Pediatrie pro praxi, 2007, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Medicínou obcházejí strašidla

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 3

Medicína a lékaři v ní procházejí velmi komplikovaným obdobím. Jsou oslněni zrychlujícím se tempem nejnovějších vědeckých a technických výdobytků, které překračují mnohé naše minulé sny a představy. Medicínou a kolem lékařů bohužel ale také obcházejí strašidla. Některá jen obtížně pojmenováváme, přítomnost některých jen tušíme. Pojmenoval bych pro uchopitelnost jen tři: alibizace, medicinizace sociálních problémů a plebejizace. Psychologové tvrdí, že pojmenováním a popsáním toho, co nás tíží a zneklidňuje, můžeme dosáhnout zmírnění frustrace a obav. Tak se pokusím alespoň načrtnout obrysy těchto tří strašidel.

Přehledové články

Vláknina v dětské výživě

FIBER IN NUTRITION OF CHILDREN

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 12-16

Článek shrnuje definice a fyziologické vlastnosti vlákniny potravy.

Acne vulgaris - od etiopatogeneze po terapii

ACNE VULGARIS FROM ETIOPATHOGENESIS TO THERAPY

doc. MUDr. Jarmila Rulcová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 17-18

Acne vulgaris patří mezi multifaktoriální onemocnění. Postihuje téměř ve 100% prevalenci mladé lidi mezi 12.–17. rokem života. Rozdílnost je v závažnosti onemocnění. S hlubším poznáním základních etiopatogenetických faktorů úzce souvisí včasná a adekvátní – kauzální volba terapie. V dnešní době je právem ceněna léčba kombinovaná.

Antikoncepce a adolescentka

CONTRACEPTION AND ADOLESCENT

MUDr. Hedvika Geržová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 20-23

Antikoncepce zůstává důležitou součástí úsilí snížit počet těhotenství u dospívajících. K dispozici je řada bezpečných a účinných antikoncepčních metod pro mladé dospívající, zahrnující abstinenci, bariérové metody, orální kontracepci, depotní injekční hormonální antikoncepci, nitroděložní tělísko (IUD) a periodickou abstinenci. Sexuálně aktivní adolescenti by měli rozumět výhodám a omezením různých antikoncepčních metod.

Léčba horečky u dětí

THE TREATMENT OF FEVER IN CHILDREN

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 24-28

Práce strukturovanou formou upozorňuje na problematiku horečky v dětském věku, zejména pak z pohledu léčby. Jako symptom provází horečka řadu onemocnění, přitom některá z nich jsou velmi častá, jiné choroby jsou naopak méně frekventní. Zejména v domácích podmínkách vyžaduje léčba horečky respektování některých nezbytných opatření, která je třeba dodržovat. Je optimální, aby febrilního novorozence/kojence/batole vyšetřil vždy dětský lékař, neboť jde o rizikovou skupinu dětí.

Akutní středoušní záněty

OTITIS MEDIA ACUTA

doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 29-32

Akutní otitidy patří mezi nejčastější respirační infekce dětského věku. V jejich etiologii se uplatňují zejména respirační viry, z bakterií Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis a další. V článku je podán rozbor průběhu onemocnění, klinických projevů, diagnostiky a léčby.

Antihistaminika s imunomodulačním účinkem v léčbě alergií

The contribution of antihistamines with an immunomodulation effect to the therapy of allergies

MUDr. Hana Janíčková

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 33-35

Článek podává přehled o úloze antihistaminik v léčbě alergických onemocnění. Podrobněji jsou popsána nová antihistaminika s imunomodulačním účinkem.

Syndrom cyklického zvracení

SYNDROME OF CYCLIC VOMITING

MUDr. Lenka Pokorná Klímová, prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 36-38

Přehledový článek pojednává o syndromu cyklického zvracení, známém též pod starším pojmem acetonemické zvracení, který je charakterizován různě frekventními atakami opakovaného zvracení. Epizody probíhají v různé tíži a mohou být příčinou rychlé dehydratace a metabolického rozvratu. Pro definitivní stanovení diagnózy je zásadní pečlivé vyhodnocení anamnézy a vyloučení organických příčin, a je tedy diagnózou per exclusionem. Léčba je zaměřena jak na korekci následků akutní epizody, tak i na preventivní opatření.

Očkování proti pneumokokům u dětí

CHILDHOOD PNEUMOCOCCAL VACCINATION

MUDr. Daniel Dražan

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 39-42

Streptococcus pneumoniae (pneumokok) způsobuje velmi závažná tzv. invazivní pneumokoková onemocnění (IPO), jako jsou bakteremie, pneumonie, meningitis, je nejčastějším bakteriálním původcem infekcí horních cest dýchacích (otitis media, sinusitis). Existují 2 typy­ pneu­mokokových vakcin, 23valentní polysacharidová a 7valentní konjugovaná. Konjugovaná pneumokoková vakcina je velmi účinná v prevenci invazivních pneumokokových onemocnění od časného kojeneckého věku a její zavedení umožňuje významné snížení incidence těchto život ohrožujících infekcí. Tato očkovací látka je do určité míry účinná i v prevenci neinvazivních infekcí horních cest dýchacích,...

Virové gastroenteritidy

VIRAL GASTROENTERITIS

MUDr. Helena Ambrožová Ph.D, RNDr. Jana Schramlová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 43-47

Viry jsou nejčastějšími etiologickými agens průjmových onemocnění u dětí, ale mohou se vyskytovat i u dospělých. Mezi jisté vyvolavatele patří rotaviry, caliciviry, adenoviry a astroviry, mezi pravděpodobné pak coronaviry, toroviry aj. Probíhají obvykle pod obrazem akutní gastroenteritidy se zvracením, vodnatými stolicemi, bolestmi břicha a horečkou. Nejzávažnější průběh mají rotavirové infekce, které vedou často k dehydrataci. Postihují hlavně batolata kolem 2 let, výskyt je nejvyšší v zimních měsících. Léčba je jen symptomatická, nejdůležitějším krokem je rehydratace. Novinkou v prevenci je registrace dvou nových rotavirových vakcin (RotaTeq, Rotarix)...

Sdělení z praxe

Efekt adenotómie na stav stredoušia v prevencii sluchovej deprivácie u detí

MUDr. Karol Zeleník, doc. MUDr. Jiří Mrázek CSc, MUDr. Petr Klečka, MUDr. Tomáš Pniak

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 48-49

Častou príčinou nedoslýchavosti v detskom veku je prítomnosť tekutiny rôzneho zloženia v stredouší. Z hľadiska rozvoja reči je najrizikovejšie obdobie medzi 1. až 4. rokom, ktoré je považované za rozhodujúce vo vývine fonologickej a sémantickej stránky reči. Jednou z príčin výpotku v stredouší sú adenoidné vegetácie. V práci sme sledovali normalizáciu stredoušia s úpravou prevodovej nedoslýchavosti u detí po adenotómii.

Pro sestry

Péče o rizikového novorozence s ortopedickou problematikou

Lucie Huťová, Kateřina Swierková

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 50-51

Neonatologie je multidisciplinární obor, a pro­to se na péči o novorozence podílí také celá řada specialistů jiných odborností. Jednou z nich je i ortopedie. Jen zřídkakdy je ortopedický problém příčinou hospitalizace novorozence na jednotce intenzivní péče. Ortopedická diagnóza je často stanovena v souvislosti s vrozenou vývojovou vadou dítěte nebo v rámci celkového onemocnění. Jedná se tedy většinou o pacienty polymorbidní, s řadou různých zdravotních potíží, z nichž některé vedou k hospitalizaci na JIP; nezřídka tyto potíže mohou být limitu­jící z hlediska náročnější ortopedické léčby.

Ošetřování kojence v zavinovačce

Jana Čapková, MUDr. Jan Hak

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 52-53

Oblékání novorozenců je z ošetřovatelského pohledu v odborném tisku málo diskutovaným tématem. Jako každé oblečení, i oděv pro novorozence je ovlivňován nejen módou, ale i zkušenostmi rodičů a rodinnými zvyklostmi předávanými od prarodičů. Používání zavinovaček bylo běžné v minulosti a většina současných babiček se na ně ještě pamatuje. Do poloviny dvacátého století (1, 2, 3) bylo používání zavinovaček pro novorozence a malé kojence běžným standardem. Konec století byl k ošetřování novorozenců v zavinovačkách zdrženlivý. Současné učebnice pediatrie (4) ani učebnice ošetřovatelství se k této problematice nevyjadřují. Do kojeneckých poraden dnes maminky...

Klinickoradiologická diagnóza

SOUČASNÝ NÁLEZ ROZŠÍŘENÉHO MEDIASTINA A BRONCHOPNEUMONIE JAKO DIAGNOSTICKÉ DILEMA

doc. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, doc. MUDr. Antonín Kolek CSc, MUDr. Zbyněk Novák, doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D, MUDr. Marcela Kašpárková, MUDr. Kateřina Rozehnalová, doc. MUDr. Milan Kolář PhD

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: 54-56

Autoři popisují průběh horečnatého onemocnění u sedmnáctileté pacientky s postupným rozvojem oboustranné bronchopneumonie a rozšíření horního mediastina. Přetrvávající horečnatý stav a nárůst infiltrativních změn v plicním parenchymu během šestidenní léčby širokospektrálním antibiotikem vedly k podezření na tumor mediastina nebo TBC proces. Sérologickým vyšetřením byla jako etiologický agens určena Mycoplasma pneumoniae. Léčba makrolidy vedla k rychlé úpravě klinického i rentgenového nálezu.

Fotoseriál

Bobule kolem nás

MUDr. Antonín Gabera

Pediatr. pro Praxi, 2007; 1: XIII-XVI

Období zrání plodů přináší potěšení z krásy a rozmanitosti, ale také starost, pokud krásnou bobuli omylem či ze zvídavosti požije dítě. První starostí lékaře, který­ rozhoduje o nutnosti a urgentnosti zásahu, je určení rostliny. Z praxe známe, že rodina nebo doprovod nám obvykle poskytuje jen kusé informace a neví často nejen název rostliny, ale ani ji nepřinesou k identifikaci s sebou. Pokud se tyto informace zkombinují s laickými botanickými znalostmi lékaře, může dojít k značným problémům. Velmi nám v těchto případech pomáhá, můžeme-li ukázat rodičům alespoň obrázek či fotografii plodu, listu nebo celé rostliny.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.