Pediatrie pro praxi, 2017, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Online závislosti: Příspěvek ke zmírnění paniky

Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(4):

Přehledové články

Nejčastější vady páteře u dětí školního věku

The most common spinal difficulties of school children

doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 212-218

Vady páteře dětí školního věku jsou velmi častým postižením a mohou být různého stupně a charakteristiky. Nestrukturální
vadná držení těla jsou frekventním problémem dnešní populace a pramení nejčastěji z nedostatečné pohybové aktivity. Závažnější
strukturální poruchy, vyjádřené hyperkyfózou a skoliózou, jsou postiženími vyžadujícími komplexní mezioborovou léčbu
a nezřídka i operační řešení. Článek analyzuje klinické obrazy, vyšetřovací postupy i základní terapeutická schémata jednotlivých
nejčastějších postižení páteře v tomto věku.

„Staré“ a „nové“ laboratorní znaky novorozenecké sepse

Classic and recent laboratory markers of newborn sepsis

MUDr. Anna Medková; 1, MUDr. Jan Hálek, Ph.D.; 1, 2, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.; 1

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 219-222

Navzdory obrovskému pokroku v neonatologické péči, a to především v péči o nezralé novorozence, zůstává stále velkým
problémem novorozenecká sepse. Novorozeneckou sepsi dělíme na časnou, tzv. „early-onset sepsis“, a pozdní, tzv. „late-onset
sepsis“. V tomto přehledovém článku se zaměřujeme především na novorozeneckou sepsi časnou. Včasná diagnostika a zahájení
terapie rozhoduje zásadním způsobem o dalším osudu dítěte. Klasická definice sepse se opírá o klinické známky a průkaz
patogenu. V klinické praxi je to však problematické, a jsou tedy používány také pomocné laboratorní znaky bakteriální infekce.

Rotaviry známé i neznámé

Rotaviruses known and unknown

Mgr. Romana Moutelíková, Ph.D.; 1, Bc. Anna Blahová; 2, RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.; 1

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 223-225

Cílem tohoto článku je shrnout aktuální informace o rotavirech a jimi působených onemocněních. Dále se zmiňujeme o významu
vakcinace a o možném vlivu vakcín na složení rotavirových genotypů přítomných v populaci.

Možnosti ovlivnění imunity u dětí z pohledu pediatra

Possibilities of influencing children immunity from a pediatric point of view

MUDr. Jan Boženský

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 226-230

V posledních desetiletích se pro zdraví člověka stále více ukazuje důležitost dobře fungujícího a vyváženého imunitního systému.
Došlo k prokazatelnému poklesu „tradičních“ infekčních nemocí, ale naopak k vzestupu alergických a autoimunitních onemocnění.
Tento stav je pravděpodobně spojen se změnou faktorů životního stylu, ať už s pozitivním vlivem (očkování, lepší zdravotní
péče a výživa) nebo vlivem negativním (kouření a znečištění životního prostředí). Víme, že i strava a výživa může také ovlivnit
funkci imunitního systému. Nutriční epigenetika se snaží vysvětlit vliv výživy na genovou expresi. Nutrienty, které jsou...

Zkušenosti pediatrů s poskytováním péče u dětí s deficity ve vývoji řeči a jazykových schopností – pohledy z praxe

Experience of paediatricians with care for children with speech development and language competence deficits – from the medical practice

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 232-234

V současné době dochází v České republice ke zvyšujícímu se počtu dětí s opožděným a narušeným vývojem řeči. Poměrně
velké množství dětí se potýká s nedostatky v úrovni komunikační schopnosti v posledním roce před vstupem do školy a po
zahájení školní docházky. Proto je třeba se zaměřit na včasnou diagnostiku a zahájení odpovídající intervence ihned po zjištění
vývojového opoždění. Příspěvek přináší závěry výzkumné studie analyzující názory pediatrů na danou problematiku.

Sdělení z praxe

Vysokonapěťová elektrotraumata mladistvých, stále aktuální téma

High-voltage electrotrauma of teenagers, still actual topic

MUDr. Filip Raška; 1, MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.; 1, 2, MUDr. Ivan Suchánek; 1

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 243-245

Úrazy elektrickým proudem o vysokém napětí se řadí k nejzávažnějším stavům, se kterými se můžeme na popáleninových centrech
setkat. Jedná se přitom o úrazy způsobené nejen přímým průchodem elektrického proudu, nýbrž také o úrazy elektrickým
obloukem, který může vzniknout v bezprostředním okolí elektrického vodiče o vysokém napětí. Na popálení pacienta se mimo
to často podílí také vznícení šatstva. V kazuistice prezentujeme případ nezletilého mladíka, který utrpěl rozsáhlé popáleniny elektrickým
proudem o vysokém napětí. Mechanismem úrazu bylo v tomto případě přelézání odstavených vlakových souprav. Úrazy
podobného charakteru...

Pro sestry

Adaptovaný klinický doporučený postup: Odsávání novorozenců a kojenců

Adapted clinical practice guideline: suctioning of the neonates and infants

Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 258-261

Článek předkládá adaptovaný klinický doporučený postup v odsávání novorozenců a kojenců, jehož účelem je poskytnout
sestrám a porodním asistentkám praktické informace, týkající se přípravy dítěte a pomůcek k výkonu, který se mnohdy provádí
rutinně, aniž by vůbec byl potřeba. Proto jsou v článku popsány kromě pozitiv také možné komplikace a negativa výkonu. Dále
jsou zmíněny postupy odsávání z úst a nosu, z endotracheální a tracheostomické kanyly, včetně čtyř metod odsávání, které
rovněž nejsou z důvodů nedostatků znalostí a zkušeností dostatečně využívány.

Klinickoradiologická diagnóza

Vzácný absces mozku způsobený Streptococcus intermedius v důsledku periodontitidy

An uncommon brain abscess caused by Streptococcus intermedius due to periodontal inflammation

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, 2, MUDr. Marta Neklanová1, MUDr. Eva Klásková, Ph.D.1,, doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D.3, MUDr. Kamila Michálková4

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 254-257

Streptococcus intermedius je jedním z členů skupiny Streptococcus milleri. I když patří mezi zástupce komenzálů dutiny ústní
a horních cest dýchacích, je považován za vzácný, ale závažný patogen se sklonem pro tvorbu mozkových abscesů. Autoři referují
případ pětileté dívky s abscesem mozku zapříčiněný S. intermedius. Pacientka byla hospitalizovaná pro rozvoj febrilního
meningeálního syndromu a periodontálního zánětu v důsledku neléčených mléčných zubů. Diagnóza byla stanovena vyšetřením
mozku pomocí magnetické rezonance v kombinaci s kultivačním vyšetřením hnisavého punktátu z abscesu mozku. Po
neurochirurgické drenáži abscesu...

Ve zkratce

Diferenciální diagnostika dušnosti u dětí z pohledu otorinolaryngologa

Differential diagnosis of dyspnoea in children – an otorhinolaryngologist’s view

MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 236-238

Dušnost je závažný příznak, který bývá projevem mnoha onemocnění různé etiologie. Dušnost je subjektivní pocit nedostatku
vzduchu. Může se jednat o stav akutní, rychle progredující nebo dlouhodobý – chronický, který se může postupně
zhoršovat, a to buď při zvýšené fyzické námaze nebo posléze i v klidu. U dětí, které mají ve srovnání s dospělými významně
užší průsvit dýchacích cest, se vyskytuje zejména akutní dušnost. Bývá způsobena nejčastěji obstrukcí dýchacích cest: ztluštěním,
kolapsem stěny nebo překážkou v dýchacích cestách. Zúžení průsvitu může být také způsobeno zevním útlakem
dýchacích cest. Při pátrání po příčině...

Střevní mikrobiota a možnosti ovlivnění

The gut microbiota and its possibilities of influence

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 239-242

Probiotické bakterie jsou živé mikroorganismy, které pokud jsou podávány v adekvátním množství, přinášejí zisk příjemci.
Různé přínosy specifických probiotik musí být definovány pro různé zdravotní benefity.

Etika v pediatrii

Morální distres lékařů a sester při pediatrické péči

Moral distress of physicians and nurses in pediatric care

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 248-252

Přehledová studie předkládá pediatrické veřejnosti tematiku, která v České republice není zatím předmětem hlubšího zájmu,
třebaže je pro péči o dětské pacienty důležitá. Jedná se o případy, kdy zdravotník ví, co by bylo správné pro dětského pacienta
udělat, ale vnější překážky (ekonomické, tlak nadřízených, spolupracovníků, rodičů) mu znemožňují takový postup uskutečnit.
Studie shrnuje zahraniční zkušenosti a strukturuje je do čtyř oddílů: 1. definuje pojem morální distres a pojmy jemu příbuzné;
2. uvádí jako příklad dva modely morálního distresu; 3. seznamuje s diagnostickými postupy (kvantitativními, kvalitativními
a smíšenými);...

Komentáře

Doprovázení adolescentů na cestě k abstinenci

MUDr. Marie Dvořáková

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 265-266

Orbis Pictus Medicus

Onychomadéza – pozdní komplikace nemoci ruka, noha a ústa

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 246

Nejčastější purpura s trochu jiným začátkem

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Martin Jouza, MUDr. Marcel Schüller, Ph.D.

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 247

Zaznělo na kongrese

Konference Hami v Praze na Žofíně

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Pediatr. praxi 2017; 18(4): 262-264

Dne 7. dubna 2017 se konala na pražském Slovanském ostrově konference pořádaná firmou Nutricia, která byla věnovaná problematice
fermentace. Její součástí bylo uvedení nové fermentované kojenecké mléčné formule Hami na český trh. Přednášky
proběhly ve velkém sále Žofína, který svojí nádherou ohromil zahraniční přednášející a ve kterém, jak připomněl moderátor
večera Marek Eben, v roce 1843 tančila na plese třiadvacetiletá Božena Němcová. Na rozdíl od výhradně mužských speakerů
se akce účastnilo téměř 200 pediatrů převážně ženského pohlaví, jak je v kraji obyčejem.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.