Pediatrie pro praxi, 2006, číslo 6

reklama

specializační příprava dětské sestry

Bc. Jaroslava Fendrychová, Mgr. Alena Zouharová, Bc. Miluše Vacušková

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6: 354

Vzhledem k legislativním změnám v přípravě dětské sestry a rovněž v obsahu a způsobu organizace specializačního vzdělávání nabízíme tyto základní informace o studiu.

Slovo úvodem

O psaní a ptaní

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6:

Na zasedání redakční rady při hledání nových cest (rozuměj rubrik) našeho časopisu zazněl námět, který by se dal prohlásit evergreenem řady redakčních rad. Cílem je užší a aktivní propojení mezi časopisem a lékařskou veřejností, v tomto případě početnou čtenářskou obcí praktických lékařů pro děti a dorost. Opět se ozvalo volání po zapojení praktických pediatrů do aktivní publikační činnosti. Cíl je to jistě chvályhodný, ale není bez úskalí. Nemnozí mají vrozenou chuť či puzení k rozsáhlejším písemným projevům, nemnozí mají vrozený talent k brilantnímu psaní a nemnozí mají motivaci k tomu to provádět. Vedle puzení, dispozic a motivace je písemný projev...

Přehledové články

Terapie poruch srdečního rytmu u dětí - úloha PLDD

Treatment of arrhythmia in children: role of general practIcioner pediatrician

doc. MUDr. Anna Nečasová CSc, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6:

Autoři předkládají přehledné sdělení možností farmakologické a nefarmakologické léčby poruch srdečního rytmu u dětí se zaměřením na potřeby praktického lékaře pro děti a dorost. Toto sdělení by mělo být základní orientací v problematice, nikoliv návodem na způsoby léčení. Upozorňují na specifické vývojové aspekty dětského věku, vliv autonomního nervového systému, možnosti přístupu k benigním arytmiím a na vznik nové kategorie postincizionálních arytmií. Diagnostika a léčba poruch srdečního rytmu, ač stojí v popředí zájmu pediatrů, jsou stále jednoznačně doménou dětské kardiologie.

GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUX A REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU U DĚTÍ

Gastroesophageal reflux and reflux disease in children

MUDr. Dalibor Klusáček

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6:

Refluxní choroba jícnu je onemocnění způsobené patologickým gastroezofageálním refluxem. Gastroezofageální reflux je opakovaný zpětný tok žaludečního, popřípadě současně i duodenálního obsahu ze žaludku do jícnu. Ve své podstatě jde o jev fyziologický, může, ale nemusí vyvolat změny na sliznici jícnu. Patří do skupiny dysmotilit trávicí trubice. Vznik refluxní choroby je určován rovnováhou mezi faktory agresivními a faktory ochrannými. Gastroezofageální reflux je u dětí, zvláště kojenců, běžný. Často jediným projevem může být ublinkávání. U většiny dětí ustupuje postupně s věkem. Pokud přetrvává a objevují se další komplikace, je nutno stanovit a nebo...

Chronický kašel u dítěte a adolescenta

Chronic cough in children

MUDr. Tomáš Kočí, MUDr. Daniel Schneeberger

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6:

hronický kašel je velmi častý a obtížně řešitelný problém pro pacienty, jejich rodiče i lékaře. Úspěšná léčba chronického kašle vyžaduje správnou diferenciální diagnostiku, nalezení příčiny kašle a kauzální léčbu. Nejčastějšími příčinami jsou stav po infekci dýchacích cest (především virové), chronická rhinosinusitida se zatékáním do nosohltanu, asthma bronchiale a gastroezofageální reflux. Základní vyšetřovací algoritmus zahrnuje podrobnou anamnézu, fyzikální vyšetření, základní laboratorní vyšetření, RTG plic, spirometrii a ORL vyšetření. Příznaky vyvolávajících onemocnění bývají atypické a někdy bývá zjištěno i několik příčin chronického kašle...

Opožděná puberta

DELAYED PUBERTY

doc. MUDr. Jiřina Zapletalová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6:

Opožděná puberta je charakterizována chyběním somatických známek dospívání u dívek do 13. roku věku, u chlapců do 14. roku věku, nebo pokud neprobíhá pohlavní vývoj přiměřeně: do 5 let od objevení se prvních známek puberty nedojde k dosažení kompletní pohlavní zralosti. Je častější u chlapců a bývá provázena retardací kostního zrání a tělesného růstu. Ve většině případů jde o pouhé fyziologické opoždění pohlavního vývoje (u 50–60 %), ale příčinou může být i klasický hypogonadismus v důsledku vrozené nebo získané poruchy osy hypotalamus-hypofýza-gonády.

Papillomavirové infekce v gynekologii a pediatrii

PAPILLOMAVIRUS INFECTIONS IN GYNAECOLOGY AND PAEDIATRICS

doc. MUDr. Pavel Freitag CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6:

Souhrnný článek podává základní informaci o lidských papillomavirech (HPV) a jejich klinických projevech v gynekologii a pediatrii. Zvláštní důraz je věnován vztahu HPV ke karcinomu děložního hrdla a klinickým důsledkům vertikálního přenosu viru. V závěru přináší údaje o současném stavu připravované profylaktické HPV vakcinace.

Invazivní pneumokoková onemocnění - incidence ve světě a implikace pro ČR

PNEUMOCOCCAL DISEASES CAUSE SIGNIFICANT MORBIDITY AND MORTALITY AT HOME AS WELL AS ABROAD

doc. MUDr. Roman Prymula CSc., Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6:

Pneumokoková onemocnění způsobují významnou nemocnost i úmrtnost u nás i v zahraničí. Validní epidemiologická data mnohdy chybí a na základě často výrazně podhlášených údajů může být riziko invazivních pneumokokových onemocnění podceněno. Cílem je prezentovat data z různých zemí a na základě jejich extrapolace vyvodit závěry pro Českou republiku. V zemích, kde doposud nebyla uplatněna plošná strategie očkování z ekonomických důvodů, je nutno aplikovat přístup vakcinace rizikových skupin. Tato strategie je však pouze přechodným řešením a pneumokoková vakcina je zcela reálným kandidátem na zavedení do plošného očkování nejen v České republice, ale...

Syndrom toxického šoku

TOXIC SHOCK SYNDROME (TSS)

MUDr. Faisal Hitari Ph.D, MUDr. Renata Přibíková, RNDr. Petr Petráš CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6:

Syndrom toxického šoku (STŠ) je akutní onemocnění vyvolané nejčastěji stafylokokovým superantigenním toxinem toxického šoku (toxic shock syndrom toxin – TSST-1). Popsány jsou dvě formy: první – spojená s používáním menstruačních tamponů a druhá, kde zdrojem toxinů jsou bakteriální infekce rané či jiné povahy.

Fyzioterapie - nedílná součást komplexní léčby hemofilie

Physical therapy - indispensable part of complex treatment of haemophilia

Mgr. Eva Mihálová

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6:

S problematikou efektivity celkové léčby hemofilie (substituční, profylaktická, domácí terapie, fyzioterapie aj.) a jejích finančních nákladů se setkáváme v mnoha odborných článcích. Je zřejmé, že fyzioterapie se stala nedílnou a důležitou součástí péče o pacienty s koagulopatiemi. Přestože je kvalitní rehabilitační péče nezbytnou součástí efektivní celoživotní léčby tohoto onemocnění, je využívána jen minimálně. Tuto skutečnost ovlivňuje především nízký počet specializovaných rehabilitačních pracovišť, jejich dostupnost, finanční prostředky, ale především pozitivní motivace pacientů.

Sdělení z praxe

Sport a ledviny

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Jiří Štarha Ph.D, MUDr. Dana Dostálková

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6:

Vhodná a dostatečná tělesná aktivita by měla být součástí života dítěte v jeho jednotlivých věkových obdobích. Optimalizovaná sportovní činnost je s ohledem na současné poznání patogeneze některých onemocnění doporučována však i těm dětem/mladistvým, jejichž zdravotní stav je pozměněn. Formou klinického pozorování jsou uvedeny některé „nefrologické“ situace, které sportovní činnost mohou provázet.

Psychologie rodiny a pediatrie: styčné body a možnosti spolupráce

doc. PhDr. Irena Sobotková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6:

Příspěvek se zabývá souvislostmi mezi pediatrií a psychologií rodiny, která je u nás poměrně novým oborem. Psychologie rodiny přináší řadu podnětů, které by mohly přispět ke zlepšení komunikace mezi pediatry a rodiči jak v ambulantní, tak nemocniční péči. Zdravý vývoj a životní pohoda dítěte jsou spojeny s kvalitou a funkčností rodiny, proto by i pediatrická praxe měla s rodinou více počítat. Přístup orientovaný na rodinu vyžaduje aktivní partnerství mezi pediatrem a rodinou. V té souvislosti byl proveden mapující psychologický průzkum mezi 30 rodičovskými páry zaměřený na míru spokojenosti s přístupem pediatrů k rodině.

Pro sestry

ŽÁDOST o VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ PRO PRÁCI BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6: 353

V dubnu letošního roku se zásadním způsobem změnily podmínky pro vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a registraci dle zákona č. 96/2004 Sb. Vzhledem k tomu, že ve zdravotnické veřejnosti stále existují žadatelé, kteří nejsou seznámeni s touto problematikou, přinášíme návod, jak postupovat při vyplňování této žádosti a kde nalézt základní informace.

Klinickoradiologická diagnóza

RADIKULOPATIE L4 ZAPŘÍČINĚNÁ EPIDURÁLNÍM LEUKEMICKÝM INFILTRÁTEM

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Marta Neklanová, MUDr. Jiří Bučil

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6:

Autoři popisují kazuistiku dvanáctileté dívky s měsíční anamnézou škobrtavé chůze, která byla rodiči spojována s nedávným úrazem na kolečkových bruslích. Pro zvýšenou únavnost, nechuť k jídlu, pokles hmotnosti a pro nález pancytopenie a blastických buněk v periferním krevním obraze byla předána do péče onko-hematologického oddělení, kde byla stanovena diagnóza akutní lymfatické leukemie. Neurologická symptomatologie byla objasněna nálezem vřetenovitého epidurálního leukemického infiltrátu v oblasti L4 páteře, který s postupnou úpravou neurologického nálezu vymizel v průběhu indukční cytostatické léčby.

Fotoseriál

Bobule kolem nás

Pediatr. pro Praxi, 2006; 6: IX-XII

Období zrání plodů přináší potěšení z krásy a rozmanitosti, ale také starost, pokud krásnou bobuli omylem či ze zvídavosti požije dítě. První starostí lékaře, který­ rozhoduje o nutnosti a urgentnosti zásahu, je určení rostliny. Z praxe známe, že rodina nebo doprovod nám obvykle poskytuje jen kusé informace a neví často nejen název rostliny, ale ani ji nepřinesou k identifikaci s sebou. Pokud se tyto informace zkombinují s laickými botanickými znalostmi lékaře, může dojít k značným problémům. Velmi nám v těchto případech pomáhá, můžeme-li ukázat rodičům alespoň obrázek či fotografii plodu, listu nebo celé rostliny.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.