Pediatrie pro praxi, 2005, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v řeckých mýtech

MUDr. Pavel Biskup, Lenka Průšová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 115

V průběhu studia problematiky násilí na dětech se nutně dobereme až k historii hluboce před Kristem. Budeme vtaženi do úžasně sociálně komplikovaných a vypjatých vztahů mezi starořeckými bohy - rodiči a jejich dětmi.

Přehledové články

Panická porucha u dětí a adolescentů - inspirace k mezioborové spolupráci

PANIC DISORDER IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 119-122

Práce se zabývá problematikou panické poruchy u dětí a adolescentů. Podává přehled klinických projevů onemocnění, komorbidit, informuje o výskytu, diagnostice a průběhu. Jsou zmíněny i základní terapeutické postupy. S pacienty s panickou poruchou se až v 75 % případů jako první setkávají pediatři a dětští neurologové. Je také podrobněji rozebrán způsob edukace pacienta a rodičů.

Kongenitální hypotyreoza

CONGENITAL HYPOTHYROIDISM

prof. MUDr. Olga Hníková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 123-126

Kongenitální hypotyreoza (KH) má dvě formy. Endemická KH s různě těžkými stupni nevratného poškození vývoje mozku u novorozence je následek jodového deficitu (ID) matky a plodu během těhotenství. Celosvětová eliminace ID, jako sanovatelné příčiny mentální retardace celých populací, patří mezi prioritní programy WHO a UNICEF. V České republice (ČR) bylo jodového dostatku docíleno od roku 2000 u 6 až 65letých obyvatel, u novorozenecké populace avšak až od roku 2003. Sporadická KH permanentní souvisí nejčastěji s anatomickými a situačními poruchami při vývoji štítné žlázy (ŠŽ) nebo s poruchami syntézy tyreoidálních hormonů (TH). Poruchy vyšších etáží...

ACNE VULGARIS

ACNE VULGARIS

doc. MUDr. Olga Vohradníková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 128-134

Klinické varianty acne vulgaris a podrobná diferenciální diagnóza je kompletizována přehledem zevní i vnitřní léčby akné. V zevní léčbě je kromě správné indikace věnována pozornost i vhodným kombinacím jednotlivých extern. V celkové léčbě jsou podrobně rozebrány možnosti antiandrogenní terapie a vhodných kombinací hormonálních kontraceptivních preparátů u žen. Zdůrazněny jsou indikace, správné dávkování a délka kúry izotretinoinem. Práce uvádí i méně obvyklé možnosti celkové terapie akné a přehled metod korektivní dermatologie.

Rotavirus jako nejčastější původce průjmů u dětí

ROTAVIRUS - THE MOST COMMON CAUSE OF DIARRHEA IN CHILDREN

MUDr. Jana Táborská Ph.D, doc. MUDr. Petr Pazdiora CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 135-140

Práce uvádí přehled současných znalostí o etiologii průjmových infekčních onemocnění v dětském věku se zaměřením na rotaviry jako nejčastější původce. Zabývá se epidemiologií a patogenezí rotavirových gastroenteritid. Zdůrazňuje nezbytnost včasného rozpoznání závažné dehydratace a popisuje současné léčebné postupy. Upozorňuje na nebezpečí rotavirových nozokomiálních nákaz a uvádí i preventivní opatření proti jejich výskytu. Shrnuje diagnostická a léčebná doporučení pro pediatrickou praxi.

Meningokokové vakcíny

MENINGOCOCCAL VACCINES

MUDr. Pavla Křížová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 142-146

Meningokokové vakcíny poskytují specifickou imunitu pouze proti těm antigenům (polysacharidovým či proteinovým), z nichž jsou vyrobeny. V České republice v letech 2004 a 2005 dochází k poklesu invazivních onemocnění způsobených Neisseria meningitidis C a masová vakcinace konjugovanou vakcínou C není za současné epidemiologické situace indikovaná. NRL doporučuje provádění očkování konjugovanou vakcínou C u dětí před dosažením 14 let věku. Aplikace konjugované vakcíny je vhodnější než aplikace polysacharidové vakcíny, vzhledem k dlouhodobějšímu zajištění ochranných hladin protilátek. Do České republiky je od roku 2005 dovážena polysacharidová tetravakcína...

Intoxikace u dětí

Otrava blokátory kalciových kanálů a betablokátory

MUDr. Faisal Hitari Ph.D, prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 155-156

Třetí díl seriálu intoxikací je věnován nebezpečným a leckdy průběhem záludným otravám blokátory kalciových kanálů a betablokátory. Jejich úskalí spočívá především v navození oběhové a rytmické nestability s možností náhlého vzniku život ohrožujících arytmií.

Sdělení z praxe

Plenková dermatitis z pohledu praktického dětského lékaře

MUDr. Jarmila Seifertová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 152-154

Oblast genitálu zakrývaná plenkami je nejnamáhanější částí kůže u kojenců a malých dětí. Aby kůže mohla plnit všechny své funkce, musí být všechny vrstvy správně vyvinuty a neporušeny. Dále je uvedena diferenciální diagnostika postižení kůže v této oblasti a kladen důraz na správně odebranou anamnézu. Na závěr se v článku uvádějí pravidla správného mytí, oblékání a ochrana kůže v oblasti genitálu u kojenců.

Pro sestry

Hodnocení dítěte sestrou

Mgr. Jaroslava Fendrychová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 159-162

Protože jsou v praxi na sestry kladeny značné požadavky týkající se zhodnocení stavu zdravého nebo nemocného dítěte a v učebnicích ošetřovatelství se s touto tematikou nesetkají, pokusila jsem se o jakési shrnutí běžných i ne zcela běžných metod hodnocení dítěte, které by se daly využít všude tam, kde je sestra prvním zdravotníkem, který přichází s dítětem do kontaktu. Samozřejmě se dají využít i na odděleních intermediární nebo intenzivní péče, ale tam budou patřit pouze k těm základním.

Klinickoradiologická diagnóza

Strukturální změny kostní dřeně prokázané pomocí celotělové magnetické rezonance jako časný projev akutní leukémie

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. David Horák Ph.D, MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Jiří Bučil, doc. MUDr. Martin Tichý CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Zbyněk Novák

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 163-165

Autoři prezentují kazuistiku 13,5letého chlapce se šestitýdenní anamnézou celkové slabosti, bolestí nohou při chůzi, postupně i v klidu a ve spánku. Na základě výsledku vyšetření pomocí třífázové scintigrafie, která prokázala zvýšenou četnost impulzů ve stehenní kosti vpravo, bylo doporučeno vyšetření pomocí celotělové magnetické rezonance. Přítomnost patologických dřeňových ložisek v obou kostech stehenních a lopatách kostí kyčelních s maximem vpravo upozornila na možnost postižení procesem infiltrativního charakteru. Cílená biopsie z lopaty pravé kosti kyčelní vedla k diagnóze akutní lymfoblastické leukémie ze zralých B-buněk.

Opravené diagnózy

Tragédie provázející kojení

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Lia Elstnerová, MUDr. Dan Wechsler, MUDr. Miroslava Janková, MUDr. Markéta Knetigová, MUDr. Světlana Alexandrová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 147-150

Pokud nejsou z různých důvodů respektovány některé z požadavků, které jsou pro kojené dítě nezbytné, může být průběh přirozené výživy novorozenců/kojenců komplikován závažnými klinickými situacemi. Autoři tuto skutečnost dokumentují dvěma pacienty, u nichž došlo k rozvoji mnohočetného orgánového selhání. Současně jsou uvedeny některé impulzy vybízející pediatrickou veřejnost ke sdělení vlastních zkušeností, které s problematikou přirozené výživy souvisejí.

Jaká je vaše diagnóza

Jaká je Vaše diagnóza?

MUDr. Roman Jurenčák, MUDr. Jarmila Vospělová, doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D, MUDr. Josef Tenora

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 157

A.K. je 14letá studentka gymnázia, která přichází pro 6 měsíců trvající suchý, dráždivý kašel, který se objevil na začátku jara. Potíže má prakticky denně, nejvýraznější jsou ráno a večer po ulehnutí. Kašel je neproduktivní, nevýrazné intenzity, často se jedná spíše o pokašlávání. Za šest měsíců trvání nedošlo k progresi příznaků. Celou dobu je afebrilní, ojediněle udává bolesti břicha v epigastriu, jinak je bez dalších potíží, fyzickou námahu toleruje dobře...

Jaká je Vaše diagnóza? - Odpovědi

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 166

Informace a komentáře

Pediatři mezi sebou bariéry nestaví

Mgr. Iva Daňková

Pediatr. pro Praxi, 2005; 3: 158

S příjemným pocitem zjištění, že neexistují hranice mezi praktickou a všeobecnou pediatrií a že dětské lékaře stále pojí společné zájmy, skončily v Olomouci XXIII. dny klinické a praktické pediatrie. Dvoudenní kongres pediatrů a dětských sester (19.-20. května 2005) oslovil svým bohatým programem přes 600 účastníků.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.