Pediatrie pro praxi, 2001, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Pediatr. pro Praxi, 2001; 6:

Přehledové články

Pojetí vlastního těla u dětí před pubertou a během ní

doc. RNDr. Jitka Machová CSc, prof. PhDr. Zdeněk Matějček CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 6: 258-260

Antrax

doc. MUDr. Vladko Poljak CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 6: 261-263

Terapie akutních kojeneckých gastroenteritid

MUDr. Karel Goldemund CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 6: 264-268

Sideropenická anémie v dětském věku

MUDr. Dagmar Pospíšilová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 6: 269-273

IgA nefropatie u dětí - stálá skepse nebo nové naděje?

doc. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 6: 274-277

Pozdní následky léčby dětských nádorů: hodnocení kardiorespiračních funkcí, skladby těla a životního stylu dětí po léčbě zhoubného nádoru

prof. MUDr. Hana Hrstková CSc, prof. MUDr. Zuzana Brázdová CSc, doc. MUDr. Lubomír Elbl CSc, doc. MUDr. Jan Novotný CSc

Pediatr. pro Praxi, 2001; 6: 278-281

Sdělení z praxe

Neendokrinní příčiny opoždění růstu

MUDr. Jiřina Zímová

Pediatr. pro Praxi, 2001; 6: 282-283

Pediatrie ve zkratce

Chronický kašel u dětí

MUDr. Tomáš Kočí

Pediatr. pro Praxi, 2001; 6: 284-286

Klinickoradiologická diagnóza

Spontánní pneumomediastinum jako nezvyklá příčina dušnosti a bolesti na hrudníku

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jiří Bučil, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, MUDr. Eva Klásková, doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D, MUDr. Elena Mikušková, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Josef Grym, MUDr. Marie Žaloudíková

Pediatr. pro Praxi, 2001; 6: 287-289


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.