Pediatrie pro praxi, 2007, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Olomouc je otevřena lidem dobré pediatrické vůle

Mgr. Iva Daňková

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 131

Před pár dny skončily v Olomouci již XXV. dny praktické a nemocniční pediatrie. Jak byste jako prezident akce zhodnotil letošní ročník? Byly něčím výjimečné? Jubileu jsme od počátku přizpůsobovali program i organizaci, chtěli jsme, aby měl kongres velmi dobrou úroveň. Zaznamenali jsme rekord v počtu přihlášených, přijely významné osobnosti české i slovenské pediatrie. Všichni se na kvalitním chodu kongresu podíleli s velkým zápalem a víme, že ti kteří přijeli, přijeli rádi...

Přehledové články

Pitný režim u dětí

Water intake in childhood

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 136-138

Voda je pro život nepostradatelná a tvoří také rozhodující podíl z celkové tělesné hmotnosti člověka. U dětí je procentuální zastoupení vody v těle vyšší než u dospělých, zejména pak v období prvních tří roků života. Nedílnou součástí zdravé výživy dětí je proto i správný pitný režim. V příjmu tekutin u dětí je třeba věnovat odpovídající pozornost výběru vhodných nápojů. Zejména v průběhu zvýšené tělesné aktivity nebo v období horkých slunných dnů je nezbytné, aby dítě mělo dostatečný příjem tekutin. Zvýšená potřeba tekutin je také během akutních průjmových onemocnění, kdy lze s výhodou potřebu tekutin zabezpečit formou rehydratačních roztoků.

PUFA OMEGA-3 a jejich působení

PUFA OMEGA-3 AND THEIR EFFECTS

doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 140-143

Sdělení pojednává o PUFA OMEGA-3-vicenenasycených mastných kyselinách. Jsou důležité pro vývoj dítěte, mozku a retiny. Příznivě ovlivňují činnost mozku, proces učení a paměti, imunitní systém, působí protizánětlivě. Významný je i pozitivní vliv na kardiovaskulární systém a metabolizmus. Uvádím závěry klinických studií, které sledovaly působení PUFA OMEGA-3 na lidský organizmus. Haliborange jsou potravinové doplňky s rybím tukem, vysokým obsahem PUFA OMEGA-3 a vitaminy A, D, E a C. Sirup, rybičky a žvýkací tobolky s pomerančovou příchutí jsou určeny pro děti od 3 let.

Primární prevence alergie a alergického astmatu

PRIMARY PREVENTION OF ALLERGY AND ALLERGIC ASTHMA

MUDr. Jiří Novák

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 144-146

Prevalence astmatu a alergie stále stoupá. Je zjištěno, že 20 % světové populace trpí atopickými nemocemi jako astma, rhinoconjunctivitis, ekzém a anafylaxe. Pro naléhavost situace byly experty pracovní skupiny WAO a WHO vydány Doporučené postupy prevence alergie a alergického astmatu. Jejich hlavní náplní jsou restrikce alergenů roztočů, švábů a domácích zvířat. Jsou doplněny základními opatřeními v životním prostředí, zejména zamezení pasivního kouření a dalšího znečišťování vzduchu i omezení jeho vlhkosti. Podpora kojení a tím i omezení potravinových alergenů je dalším bodem zmiňovaného preventivního programu. Zatímco dodržování jednotlivých...

Epidemická parotitida - pokračující epidemie na východě ČR

Mumps - epidemic continues in the eastern part of the Czech Republic

MUDr. Luděk Rožnovský CSc, MUDr. Irena Orságová, MUDr. Irena Martinková, MUDr. Čestmír Beneš

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 148-151

Epidemická parotitida (příušnice, parotitis epidemica) je akutní virové onemocnění charakterizované horečkou, bolestivým zduřením jedné nebo více slinných žláz, zejména příušních, současně může být přítomna aseptická meningitida, u adolescentů a dospělých mužů i orchitida. Pravidelné očkování proti příušnicím bylo v České republice zahájeno v roce 1987. V letech 1997–2004 byl výskyt příušnic pouze sporadický anebo omezený na menší lokální epidemie. Od počátku roku 2005 do dubna 2007 jsou zejména východní oblasti České republiky postiženy epidemickým výskytem příušnic, onemocnělo už přibližně 7 600 osob. Většina onemocnění se vyskytuje u osob...

Alergická rýma není jen nemocí nosu

Allergic rhinitis is not only nasal disease

prof. MUDr. Václav Špičák

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 152-155

Alergická rýma (AR) patří k nejčastějším alergickým onemocněním postihujícím až 15 % českých dětí a dospívajících. Alergie je systémové onemocnění s místními projevy. Alergický zánět není vázán jen na nos, ale postihuje současně i dolní dýchací cesty. Alergická rýma je rizikovým faktorem pro vznik astmatu. Nová klasifikace alergické rýmy je založena na hodnocení tíže a trvání příznaků a na ukazatelích kvality života. Dělí se na intermitentní a perzistující. V léčebné strategii perzistující (AR) je zdůrazněna včasná protizánětlivá léčba (intranazální kortikosteroidy, antileukotrieny, antihistaminika II. generace; specifická alergenová imunoterapie)....

Nutrice, probiotika a imunitní systém II. část: Nutrice, přirozená slizniční mikroflóra a individuální imunitní reaktivita

Nutrition, probiotics, and immune system

doc. RNDr. Jan Krejsek CSc, Mgr. Manuela Kudlová, Mgr. Martina Koláčková, MUDr. Jakub Novosad

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 156-162

Zásadní pro nastavení individuální imunitní reaktivity je interakce slizničního imunitního systému trávicí trubice s vnějšími podněty představovanými střevní mikroflórou a složkami potravy. Střevní mikroflóra, tzv. mikrobiom, je strukturované mikrobiální společenství, na jehož vytvoření se pozitivně podílí kojení. Deregulace mikrobiomu vede k abnormitám slizniční i systémové imunity s možným rozvojem imunopatologií. Střevní mikrobiom je pozitivně modulován prebiotiky a probiotickými mikroorganizmy. Výsledkem může být pozitivní ovlivnění abnormální imunologické reaktivity u dětí se zvýšeným rizikem rozvoje alergie zprostředkované IgE protilátkami.

Je opalování pro děti vhodné, nebo jim škodí?

Photoprotection in children

MUDr. Milena Jirásková CSc, Ing. Lubor Jirásek CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 163-167

Na celém světě dermatologové upozorňují na nezbytnost ochrany kůže proti vlivům slunečního záření jak u dospělých, tak o to více u dětí. Od narození by se měl člověk pokud možno vyhýbat záměrnému slunění kůže, měl by si chránit kůži proti nadměrnému opálení vhodným oděvem a používat vhodné sunscreeny. Právě mladý jedinec do 18 let věku zatíží v součtu až 80 % celoživotní dávky slunečního záření. V nastávajícím letním období je vhodné se nad ochranou před slunečními paprsky zamyslet.

Výživa a alergie

NUTRITION AND ALLERGY

MUDr. Eva Vernerová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 168-172

Nárůst incidence alergických onemocnění je v posledních desetiletích naprosto nepřehlédnutelný a vede nás k hledání možných příčin. Bývá spojován se změnou životního stylu, provázenou zvýšením hygienické péče, kontrolou zdrojů pitné vody, s farmakoterapií, očkováním, ale též se změnami stravovacích návyků. Účinky různých potravin a potravinových doplňků bývají na jedné straně spojovány se spoustou nežádoucích reakcí, na druhé straně poskytují možnost určitého příznivého ovlivnění slizniční imunity, a tím celkového zdravotního stavu. I když mnohé zdravotní problémy s příjmem určitých složek potravy souvisejí, je důležité doplnit i to, že se za tím...

Sklerotizace v terapii nádorů z vazoformativní tkáně

SCLEROTHERAPY OF VASOFORMATIVE TISSUE TUMORS

MUDr. Eva Justová CSc, prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, prof. MUDr. Jindřich Pazdera CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 173-175

Nádory z vazoformativní tkáně (hemangiomy) jsou častým nálezem u dětí bezprostředně po porodu. Rychlá proliferace tumoru v prvních měsících po porodu je od třetího roku věku dítěte vystřídána v 70–60 % případů jeho postupnou spontánní involucí. Tato příznivá prognóza neplatí vždy a beze zbytku pro nádory hlavy a krku, u kterých je často nutné zasáhnout terapeuticky. Pro exaktní diagnostiku hemangiomů se využívá převážně neinvazivních metod (ultrasonografie, dopplerometrie, CT, MR). Kauzální terapie je přísně individuální a vyžaduje úzkou spolupráci pediatra se specialisty z dalších medicínských oborů. V kazuistické části sdělení autoři demonstrují...

Sdělení z praxe

Hypernatremická dehydratace u novorozenců: patologie, nebo fyziologie?

MUDr. Josef Grym

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3:

Autor retrospektivně hodnotí soubor 111 novorozenců (z toho 107 zcela zdravých), u nichž byla zjištěna hypernatrémie v podobě hypernatremické dehydratace. Výskyt (2,3 %) dominoval mezi 2.–4. dnem života, tedy v době dosud nedostatečně rozvinuté laktace matky. Klinicky byly v popředí ikterus a úbytek hmotnosti (často větší než 10 %), zřetelné klinické projevy dehydratace byly evidovány jen u 1/5 dětí, laboratorně byly přítomny známky kontrakce vnitřního prostředí. Stav všech dětí se upravil po dodávce tekutin převážně formou kojení, které při dimisi zůstalo zachováno u 97 % dětí. Z analýzy autor vyvozuje, že hypernatremická dehydratace...

Plicní komplikace „chrličů ohně“

MUDr. Karel Goldemund CSc, MUDr. Josef Grym

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3:

Autoři popisují vývoj klinického obrazu a plicních změn u dvou chlapců dorostového věku, kteří experimentovali s tekutými ropnými látkami v podobě praktik „chrličů ohně“. U obou pacientů v akutní fázi dominovaly příznaky - kašel, bolest na hrudi, horečka, slabost a únava. U prvního chlapce se poté manifestovala stomatitida se septickými teplotami a elevací CRP, u druhého pak neproduktivní kašel, bolest na hrudi, auskultačně „pneumonický“ nález, rovněž výrazně zvýšené laboratorní známky zánětu a navíc elevace jaterních enzymů. Rtg snímek plic byl iniciálně u obou bez výraznější patologie, s časovým odstupem se u druhého z chlapců...

Pro sestry

Canisterapie - jedna z možností následné péče předčasně narozených dětí

Simona Hrdinová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3:

Dětská mozková obrna (DMO) patří mezi nejčetnější neurovývojová onemocnění. Těžiště u kongenitálních DMO se soustřeďuje na asfyxii, prematuritu a perinatální cévní příhody. Děti narozené před termínem tvoří největší skupinu dětí s DMO. U 7 % dětí s nízkou porodní hmotností vznikne DMO, ale mnohem více dětí v této skupině přežívá bez následků a bez potíží (30 až 80 %). Je důležité, že 50 % dětí s DMO ve skupině s nízkou porodní hmotností nejsou příliš drobné děti narozené ve 24. týdnu, ale děti narozené mezi 32. až 38. týdnem.

Kinestetika v ošetřování novorozenců

Mgr. Jaroslava Fendrychová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 188-189

Kinestetika (kinesis = pohyb, aesthesis = vnímání) se zabývá pohybem z pohledu interakce, funkční anatomie, lidského pohybu, lidských funkcí, námahy a okolí. Zprostředkovává porozumění pro přirozené průběhy pohybu a jejich podporu. Kinestetika popisuje, jak hmotnost v lidském těle funguje a jak se tělo její pomocí pohybuje. Celkovou hmotnost dítěte dělí na 7 částí – kostních struktur (hlava, hrudník, záda a čtyři končetiny). Meziprostory, které se nacházejí mezi nimi (krční páteř, bederní páteř, kyčelní klouby a ramenní klouby), umožňují pohyb do čtyř různých směrů a mění polohu součástí těla k sobě navzájem. Hmotnost se pohybuje v tělních...

Klinickoradiologická diagnóza

Mnohočetná kalcifikace meziobratlových plotének jako příčina bolestí hrudníku

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová Ph.D, Mgr. Eva Mihálová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 186-187

Autoři referují osmiletou pacientku s mnohočetnými kalcifikacemi meziobratlových plotének v úrovni Th7-11, které se klinicky manifestovaly bolestmi zadní stěny hrudníku po lehkém úrazu páteře. Od šesti let věku je pro hypopituitarizmus léčena růstovým hormonem.

Informace a komentáře

Pediatrie a medicína založená na důkazech

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, Mgr. Jarmila Potomková

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3:

Pediatři uctili jubileum inspirativně

Mgr. Iva Daňková

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: 193-194

Olomouc – Jubilejní XXV. dny praktické a nemocniční pediatrie zůstanou v pomyslné kronice tohoto kongresu zapsány výrazným písmem. Dvoudenní akce, která letos připadla na 17. a 18. května, nabídla neobyčejně atraktivní program, promluvila na ní řada vynikajících osobností české i slovenské pediatrie a byla atakována magická hranice tisíce zúčastněných dětských lékařů a sester. Nejvýznamnější událost na letošní pediatrické scéně se konala jako již tradičně v Olomouci, pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP, Spolku lékařů v Olomouci a především zdejší Dětské kliniky. Organizačního zajištění se ujala společnost Solen.

Fotoseriál

Bobule kolem nás

MUDr. Antonín Gabera

Pediatr. pro Praxi, 2007; 3: XXI-XXIV

Období zrání plodů přináší potěšení z krásy a rozmanitosti, ale také starost, pokud krásnou bobuli omylem či ze zvídavosti požije dítě. První starostí lékaře, který­ rozhoduje o nutnosti a urgentnosti zásahu, je určení rostliny. Z praxe známe, že rodina nebo doprovod nám obvykle poskytuje jen kusé informace a neví často nejen název rostliny, ale ani ji nepřinesou k identifikaci s sebou. Pokud se tyto informace zkombinují s laickými botanickými znalostmi lékaře, může dojít k značným problémům. Velmi nám v těchto případech pomáhá, můžeme-li ukázat rodičům alespoň obrázek či fotografii plodu, listu nebo celé rostliny.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.