Pediatrie pro praxi, 2007, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Lumír Kantor

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 63

V uplynulých týdnech byla vydána tisková zpráva o zachránění údajně dosud nejmenšího dítěte. Holčička byla porozena jako extrémně nezralá s porodní hmotností hluboko pod 500 gramů. Bylo uvedeno, že její další psychomotorický vývoj je nadějný. V souvislosti s tímto případem proběhla laickou veřejností diskuze o smyslu záchrany a dalšího života takových dětí. Problém byl nazírán z různých pohledů. Od aspektu nesmyslnosti takového konání po hlubokou lidskost. Od čistě biologického přístupu ve smyslu přírodního výběru po složité filozofické rozbory. Jisté je, že neonatologům se díky tomu naskytla dobrá příležitost svou práci vynést z prostředí porodních...

Přehledové články

Kongenitální infekce - současný stav

CONGENITAL INFECTIONS - CURRENT STAGE

doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc, MUDr. Ivan Šubrt, MUDr. Jiří Dort

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 72-76

Mezi kongenitální zahrnujeme infekce vzniklé intrauterinně nebo perinatálně. Předmětem tohoto přehledového článku jsou především ty kongenitální infekce, které mají význam pro klinickou praxi v oblasti střední Evropy. Jen okrajově se zmíníme o nejdůležitějších kongenitálních infekcích, které mohou postihnout plody žen-cestovatelek.

Růstové bolesti

GROWING PAIN

MUDr. Jan Hálek

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 77-78

Růstové bolesti patří k častým obtížím dětského věku, přesto je o jejich příčinách známo překvapivě málo informací. Mají důležité postavení v diferenciálně diagnostických úvahách v případě bolestí dolních končetin v dětském věku a mohou významně narušovat denní režim dítěte. Sdělení přináší souhrnné informace týkající se tohoto tématu.

Nutrice, prebiotika, probiotika a imunitní systém (I. část: Imunitní systém, principy fungování)

NUTRITION, PREBIOTICS, PROBIOTICS, AND IMMUNE SYSTEM. PART I: IMMUNE SYSTEM, PRINCIPLES OF FUNCTIO

doc. RNDr. Jan Krejsek CSc, Mgr. Manuela Kudlová, Mgr. Martina Koláčková, MUDr. Jakub Novosad

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 80-87

Imunitní odpověď organizmus zatěžuje a musí být indukována pouze těmi podněty vnějšího a vnitřního prostředí, které ohrožují homeostázu. Tyto tzv. „signály nebezpečí“ identifikuje přirozená imunita prostřednictvím receptorů pro nebezpečné vzory (PRR) s následným rozvojem zánětlivé reakce, která zahrnuje i specifickou imunitu. Zvláště specifická imunita prodělává pod vlivem vnějších podnětů vývoj, který určuje individuální imunitní reaktivitu. Klíčovou úlohu sehrává v tomto ohledu kojení. Mateřské mléko totiž vedle nutričních složek obsahuje velké množství oligosacharidů s prebiotickými vlastnostmi. Ty podmiňují kolonizaci střeva přirozenou...

Rotavirové infekce, současné možnosti očkování

Rotaviral infection, current possibilities of the vaccination

doc. MUDr. Petr Pazdiora CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 88-91

Rotaviry každoročně vyvolávají 111–125 milionů onemocnění, jsou příčinou 0,5–1 milionu úmrtí. V ČR bylo v r. 2006 registrováno v informačním systému hygienické služby 2 837 sporadických onemocnění, ve 23 epidemiích onemocnělo 820 osob. Úmrtí nebylo zaznamenáno. V r. 2006 bylo v 80 laboratořích v ČR potvrzeno 4 815 rotavirových infekcí. Specifická nemocnost propočtená na základě laboratorních výsledků byla 792 000. S registrací 2 nových vakcín (Rotarix, RotaTeq) je reálné postupně naplnit rozšířený imunizační program WHO, který počítá se zaváděním očkování proti těmto infekcím. Obě vakcíny navzdory odlišným vlastnostem potvrzují vysokou...

Postižení sluchu v dětském věku, následná léčebně-rehabilitační péče

HEARING DISORDERS IN CHILDREN AND SUBSEQUENT MEDICAL TREATMENT AND REHABILITATION

MUDr. Petr Myška

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 92-94

Porucha nebo vada sluchu způsobí poruchu v komunikačním procesu, proto je včasná diagnóza velmi důležitá pro následný vývoj dítěte, především pro rozvoj řeči. Pro vyšetření sluchu je nutné použít variantu sluchové zkoušky odpovídající kalendářnímu nebo vývojovému věku dítěte. Je nutné vyšetřit sluch u dětí s rizikovou anamnézou nebo u dětí, u nichž rodiče nebo jiní příslušníci rodiny mají podezření na poruchu nebo vadu sluchu.

Očkování proti pertusi

Pertussis vaccination

MUDr. Pavel Kosina, MUDr. Jana Krausová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 96-99

Onemocnění pertusí je známo již ze středověku a před érou očkování patřilo k nejčastějším příčinám úmrtí v dětském věku. V 50. letech zahájené očkování celobuněčnou pertusovou vakcínou vedlo k rychlému poklesu počtu onemocnění nejen v České republice, ale i v ostatních zemích. K úplnému vymizení choroby však nedošlo, neboť ani očkovací látka, ani vlastní onemocnění nezanechává trvalou imunitu. Osmdesátá léta přinesla opětovný nárůst počtu případů především v USA a západoevropských zemích jako důsledek poklesu proočkovanosti dětské populace. Hlavní příčinou poklesu byla četnost nežádoucích reakcí po celobuněčné vakcíně (wP), proto se další vývoj vakcíny...

Péče o kůži u atopické dermatitidy

Skin care in constitutional dermatitis

MUDr. Alena Machovcová MBA

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 100-105

Článek se zabývá možnostmi léčby atopické dermatitidy (AD). Důraz je kladen na dodržování režimových opatření a vyhledávání provokujících faktorů. V místní léčbě je zdůrazněna nezbytnost aplikace emoliencií, správného zacházení s lokálními kortikosteroidy a topickými imunomodulárory. Protože se jedná o chronické recidivující onemocnění, není léčba AD rozhodně jednoduchou a krátkodobou záležitostí­.­

Pediatrie ve zkratce

Diagnostika a léčba bronchitidy u dětí

doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 106-109

Článek shrnuje diferenciální diagnostiku a léčbu bronchitidy u dětí, zvláště kojenců a batolat.

Pro sestry

Preventivní prohlídky v pediatrii, role dětské sestry v primární péči

Dana Vincentová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 116-118

Preventivní prohlídky v činnosti praktického dětského lékaře hrají významnou roli. Všichni víme, že je lépe nemocem předcházet, než je následně léčit. Včasné odhalení odchylek a skrytých poruch a včasné zahájení léčby pak minimalizuje následky postižení. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek stanovuje nyní vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997. U dětí od narození do devatenáctého roku věku je jich povinných celkem devatenáct, z nichž se jich uskuteční téměř polovina v prvním roce života. Další pak následuje v osmnácti měsících, ve třech letech a potom ve dvouletých intervalech až do devatenácti let věku, kdy je sledování zakončeno...

Klinickoradiologická diagnóza

AKUTNÍ NEKROTIZUJÍCÍ PANKREATITIDA NAVAZUJÍCÍ NA LÉČBU VALPROÁTEM SODNÝM

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Marta Neklanová, MUDr. Jiří Kysučan, MUDr. Eva Karásková, MUDr. Zbyněk Novák

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 112-114

Autoři popisují pětiletého chlapce s epilepsií léčenou valproátem sodným, při které se rozvinul obraz akutní nekrotizující pankreatitidy s výpotky v dutině břišní a v obou pleurálních dutinách. Po zvládnutí šokového stavu byl pacient léčen konzervativně, což vedlo současně k úpravě zvětšeného pankreatu s nekrotickým ložiskem a normalizaci několikanásobně zvýšených hodnot sérových amyláz a lipáz.

Přednemocniční neodkladná péče

Intoxikace opiáty

MUDr. Faisal Hitari Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 110-111

Intoxikace opiáty přináší značné riziko závažné hypoxické léze centrálního nervového systému. Dostatečná oxygenace i cestou neodkladné resuscitace dýchání a aplikace antidota – naloxon – s respektováním biologických poločasů toho kterého opiátu mají velmi příznivý účinek. Přiměřená titrace naloxonu má zajistit obnovu dýchání, ale nevyvolat abstinenční příznaky.

Informace a komentáře

NA KOLO JEN S PŘILBOU

MUDr. Martin Sedlák, MUDr. Michal Grivna, MUDr. Jarmila Číhalíková

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 122-124

Úrazy jsou v zemích evropského regionu hlavní příčinou smrti v populaci ve věku od 1 do 42 let. Střízlivé odhady uvádějí náklady vynaložené na úrazy dětí v ČR na 10 miliard korun ročně. U 8,4 % dětí postižených úrazem ve věku 6–15 let jsou udávány dlouhodobé, nebo dokonce trvalé následky. Pohled na úraz se ve světě v druhé polovině 20. století změnil – z fatální souhry okolností na děj, který je výsledkem prostředí, schopností jedince a vlastností činitele, který poškození organizmu vyvolá. Tento nový pohled na úrazy jako na nemoc umožňuje jejich prevenci.

Fotoseriál

Bobule kolem nás

MUDr. Antonín Gabera

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: XVII-XX

Období zrání plodů přináší potěšení z krásy a rozmanitosti, ale také starost, pokud krásnou bobuli omylem či ze zvídavosti požije dítě. První starostí lékaře, který­ rozhoduje o nutnosti a urgentnosti zásahu, je určení rostliny. Z praxe známe, že rodina nebo doprovod nám obvykle poskytuje jen kusé informace a neví často nejen název rostliny, ale ani ji nepřinesou k identifikaci s sebou. Pokud se tyto informace zkombinují s laickými botanickými znalostmi lékaře, může dojít k značným problémům. Velmi nám v těchto případech pomáhá, můžeme-li ukázat rodičům alespoň obrázek či fotografii plodu, listu nebo celé rostliny.

Právo v medicíně

Informovaný souhlas v pediatrii

JUDr. Šárka Špeciánová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 2: 119-121

Za jaké situace je třeba, aby rodiče podepisovali tzv. informovaný souhlas při poskytování zdravotní péče? Je podpis informovaného souhlasu běžnou praxí v ambulanci dětského lékaře pro děti a dorost? Jaká je praxe na klinice dětského a dorostového lékařství? Jak tuto problematiku upravuje současná právní úprava? Tyto a další otázky týkající se informování nezletilého pacienta a jeho rodičů při poskytování zdravotní péče se pokusíme odpovědět v tomto článku.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.