měly doplnit příjem energie na potřebné
množství, a proto být jejím hlavním zdrojem, a to zejména ve formě polysacharidů, protože vysoká spotřeba volných cukrů
je spojována zvláště s vyšším rizikem vzniku zubního kazu a obezity. Nízký příjem vlákniny je u dospělých spojován s vyšším
rizikem řady onemocnění a některé studie poukazují na vliv konzumu vlákniny na zdraví také u dětí. Pestrá strava s postupně
se zvyšujícím množstvím zeleniny, ovoce, brambor, potravin z obilovin a luštěnin zajistí dětem dostatečné množství sacharidů,
a pokud je alespoň část...

Spinální svalové atrofie – diagnostika, léčba, výzkum

Spinal muscular atrophy – diagnostics, therapy, research

MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., MUDr. Alžběta Slabá, RNDr. Petra Hedvičáková, MUDr. Tereza Doušová

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 349-353

Spinální svalové atrofie (SMA) jsou skupinou dědičných degenerativních chorob postihujících alfa motoneurony předních rohů
míšních. Klinicky se projevují progresivní zejména proximální svalovou slabostí. Jedná se o heterogenní skupinu, až 95 % však tvoří
tzv. proximální autosomálně recesivní forma způsobená mutací SMN1 genu. Svou incidencí 1 : 6–10 000 se řadí mezi tzv. vzácné
nemoci. Dle literární prevalence by v České republice měly být stovky SMA pacientů. Péče o pacienty se SMA je prozatím doménou
dětských neurologů. Vzhledem ke zlepšující se symptomatické péči se však stále více pacientů, a to i pacientů s nejtěžšími

Sdělení z praxe

Neobvyklá příčina duodeno-jejunální invaginace

Unusual cause of duodeno-jejunal intussusception

MUDr. Romana Zahálková, MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Jan Geiger, prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 179-181

Článek se zabývá méně známou příčinou invaginace v dětském věku. Kazuistika popisuje případ jedenáctileté dívky
s Peutz-Jeghers syndromem, jehož první manifestací byla duodeno-jejunální invaginace, která si vyžádala chirurgické řešení.
Vzhledem k obrazu mnohočetné polypózy bylo doplněno genetické vyšetření, které prokázalo diagnózu tohoto neobvyklého
syndromu na podkladě mutace STK 11 genu.

Od retardace růstu k transplantaci ledviny

From growth retardation to kidney transplantation

MUDr. Zuzana Konečná, prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Dana Dostálková; 3

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 182-185

Nefronoftíza (NPHP) je dědičně podmíněné onemocnění, u kterého dochází k postupné cystické degeneraci funkčního parenchymu
ledvin a jeho postupné nahrazování fibrózní tkání. Onemocnění vede k chronickému selhání ledvin. Podle průběhu
je choroba rozdělována na tři typy – infantilní, juvenilní a adolescentní. Kromě renálního postižení jsou u 1/3 nemocných
přítomny i extrarenální příznaky (např. polydaktylie, kolobomy, duševní opoždění, postižení jater). Diagnostika v časnějších
fázích je velmi obtížná, neboť pacienti mají dlouhou dobu vývoje choroby zcela normální nález při vyšetření moči a může na
ni upozorňovat pouze...

Pro sestry

Informovanost chlapců ve věku 15–19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat

Awareness of boys aged 15–19 on the prevention of cancer of the testicles

Bc. Jana Nespalová, Mgr. Alena Machová

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 283-286

Nádory varlat patří u dětí mezi vzácné typy maligních onemocnění, jejich výskyt se zvyšuje mezi 15.–19. rokem. Jsou řazeny
mezi nejlépe léčitelné nádory dospělého věku. V ČR je ročně diagnostikováno cca 400 případů, výskyt nádorů varlat se zvyšuje.
Onemocnění je vyléčitelné, je-li včasně diagnostikováno. Pravidelné preventivní prohlídky omezí progresi onemocnění a sestra
u PLDD (praktický lékař pro děti a dorost) má nezastupitelnou úlohu v jeho prevenci. Cílem výzkumu bylo zjistit informovanost
chlapců ve věku od 15 do 19 let o prevenci nádorového onemocnění varlat. Byl použit kvantitativní výzkum, metoda dotazování
a...

Klinickoradiologická diagnóza

Vzduchová embolie v portálním řečišti po náhodném požití koncentrovaného peroxidu vodíku

Portal venous gas embolism after accidental ingestion of concentrated hydrogen peroxide

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MUDr. Eva Karásková, MUDr. Kamila Michálková; 3

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 192-194

Koncentrovaný peroxid vodíku je žíravý a expozice může mít za následek lokální poškození tkáně. Prezentujeme kazuistiku
pětiletého chlapce, který po napití se z 30% roztoku peroxidu vodíku začal zvracet a stěžovat si na bolest břicha v epigastriu.
Radiologické vyšetření prokázalo vzduchovou embolizaci do portálního řečiště. Při doplňující gastrointestinální endoskopii byla
potvrzena difuzní hemoragická gastritida. Byl sledován na lůžku 12 dnů a následně propuštěn do ambulantní péče. Kontrolní
endoskopické vyšetření devět dnů od poleptání konstatovalo nález erytematózní gastritidy.

Informace

Sbohem, pane primáři

MUDr. Helena Vávrová

Pediatr. praxi 2017; 18(3):

 

Orbis Pictus Medicus

Případ krvácejícího skrota: angiokeratom Fordyce

 

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Milada Dušková, MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 177-178

 

Původní práce

Léčba nehojících se ran u novorozenců s využitím
silikonových materiálů vlhkého hojení

Treatment of non-healing wounds in neonates with the use of silicone wet materials and dressing

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., Bc. Jana Dvořáková, PhDr. Vlasta Dvořáková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(3): 186-191

Cíl: Novorozenecká kůže je křehká, vyžadující citlivou péči s minimalizací sekundárního traumatu. V současné době nejsou vždy
v léčbě porodních traumat novorozenců využity vhodné terapeutické materiály, ale naopak tradiční postupy, které mohou dítě
potenciálně poškodit. Účelem prezentovaného příspěvku je představení možností léčby nehojících se ran u novorozenců s využitím
silikonových terapeutických materiálů.
Metodika: Prospektivní studie bez kontrolní skupiny (v letech 2008 až 2014). Sledováno a ošetřeno 8 novorozenců s nehojící se
ránou vzniklou v důsledku porodního traumatu. K objektivnímu hodnocení stavu dětí byly využity:...


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.