Pediatrie pro praxi, 2006, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Jsme opravdu hluší?

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 183

Když již před sto lety upozorňoval proslulý W. Osler na naši hluchotu, na stetoskop zajisté nemyslel. Mluvil o naší neschopnosti nebo neochotě naslouchat svému pacientovi (nebo jeho zástupcům). Umění vyslechnout pacientův příběh je dlouho považováno za nejdůležitější předpoklad úspěšné lékařské praxe. „Naslouchej pacientovi, on ti sděluje svou diagnózu,“ radil W. Osler svým studentům. Dovednosti, jak naslouchat pacientům, se studenti medicíny učí na lékařských fakultách, v postgraduálním vzdělávání a v praxi od svých konzultantů. Naučit se vyslechnout příběhy pacientů je jádrem dovedností nadějného lékaře, protože více než 85 % diagnóz...

Přehledové články

Pigmentové névy dětského věku

Pigment Nevi in Childhood

MUDr. Milena Jirásková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 190-193

Névy jsou lokální vývojové anomálie, nejčastěji hamarcie nebo hamartomy, což jsou okrsky tkáně, které se nezapojily do harmonie struktury normální kůže. Mohou být přítomny již od narození nebo mohou vzniknout kdykoliv později, mohou být izolované ve formě drobných skvrn, papul, hrbolů a ložisek různého tvaru i ve formě dlouhých pruhů (například naevus linearis striatus). Někdy se vyskytují nápadně jednostranně a mohou připomínat např. herpes zoster (naevus unius lateris), nebo sledují průběh nervů (naevus systematisatus). Hranice mezi jednotlivými névy a mezi névy a benigními nádory je neostrá, odlišení bývá často velmi obtížné. Nesmí nás proto překvapit,...

Moderní diagnostika a léčba bronchiálního astmatu u dětí

Modern diagnosis and therapy of bronchial asthma in children

doc. MUDr. Vít Petrů CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 194-200

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, v němž se účastní mnoho buněk a buněčných působků. Chronický zánět způsobuje průvodní zvýšení průduškové reaktivity, které vede k opakovaným epizodám pískotů při dýchání, dušnosti, tlaku na hrudi a kašle­, převážně v noci a časně k ránu. Tyto stavy jsou obvykle provázeny rozsáhlou, ale proměnlivou bronchiální obstrukcí, která je často reverzibilní, ať již spontánně či po léčbě. Diagnostika astmatu v dětském věku může představovat mimořádně obtížný problém, zejména proto, že občasné pískoty a kašel jsou jedny z nejčastějších příznaků provázejících dětské nemoci, zvláště u dětí mladších tří let....

Chronická obstipace - terapeutická úskalí v pediatrické praxi

Chronic constipation - difficulty of treatment in childhood

doc. MUDr. Josef Sýkora Ph.D, MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Konrad Siala MSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 201-204

Terapie je založena na přesném odlišení organické a funkční chronické obstipace. Léčebná opatření jsou stále založena hlavně na empirických zkušenostech. Terapie je dlouhodobá a obtížná. Nedosažení trvalého léčebného efektu a recidivy jsou v běžné praxi způsobeny hlavně nepřesnou charakteristikou obstipace a nedostatečnou pozorností věnovanou léčbě. Terapie je komplexní a zahrnuje pečlivé vstupní poučení dítěte a rodiny, pravidelné kontroly, režimová opatření, odstranění akumulace stolice, změnu konzistence stolice a navození defekačního reflexu.

Některé aspekty v diagnostice a léčbě akutní pyelonefritidy

Some aspects in diagnostic and treatment of acute pyelonephritis

MUDr. Jiří Havránek

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 205-206

Infekce močových cest u malých dětí nabádá k bedlivé pozornosti pro možnost trvalého renálního poškození. Zásadní pro diagnostiku akutní pyelonefritidy u kojenců a batolat je odběr moče suprapubickou punkcí nebo katetrizací močového měchýře. Diagnóza infekce močových cest nemůže být založena na kultivaci moče ze sběrného sáčku. Strategie antibiotické léčby závisí na osobní anamnéze, průběhu nynějšího onemocnění, klinickém nálezu, laboratorních výsledcích a v neposlední řadě na schopnosti dětí perorálně přijímat.

RANÁ DIAGNOSTIKA DĚTSKÉHO AUTIZMU

EARLY DIAGNOSTICS OF CHILDHOOD AUTISM

Mgr. Zuzana Masopustová, Mgr. Lenka Lacinová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 207-209

Dětský autizmus je pervazivní vývojová porucha, jejíž první projevy lze pozorovat již před třetím rokem života dítěte. V jednom roce života se autistické děti oproti dětem zdravým méně dívají na lidi a věci držené druhými lidmi a hůře reagují na oslovení. Významným faktorem upozorňujícím na možnou přítomnost autizmu je snížená frekvence i kvalita očního kontaktu a omezené či zcela chybějící používání gest. Pediatr je často jediným odborníkem, se kterým dítě v tomto věku přichází do kontaktu. Pokud lékař dokáže rozpoznat první projevy autizmu a odešle dítě včas ke specializovanému vyšetření, urychlí určení správné diagnózy a umožní včasné zahájení terapie.

klíšťová meningoencefalitida a jiné svízele způsobené klíšťaty

Tick-borne encephalitis and the others problems caused by ticks

MUDr. Zuzana Blechová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 210-214

Klíšťata jsou celosvětově významnými přenašeči virových i bakteriálních onemocnění. Z epidemiologického hlediska je Česká republika na druhém místě v Evropě v počtu hlášených klíšťových meningoencefalitid, ročně je zde zaznamenáno 500–700 případů. V dětském věku je její průběh většinou nezávažný. Infekci lze účinně předcházet vakcinací. Lymeská borrelióza se u dětí může projevit pouze paretickým postižením n. facialis. Důležité je správně indikovat antibiotickou léčbu vzhledem k častým nespecifickým sérologickým nálezům bez klinického korelátu. Článek upozorňuje také na další, méně obvyklé nákazy přenášené klíšťaty, které by mohly být do ČR případně...

Sdělení z praxe

Aspirace cizího tělesa a cizí těleso v jícnu - diagnostické problémy

MUDr. Karel Goldemund CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 215-217

Neobvyklá příčina zduření v oblasti šupiny spánkové kosti

MUDr. Karol Zeleník, MUDr. Eva Mrázková Ph.D, doc. MUDr. Jiří Mrázek CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 218-219

Autoři uvádějí kazuistiku tříletého pacienta se zduřením v oblasti šupiny levé spánkové kosti, jehož příčinou byla lokalizovaná forma histiocytózy z Langerhansových buněk (dříve označovaná jako histiocytóza X). Diskutují histopatologii, klinický obraz, diagnostiku a léčbu tohoto onemocnění.

Racionální antibiotická terapie a Zkušenosti se stanovením kvantitativního CRP vyšetření u dětí s horečkou

MUDr. Renáta Růžková

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 220-222

Téměř pětileté zkušenosti s vyšetřením CRP v ordinaci PLDD prokázaly ohromný význam přístroje QuikRead firmy Orion Diagnostica při každodenním rozhodování v péči o akutně nemocné pacienty. Vyšetření CRP z kapky kapilární krve s výsledkem do pěti minut přímo v ordinaci zajistí individuální šetrný přístup k pacientovi. Při rychlé diagnostice vysokých zánětlivých parametrů umožní vyšetření nasadit ATB cíleně. Naopak při nízkých hodnotách CRP vyšetření umožní lékaři vyčkat s podáním ATB i při zdánlivě závažných stavech. Lékař se o léčbě antibiotiky rozhoduje až dle rozvoje klinického stavu, může monitorovat zánětlivé parametry v průběhu onemocnění. Výhodou...

Pediatrie ve zkratce

LÉČENÍ ZVÝŠENÉHO KREVNÍHO TLAKU U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

prof. MUDr. Milan Šamánek DrSc, doc. MUDr. Zuzana Urbanová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 229-231

Systolický krevní tlak (TK) je určován srdečním výdejem, kapacitou a elasticitou arteriálního řečiště, diastolický tlak především odporem periferních cév. TK se mění v závislosti na pohlaví a vývoji dítěte, který souvisí s věkem a pohlavím. Hodnoty TK jsou rozdílné ve dne a v noci a mění se také bezprostředně podle požadavků organizmu při tělesné zátěži, při extrémní okolní teplotě, z psychických příčin a při onemocnění. Za zvýšený považujeme TK tehdy, jestliže překročí 90. percentil hodnoty pro příslušný věk a pohlaví s přihlédnutím k tělesné výšce a který byl naměřený nejméně při 3 měřeních. Tlak posuzujeme podle tabulek uvedených ve „The...

Pro sestry

Stomatologická prevence u dětí

Marcela Jelínková, MUDr. Růžena Filipi

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 223

Dětský smích je jednou z nejkrásnějších věcí na světě. Aby vydržel co nejdéle, je nutná stomatologická prevence od útlého věku až do dospělosti. Co může udělat každý z nás pro zdraví zubů svých nejbližších?

Výživa novorozence, kojence a batolete

Dana Vincentová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 224-226

Výživě v dětském věku bychom měli věnovat velkou pozornost, neboť její vliv na vývoj dítěte je jak pozitivní, tak negativní. Nevyvážené a nevhodné složení stravy bývá příčinou vzniku řady tzv. civilizačních nemocí, jejichž počátky lze předpokládat již v dětství. Klíčovou roli­ v procesu zdravé výživy a výchovy ke správným stravovacím návykům hraje rodina.

Klinickoradiologická diagnóza

RETROPANKREATICKY LOKALIZOVANÁ BRONCHOGENNÍ CYSTA

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Oxana Tkachyk, MUDr. Hana Flögelová, MUDr. Dana Houserková, MUDr. Tomáš Malý Ph.D, MUDr. Tomáš Tichý

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 227-228

Autoři popisují vzácnou kazuistiku 6leté dívky s vrozenou cystou pankreatu, která byla diagnostikována již v prenatálním období. I když byl průběh asymptomatický, pro progresi cysty bylo ve věku šesti let doporučeno její chirurgické odstranění. Histologické vyšetření prokázalo bronchogenní cystu s vyzrálou chrupavkou a smíšenými žlázkami. Výstelku tvořil cylindrický epitel s řasinkami.

Informace a komentáře

Léčivé rostliny v pediatrii

PharmDr. Miloš Potužák

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: 232-234

Přímé využití léčivých rostlin v pediatrii je omezeno na druhy, u nichž existuje dostatek dlouhodobých zkušeností a byla ověřena toxicita. Slouží především k terapii běžných chorob (např. záněty dýchacích cest, poruchy zažívání, onemocnění pokožky) nebo k zabezpečení pitného režimu.

Fotoseriál

BOBULE KOLEM NÁS

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4:

Období zrání plodů přináší potěšení z krásy a rozmanitosti, ale také starost, pokud krásnou bobuli omylem či ze zvídavosti požije dítě. První starostí lékaře, který­ rozhoduje o nutnosti a urgentnosti zásahu, je určení rostliny. Z praxe známe, že rodina nebo doprovod nám obvykle poskytuje jen kusé informace a neví často nejen název rostliny, ale ani ji nepřinesou k identifikaci s sebou. Pokud se tyto informace zkombinují s laickými botanickými znalostmi lékaře, může dojít k značným problémům. Velmi nám v těchto případech pomáhá, můžeme-li ukázat rodičům alespoň obrázek či fotografii plodu, listu nebo celé rostliny.

BOBULE KOLEM NÁS

MUDr. Antonín Gabera

Pediatr. pro Praxi, 2006; 4: I-IV

Období zrání plodů přináší potěšení z krásy a rozmanitosti, ale také starost, pokud krásnou bobuli omylem či ze zvídavosti požije dítě. První starostí lékaře, který­ rozhoduje o nutnosti a urgentnosti zásahu, je určení rostliny. Z praxe známe, že rodina nebo doprovod nám obvykle poskytuje jen kusé informace a neví často nejen název rostliny, ale ani ji nepřinesou k identifikaci s sebou. Pokud se tyto informace zkombinují s laickými botanickými znalostmi lékaře, může dojít k značným problémům. Velmi nám v těchto případech pomáhá, můžeme-li ukázat rodičům alespoň obrázek či fotografii plodu, listu nebo celé rostliny.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.