Pediatrie pro praxi, 2006, číslo 5

reklama

Přehledové články

Systémová enzymoterapie v pediatrii

Systemic enzyme therapy in pediatry

MUDr. Karel Nouza DrSc, MUDr. Martin Nouza CSc, MUDr. Ingebord Vokálová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: 244-246

Systémová enzymoterapie (SET), uskutečňovaná perorálním podáváním kombinací proteolytických enzymů živočišného a rostlinného původu, projevuje řadu příznivých systémových účinků na fyziologické i patologické procesy v  organizmu. SET také podporuje obranný zánět a účinnost antibiotik i dalších léků a omezuje opakované a chronické záněty tkání a orgánů. Na oslabenou imunitu působí SET podnětně, na nadměrnou a patologickou imunitu (imunokomplexové a autoimunitní procesy) působí tlumivě. Využívá se i v prevenci a léčbě úrazů a otoků. V poslední době se SET stále výrazněji uplatňuje i v pediatrii, zvláště v léčbě opakovaných infekcí a úrazů.

Diagnostika a léčba dítěte s pomočováním v ambulanci pLDD

The diagnosis and treatment of a child with enuresis in primary care

MUDr. Oldřich Šmakal Ph.D, MUDr. Hana Flögelová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: 247-249

Screeningové, neinvazivní vyšetření provedené u praktického lékaře pro děti a dorost u dětí s nočním pomočováním po 5. roce věku, s denním či kombinovaným únikem moče po 4. roce, umožní rozlišit závažnější formy inkontinence od monosymptomatické enurézy a hyperaktivního měchýře a zahájit včasnou a cílenou léčbu. Při selhání základní léčby nebo při podezření na funkční či organickou anomálii dolních močových cest je potřebné dítě vyšetřit u dětského nefrologa či urologa.

SEBOROICKÁ DERMATITIDA

Seborrhoeic dermatitis

MUDr. Milan Junášek

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: 250-256

Článek přehledně pojednává o příčinách, mnohotvárném klinickém obrazu a léčbě této časté chronicky recidivující dermatózy. V návaznosti na nové poznatky u tohoto onemocnění poukazuje na možné a dostupné formy léčby a prevence.

Záněty horních cest dýchacích, rýma

Inflammation of the upper airways, rhinitis

doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: 258-262

Článek pojednává o rinitidách, nejčastějším zánětu horních cest dýchacích. Akutní rýmy novorozenců a kojenců mají svá specifika v průběhu i léčbě oproti stejné diagnóze batolat a starších dětí. V textu jsou uvedeny základní klinické symptomy a léčba. Chronická rýma může být katarální, hypertrofická, atrofická, ozéna a alergická. Rovněž jsou zmíněny základní klinické obtíže, některé komplikace, základy diagnostiky a léčby.

Probiotika a dětský věk

Probiotics in childhood

doc. MUDr. Josef Sýkora Ph.D, MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Konrad Siala MSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: 264-270

Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které po požití ovlivňují střevní mikrobiální flóru a příznivě ovlivňují zdravotní stav. Autoři shrnují současný vliv probiotik na dětský organizmus a uvádějí klinické případy, kde byl preventivní a léčebný vliv u dětí studován. Účinek byl zatím prokázán jen u některých onemocnění, obecné závěry však nejsou dostupné. V budoucnosti bude nezbytné provést další prospektivní, dvojitě slepé placebem kontrolované studie k zjištění vlivu jednotlivých probiotik na dětský organizmus.

Nemléčná výživa kojenců a batolat (příkrmy)

Complementary food - Guidelines

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: 271-274

Doporučení pro zavádění nemléčné stravy pro kojence

PORUCHY SPÁNKU V PEDIATRICKÉ PRAXI

SLEEP DISORDERS IN PEDIATRIC PRACTICE

MUDr. Iva Příhodová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: 276-280

Poruchy spánku se vyskytují u 30 % dětí a dospívajících. Onemocnění spojená s nedostatečně dlouhým nebo nekvalitním spánkem (nespavost, poruchy dýchání ve spánku, periodické pohyby končetinami) způsobují významné postižení kognitivních funkcí, poruchy chování, nálady a emocí. Obstrukční spánková apnoe může mít za následek i neprospívání, malý vzrůst a kardiovaskulární postižení. V dětském věku začínají také chronická onemocnění projevující se hypersomnií (narkolepsie, idiopatická hypersomnie). V článku je uveden přehled nejdůležitějších spánkových poruch.

Cizí tělesa v horním zažívacím traktu u dětí. Kdy indikovat endoskopickou extrakci?

FOREIGN BODIES IN UPPER GASTROINTESTINAL TRACT IN CHILDREN. WHEN IS ENDOSCOPIC EXTRACTION INDICATED?

MUDr. Jarmila Vospělová, doc. MUDr. Vlastimil Procházka Ph.D, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Roman Jurenčák

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: 281-283

Náhodné požití cizích těles (CT) v dětském věku představuje v praxi běžný klinický problém. Většina CT (80–90 %) opustí zažívací trakt (GIT) spontánně per vias naturales během 72 hodin (v rozpětí 6 hodin až 6 týdnů). Menší část (10–20 %) vyžaduje endoskopickou či vzácně chirurgickou (1 %) intervenci. Článek popisuje diagnostický a terapeutický přístup k nejčastějším typům požitých CT v dětském věku. Důraz klade na situace, kdy a jak urgentně je třeba indikovat endoskopickou extrakci.

Sdělení z praxe

Reninom - vzácná příčina sekundární hypertenze

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Jiří Štarha Ph.D, MUDr. Jarmila Skotáková CSc, MUDr. Dana Dostálková

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: 284-285

Diferenciální diagnostika hypertenze může být v některých případech obtížná a vyžaduje vždy pečlivou analýzu. Autoři uvádějí kazuistiku dívky, kde příčinou hypertenze byl reninom. Jde o extrémně vzácnou, současně však za určitých okolností snadno léčitelnou příčinu sekundární hypertenze.

MOŽNOSTI PREVENCE A DEPISTÁŽE KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB U PUBESCENTŮ A ADOLESCENTŮ

MUDr. Radoslav Goldmann, Mgr. Martina Cihá Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: 286-290

Byla provedena sonda u souboru dospívajících jedinců (v Olomouci a Českém Těšíně) s cílem zjistit, zda by již v tomto mladistvém věku bylo možné nalézt určité znaky, nebo soubor znaků, které by jejich nositele řadily ke kandidátům aterosklerózy a metabolického syndromu X, potažmo kardiovaskulárních onemocnění. Zjišťováno a posuzováno bylo 14 somatometrických a fyziologických znaků a indexů. V souladu se stanovenými referenčními mezemi byly patologické hodnoty laboratorních nálezů zjištěny u 44 % probandů. U mnoha jedinců šlo o různé kombinace abnormálních nebo patologických hodnot. Sledovány byly také počty jedinců, u nichž se patologické laboratorní...

Klinickoradiologická diagnóza

FOKÁLNÍ BAKTERIÁLNÍ NEFRITIDA (ACUTE LOBAR NEPHRONIA) IMITUJÍCÍ TUMORÓZNÍ ÚTVAR LEDVINY

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. David Horák Ph.D, MUDr. Eva Karásková, MUDr. Hana Flögelová, MUDr. Pavla Ledererová, MUDr. Marcela Charvátová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: 291-293

Autoři popisují kazuistiku jedenadvacetiměsíčního dítěte s několikadenní anamnézou horečnatého stavu, který byl v den hospitalizace komplikován záchvatem febrilních křečí. Při vyšetření moči byla nalezena mírná izolovaná leukocyturie, pro kterou bylo provedeno UZ a CT vyšetření břicha. V horním segmentu pravé ledviny byl prokázán solidní, dobře ohraničený útvar velikosti 27×21×30 mm. Pro podezření na tumor pravé ledviny bylo dítě přeloženo na onkologickou kliniku, kde byla na základě kontrolního UZ a CT vyšetření, doplňujících labo­ratorních vyšetření a klinického nálezu stanovena diagnóza fokální bakteriální nefritidy.

Informace a komentáře

Nové perspektivy prevence rakoviny děložního hrdla

MUDr. Vladimír Dvořák

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: 294

Karcinom děložního hrdla (populárně čípku) se významně podílí na statistikách maligních chorob i úmrtnosti žen. Každým rokem se v Evropě zjišťuje více než 60 000 nových onemocnění. Incidence ve Finsku je 4,3 a naproti tomu v Srbsku a Černé Hoře 27,4 na 100 000 žen. Významného poklesu incidence až o 80 % již před lety dosáhly vyspělé země, nedošlo k němu na východě Evropy ani v nových zemích EU.

Fotoseriál

Bobule kolem nás

MUDr. Antonín Gabera

Pediatr. pro Praxi, 2006; 5: V-VIII

Období zrání plodů přináší potěšení z krásy a rozmanitosti, ale také starost, pokud krásnou bobuli omylem či ze zvídavosti požije dítě. První starostí lékaře, který­ rozhoduje o nutnosti a urgentnosti zásahu, je určení rostliny. Z praxe známe, že rodina nebo doprovod nám obvykle poskytuje jen kusé informace a neví často nejen název rostliny, ale ani ji nepřinesou k identifikaci s sebou. Pokud se tyto informace zkombinují s laickými botanickými znalostmi lékaře, může dojít k značným problémům. Velmi nám v těchto případech pomáhá, můžeme-li ukázat rodičům alespoň obrázek či fotografii plodu, listu nebo celé rostliny.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.