Pediatrie pro praxi, 2005, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Zamyšlení nad dětskou a dorostovou psychiatrií

doc. MUDr. Michal Hrdlička CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 55

Po vydání zákona 95/2004 Sb., známého spíše pod zkráceným názvem atestační zákon, se dětská a dorostová psychiatrie stala samostatným, nikoli však novým oborem (jako nástavbový obor existovala dětská psychiatrie u nás již několik desetiletí). Tímto aktem víceméně splynula s většinovou evropskou tradicí - v patnáctce původních států EU byla dětská psychiatrie samostatným oborem celkem v 11 státech. Nicméně osamostatnění oboru je jistě dobrou příležitostí k zamyšlení nad současným stavem i budoucími perspektivami.

Přehledové články

Prebiotika, probiotika a synbiotika

PREBIOTICS, PROBIOTICS AND SYNBIOTICS

prof. MUDr. Jiří Nevoral CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 59-65

Během posledních 20-30 let byla věnována značná pozornost možnosti zlepšení zdravotního stavu člověka modulací střevní mikroflóry. Střevní mikroflóra má velkou metabolickou aktivitu, mění se během života a je významným faktorem, který ovlivňuje zdraví jedince. Význam těchto mikroorganizmů byl dlouhou dobu opomíjen a zájem se soustřeďoval téměř výhradně na patogenní mikroorganizmy, které jsou příčinou různých poruch trávicího ústrojí.

Název: vitaminy v dětském období

VITAMINS USED SINCE CHILDBIRTH TILL TEENAGE

doc. MUDr. Pavel Hlúbik CSc, MUDr. Jana Fajfrová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 66-68

Životní styl, stravovací zvyklosti a pohybová aktivita významnou měrou ovlivňují aktuální zdravotní stav jednotlivce. Vitaminy jsou esenciální faktory stravy ovlivňující růst a vývoj dětského organizmu. Příjem vitaminů z potravin v období růstu a vývoje lidského organizmu je závislý na aktuálních potřebách. Nedostatečný přívod vitaminů ze stravy, omezení vstřebávání vitaminů ze zažívacího traktu, případně nadměrná potřeba vzniklá v průběhu onemocnění, eventuálně při vysoké fyzické zátěži, může být příčinou vzniku relativní hypovitaminózy. Konzumace dostatečného množství pestré stravy s přívodem ovoce a zeleniny je důležitým předpokladem pro zabezpečení...

Aspekty spolupráce PPP a pediatrů

ASPECTS OF COOPERATION BETWEEN PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ADVISORY CENTRE AND PAEDIATRICIANS

Mgr. Lubomír Schneider

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 69-70

Spolupráce mezi pediatry a pedagogicko-psychologickými poradnami má svou tradici i vývoj a jistě si zaslouží naši pozornost. Vzhledem k tomu, že objektem našeho společného profesionálního zájmu je dítě a jeho zdravý vývoj, je zmíněná součinnost velmi významná. Přestože oficiálně (na úrovni ministerstev) se zatím kooperovat příliš nedaří, funguje často součinnost na úrovni jednotlivých pediatrů a konkrétních poraden úspěšně – ať už v oblasti prevence školních obtíží u dětí a mládeže, tak i v oblasti diagnostiky a péče o klienty, u nichž jsou školní obtíže již rozvinuté. Z hlediska poradenských pracovníků jsou školsky rizikovými skupinami děti...

Časté komunitní infekce dětského věku a jejich léčba

FREQUENT COMMUNITY ACQUIRED INFECTIONS OF CHILDHOOD AND THEIR THERAPY.

MUDr. Zuzana Blechová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 71-75

Komunitní infekce představují největší podíl kurativy pediatra. Více než 70 % preskripce antibiotik je indikováno na respirační infekce, méně často infekce močové a kožní. Často jsou však antibiotiky léčeny infekce virového původu. Ve sdělení je podán přehled nejčastějších komunitních infekcí včetně indikací antibiotické léčby.

Kdy pomýšlet na nádorové onemocnění u dětí?

WHEN TO TAKE A MALIGNANCY INTO A CONSIDERATION WHILE EXAMINING A CHILD?

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D, Věra Kadlecová, Petra Holcnerová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 76-80

Časná diagnostika nádorových onemocnění dětského věku je pro jejich vzácnost a často nespecifickou symptomatologii obtížná. Pro další osud dítěte, tedy šanci na vyléčení nádorového onemocnění, je však zcela zásadní. Autoři přinášejí v článku přehled nejčastějších projevů, se kterými se při diagnostice nádorových onemocnění u dětí a mladistvých setkáváme, se zaměřením především na náhlé příhody v dětské onkologii. Autoři také zdůrazňují význam a přínos preventivních prohlídek v ambulancích praktických lékařů pro děti a dorost.

Péče o kůži novorozence a kojence

NEWBORN AND TODDLER SKIN CARE

MUDr. Stanislava Polášková

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 84-87

Péče o kůži novorozence a kojence je základním pilířem péče o zdraví dítěte. Aby kůže mohla plnit všechny funkce, musí být všechny její vrstvy dobře vyvinuty a ve vzájemném souladu. V článku jsou vysvětleny odlišnosti kůže nedonošených i zralých novorozenců od dospělé kůže, zmíněno riziko intoxikací při aplikaci extern a vytyčeny hlavní cíle péče o novorozeneckou kůži (zamezení fyzikálního poškození kůže, omezení transepidermální ztráty vody, zachování termostability, zabránění infekce)(8). Jsou probrány zásady ošetřování kůže s ohledem na celkovou hygienu, na péči o plenkovou oblast, vlasy, nehty, a to nejen u zdravých dětí, ale i u počátečních projevů...

Súčasný pohľad na etiopatogenézu a liečbu atopickej dermatitídy

CURRENT VIEW ON THE PATHOGENESIS AND MANAGEMENT OF ATOPIC DERMATITIS

MUDr. Dušan Buchvald Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 88-92

Porozumenie genetickým, metabolickým a imunitným mechanizmom uplatňujúcim sa v etiopatogenéze atopickej dermatitídy je rozhodujúce pre efektívnu stratégiu liečby tejto choroby. Výsledky početných štúdií ukazujú, že atopická dermatitída je choroba s multifaktorovou etiopatogenézou kombinácie zápalových a imunitných procesov. Liečba preto musí byť komplexná, musí zahŕňať zhodnotenie možných provokačných faktorov a poučenie pacienta a jeho rodiny o zodpovedajúcej životospráve, jej nevyhnutnou súčasťou je aj starostlivosť o suchú kožu. Do nedávnej minulosti boli základom externej protizápalovej liečby topické kortikosteroidy, v súčasnosti sa spektrum účinných...

Intoxikace u dětí

Analgetika, antipyretika

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 93-94

Druhá část série věnované intoxikacím se zaměřuje na jednu z nejpočetnějších skupin léků, které se stávají předmětem náhodného nebo sebevražedného požití. Je to dáno především jejich snadnou dostupností, protože ve většině domácích lékáren jsou tyto léky bohatě zastoupeny. Pozornost je věnována paracetamolu, nesteroidním antirevmatikům, opiátům a kyselině acetylsalicylové.

Sdělení z praxe

Kazuistika oroglandulární formy tularémie s překvapivým kultivačním záchytem nokardií ve zkolikvované uzlině

MUDr. Iva Vágnerová, MUDr. Elena Mikušková, MUDr. Mgr. Ivana Kohnová, doc. MUDr. Dagmar Koukalová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 95-97

Práce popisuje kazuistiku oroglandulární formy tularémie se současným záchytem Nocardia sp. v punktátu z uzliny. Shrnuje klinický průběh, problémy se stanovením etiologického agens (sérologický průkaz tularémie a kultivační záchyt nokardií). Zmiňuje terapii kombinací doxycyklinu se streptomycinem a následně cotrimoxazolem. Diskutuje otázku vzniku onemocnění a zvažuje současnou či sekundární infekci nokardiemi.

Klinickoradiologická diagnóza

Submandibulární zduření jako první příznak infantilní myofibromatózy kojence

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, prof. MUDr. Ivo Stárek CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Stanislav Buřval Ph.D, MUDr. Marie Geierová, MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Jiří Kilián

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 98-100

Infantilní myofibromatóza je solitární nebo mnohočetná proliferace vazivové a svalové tkáně a představuje specifický subtyp fibromatóz. Při histologické analýze je infantilní myofibromatóza charakterizovaná přítomností vřetenovitých buněk s histologickými znaky hladké svaloviny a fibroblastů. Při makroskopickém vyšetření mohou být léze ohraničené, ale mohou mít i infiltrující okraje. Až ve 30 % postihuje proliferace vazivové tkáně struktury hlavy a krku. Infantilní myofibromatóza se nejčastěji vyskytuje u batolat. Autoři prezentují sedmiměsíčního kojence se submandibulární myofibromatózou, která byla kompletně extirpována. Čtyři měsíce po operaci...

Ve zkratce

Změny ve spektru infekčních onemocnění

doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc, MUDr. Věra Strunzová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 102-106

Skutečnost, že infektologie patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející medicínské obory, se odrazila i ve spektru infekčních nemocí, se kterými se v současné době setkáváme. Za posledních 30 let došlo k objevům desítek nových infekčních onemocnění nebo k nosologickým jednotkám známým již v minulosti byl objeven původce (např. legionelóza, AIDS, lymeská borelióza, kampylobakterióza, rotavirová a norovirová gastroenteritida, hantavirový plicní syndrom, ptačí chřipka, SARS atd.)...

Informace a komentáře

Vyšetření a sledování dětí s hypercholesterolémií

doc. MUDr. Zuzana Urbanová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 107

Aterosklerotické změny na cévách začínají v dětství a jejich závažnost pozitivně a signifikantně koreluje s rizikovými faktory aterosklerózy. Jsou to jednak faktory neovlivnitelné, jako je věk, mužské pohlaví a genetická zátěž - riziková rodina, z které dítě pochází. Především úmrtí mladých příbuzných (hranice se snížila pod 55 let) na komplikace aterosklerózy ukazují na velké riziko pro dítě. Ovlivnitelné rizikové faktory jsou zvýšený celkový cholesterol, triglyceridy, LDL cholesterol, snížený HDL cholesterol, dále pak obezita, hypertenze, kouření, nedostatek pohybu, diabetes mellitus a mnoho dalších. V dlouhodobých studiích je prokázaný tzv. „tracking“ –...

Současné indikace léčby růstovým hormonem v pediatrii

prof. MUDr. Jan Lebl CSc, doc. MUDr. Marta Šnajderová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 2: 108

Na základě posouzení účinnosti a bezpečnosti, po schválení příslušnými institucemi Evropské unie, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR je v současné době léčba růstovým hormonem indikována u následujících pěti indikačních skupin pediatrických pacientů...


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.