Pediatrie pro praxi, 2005, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Laskavé slovo vždy šlechtilo moudrého lékaře

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 279

Žijeme v převratném technickém a informačním století. Počítač se stává i v medicíně nezastupitelným pomocníkem. Kromě nemocničního informačního systému nachází výpočetní technika i další uplatnění. V záplavě medicínských informací rozdílné kvality ji využíváme při vyhledávání nejlepšího důkazu. Zdravotnická zařízení zřizují své webové stránky, na kterých své potenciální pacienty informují o diagnostických a léčebných možnostech. Nepochopitelnou nervozitou je provázeno připravované zveřejnění léčebných výsledků jednotlivých nemocnic. Lékař začíná využívat počítač i pro běžnou komunikaci se svým pacientem. To vše je zákonitým důsledkem technického pokroku...

Přehledové články

Deprese u dětí a adolescentů

DEPRESSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

MUDr. Michal Goetz

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 271-274

Práce se zabývá depresivní poruchou u pediatrických a pedopsychiatrických pacientů. Hlavní pozornost je věnována klinickému obrazu s ohledem na věková specifika, nejčastějším psychiatrickým komorbiditám, diagnostice, průběhu a rizikům juvenilní deprese. V závěru jsou nastíněny základy terapie.

Onemocnění vyvolaná virem varicella-zoster

ILLNESSES CAUSED BY VARICELLA ZOSTER VIRUS

MUDr. Hana Roháčová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 284-286

Virus varicella zoster patřící do skupiny herpetických virů je při primoinfekci vyvolavatelem planých neštovic, při jeho reaktivaci člověk onemocní pásovým oparem. Plané neštovice probíhají ve většině případů bez komplikací, i když jejich průběh je pro nemocného nepříjemný. U některých pacientů především z rizikových skupin však mohou být těžkým, i život ohrožujícím onemocněním. Pásový opar, který se vyskytuje hlavně u osob vyššího věku, může být zdrojem dlouhodobých neuralgií. V současné době existují možnosti prevence i specifické léčby zvláště pro osoby se zvýšeným rizikem.

Chronická obstipace

CHRONIC CONSTIPATION

MUDr. Karel Goldemund CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 291-294

Zácpa je onemocnění, jehož výskyt je u dětí častější, než dosud předpokládáme. Způsob výživy, omezená fyzická aktivita a psychosociální problémy k tomu výrazně přispívají. Defekační obtíže jsou u dětí převážně funkčního charakteru a často jsou prezentovány jen chronickými nebo recidivujícími bolestmi břicha, aniž by podstata potíží byla včas odhalena, neboť informace od rodičů jsou často velmi nepřesné až nepravdivé. Způsob života současné rodiny často nedovolí všímat si „maličkostí“ kolem frekvence stolice nebo problémů při vyprazdňování. Pokud je obstipace diagnostikována a léčena, dochází často k chybám, které vedou k recidivě obtíží....

Očkování dětí s onkologickým onemocněním

THE VACCINATION OF CHILDREN WITH ONCOLOGICAL DISEASE

MUDr. Jitka Škovránková

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 295-296

Imunodeficitní pacienti s hemato-onkologickými a jinými nádorovými onemocněními mají po ukončení terapie sníženou imunitu. Deficit postihuje obzvláště imunitu vůči invazivním bakteriálním onemocněním, a proto je doporučeno v odstupu 3–6 měsíců provést očkování bakteriálními vakcínami proti pneumokokům, hemofilu b a meningokoku C. Snížena je i postvakcinační imunita, proto následně očkujeme podle zjištěných hodnot postvakcinačních protilátek neživými vakcínami proti tetanu, záškrtu, černému kašli, polio a hepatitidě B. Očkování živými vakcínami je doporučeno provést v odstupu minimálně 1–2 let po ukončení léčby, po kontrole imunitních parametrů....

Súčasný pohľad na patofyziológiu a diagnostiku monosymptomatickej nočnej enurézy - princíp „troch systémov“

CURRENT VIEW OF PATHOPHYSIOLOGY AND DIAGNOSIS OF MONOSYMPTOMATIC NOCTURNAL ENURESIS - PRINCIPLE OF THREE SYSTEMS

MUDr. Eva Radvanská, prof. MUDr. László Kovács DrSc., MPH

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 297-300

Cieľom práce je podať aktuálne informácie o patogenéze monosymptomatickej nočnej enurézy (MNE) v zmysle princípu „troch systémov“. Podľa súčasného názoru enuréza vzniká nesúladom medzi nočnou produkciou moču, kapacitou močového mechúra spolu s neschopnosťou zobudiť sa, keď tento nesúlad nastane. Preto aj diagnostika MNE sa má zamerať na zistenie prvotnej príčiny MNE. Určenie, ktorý z „troch systémov“ (nočná produkcia moču, močový mechúr a spánok) je za MNE u daného dieťaťa najviac zodpovedný, prispeje k voľbe individualizovaného postupu liečby (desmopresín, anticholinergiká, alarm)

Úpravy a přídavky do kojeneckých formulí

MODIFICATIONS AND NEW ADDITIONS TO INFANT FORMULAS

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 302-304

Přehled nových přídavků do kojeneckých formulí.

Diferenciální diagnostika hyperglykémie u dětí a dospívajících

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF HYPERGLYCEMIA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

MUDr. Štěpánka Průhová Ph.D, prof. MUDr. Jan Lebl CSc

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 305-309

Ještě v 90. letech 20. století jsme považovali za jedinou významnou příčinu hyperglykémie u dětí a dospívajících diabetes mellitus 1. typu. I když tento typ diabetu nadále zůstává stěžejní náplní dětské diabetologie v každodenní klinické praxi, postupně se učíme rozpoznávat a správně diagnostikovat i jiné příčiny mírné hyperglykémie u dětských a adolescentních pacientů. Diferenciální diagnostika asymptomatické hyperglykémie u dětí a adolescentů zahrnuje v současné době následující skupiny onemocnění: 1. presymptomatická fáze diabetu mellitu 1. typu, 2. diabetes mellitus 2. typu, 3. genetické syndromy, jejichž součástí je diabetes mellitus (např. syndrom...

Vyšetřovací metody nukleární medicíny v pediatrii

PAEDIATRIC NUCLEAR MEDICINE

MUDr. Pavel Koranda Ph.D, MUDr. Edita Kabíčková, doc. MUDr. Otakar Bělohlávek CSc, doc. MUDr. Miroslav Mysliveček Ph.D, Ing. Jaroslav Ptáček, MUDr. Milan Kamínek Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 310-313

Nukleárně medicínská vyšetření jsou na rozdíl od ostatních zobrazovacích metod zaměřena především funkčně. Důležitým předpokladem úspěšného průběhu vyšetření dítěte je jeho přiměřená spolupráce, v některých situacích je však potřebné použít i medikamentózního zklidnění. Spektrum radionuklidových metod používaných v pediatrii odpovídá výskytu nemocí v dětském věku, nejčastěji se provádějí vyšetření nefrourologická, gastrointestinální a scintigrafie kostí, zánětů a tumorů. V posledních letech se i v České republice začala pravidelně používat u dětí s onkologickými onemocněními (především s lymfomy) vyšetření pozitronovou emisní tomografií. Radiační zátěž...

Sdělení z praxe

Začátek laktace a riziko hypernatremické dehydratace u novorozenců

MUDr. Josef Grym

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 320-324

Autor na základě vlastních zkušeností a literárních zpráv poukazuje na možné riziko vzniku hypernatremické dehydratace u novorozenců při jejich nedostatečné saturaci tekutinami v době rozvíjející se laktace, pokud zůstane nedostatečná. Při včasné detekci je stav snadno zvládnutelný dodávkou tekutin, v opačném případě může přejít do těžké poruchy homeostázy vnitřního prostředí s četnými závažnými komplikacemi. Problémem může být rozpoznání stavu, neboť nedostatečná laktace může být skrytá, klinické příznaky dehydratace nevýrazné, vyšetřování laboratorních parametrů není u fyziologických novorozenců obvyklé a sledování hmotnosti dítěte (jako jedinému...

Pro sestry

Úkoly dětské sestry v prevenci rizikového chování dětí a mládeže

Mgr. Alena Zouharová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 314-315

Rizikové chování dětí a mládeže představuje v dnešní době závažný společenský problém, diskutovaný na nejrůznějších jednáních zdravotníků, politiků a dalších zúčastněných institucí, včetně Světové zdravotnické organizace. Zveřejňovaná fakta o tom, že se manifestace rizikového chování posouvá čím dál více do dětského věku (stáří 12–13 let) a nabývá četnosti ať už v numerickém nebo procentuálním vyjádření, nutí odborníky k hledání co nejúčinnějšího řešení. Mimo rámec naší republiky prokazují dlouhodobé výzkumy naléhavou potřebu přípravy a dalšího vzdělávání odborníků pro péči o děti a mládež. V oblasti poskytování ošetřovatelské péče je jím především...

Klinickoradiologická diagnóza

Splenomegalie s kalcifikacemi jako projev diseminované léze po BCG očkování

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Bohumír Blažek

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 317-319

Diseminovaná forma BCG choroby je velmi vzácná, její incidence se uvádí v poměru 4,3/1 milion očkovaných kojenců. Až polovina případů se vyskytuje u dětí s vrozenou poruchou imunity. Autoři prezentují tříměsíčního kojence s rozvojem supurativní axilární lymfadenitidy a splenomegalie s kalcifikacemi po BCG očkování, která byla pozorována v průběhu neklonální lymfoproliferace a hypoplazie kostní dřeně.

Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je Vaše diagnóza?

MUDr. Jarmila Vospělová, MUDr. Hana Flöglová, MUDr. Pavel Geier, MUDr. Eva Klásková, MUDr. Michal Konečný Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 316

Třináctiletý chlapec byl přijat na dětské oddělení spádové nemocnice pro noční epizodu zvracení s příměsí krve. Matka popisovala ve zvratcích zbytky stravy a krevní koagula. Při přijetí si stěžoval na motání a bolesti hlavy, jedenkrát zvracel, bez krve. Byl afebrilní, TF 85/min, s fyziologickým somatickým nálezem. Krvácení z dutiny ústní či nosu popíral. Ve vstupních laboratorních vyšetřeních byl Hb 107 g/l, urea 10,27 mmol/l, FW 30/50, koagulační a biochemické parametry i UZ břicha v normě. Třetí den hospitalizace se objevila meléna. Chlapec se cítil slabý, byl nápadně bledý, měl tachykardii 120/min. V kontrolním krevním obrazu došlo k poklesu Hb...

Jaká je Vaše diagnóza? - odpověď

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 325-326

Ve zkratce

Onemocnění vyvolaná lidskými herpetickými viry

doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc, MUDr. Jiří Dort, MUDr. Věra Štruncová, MUDr. Mirka Švecová

Pediatr. pro Praxi, 2005; 6: 329-332

Humánní herpetické viry (HHV) patří do čeledi Herpesviridae (tab. 1). Jedná se o poměrně velké DNA viry (s průměrem kolem 200 nm) s kubickou symetrií virové kapsidy. HHV jsou ubikviterní, jejich hostitelem je člověk. Přenos HHV se uskutečňuje slinami, genitálními sekrety, krví a vertikálně. Vstupní bránou může být respirační trakt, porušená kůže, sliznice genitálu, jindy mohou HHV do makroorganizmu proniknout intravenózní cestou, transplantovaným orgánem či kostní dření nebo transplacentárně. Dosud bylo objeveno a popsáno celkem 8 HHV, které se označují jako HHV1 až HHV8. HHV jsou však v praxi označovány zpravidla zkratkou odvozenou z názvu viru. Genomy...


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.