Pediatrie pro praxi, 2007, číslo 5

reklama

Přehledové články

Tuky v dětské výživě

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 256-258

Tuky zajišťují hlavní díl energie pro kojence a malé děti. Proto jejich příjem, trávení, absorpce a utilizace má velký význam pro růst, složení těla a zdraví.

Synkopa u dětí

Syncope in children

MUDr. Štěpán Rucki CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 259-262

Synkopa je relativně častým problémem v populaci starších školních dětí a adolescentů. Na pěti kazuistikách jsou demonstrovány některé častější příčiny synkop v dětském věku. U jinak zdravých dětí a dospívajících se nejčastěji vyskytují vazovagální synkopy, které mají benigní charakter a dobrou prognózu. Srdeční onemocnění jsou příčinou synkopy u dětí mnohem vzácněji, ohrožují však pacienta rizikem náhlého úmrtí. V diferenciální diagnostice příčin synkopy je nutné vyloučit další příčiny, zejména onemocnění neurologická, psychiatrická a metabolická. K základním vyšetřením u synkopy patří anamnéza, fyzikální vyšetření a 12svodové EKG. Zvláštní pozornost...

Včasná diagnostika hybných poruch kojenců v prvním trimenonu prvního roku života

Early diagnostics of locomotory disorders of nursling in the first trimestr of their life

MUDr. Jaroslava Kolářová Ph.D, MUDr. Petra Hánová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 264-267

Vojtova metoda tvoří jednotný systém včasné neurokineziologické diagnostiky a včasné terapie hybných poruch reflexní lokomocí. Pokud je tento systém uplatněn u symptomaticky rizikových dětí již v prvním trimenonu prvního roku života, má významný vliv na kvalitu života těchto dětí. V článku je podán jednoduchý přehled vyšetření, který umožní včasnou diagnostiku ohrožení vývojem cerebrální parézy (CP). Klíčová slova: symptomaticky rizikové dítě, včasná diagnostika, cerebrální paréza, kvalita života, Vojtova metoda.

Potravinová alergie v dětském věku

Food hypersenzitivity in childhood

MUDr. Eva Vernerová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 268-274

Nežádoucí reakce na potraviny, zprostředkované protilátkou IgE, jsou poměrně známé, při diagnostice opomíjené zřídka a léčitelné relativně snadno. Oddálené reakce, zprostředkované non IgE-mechanizmy, zůstávají často jako příčina chorobného procesu přehlédnuty. Mohou přitom v různé míře postihnout téměř každý orgán. Jejich skutečná incidence není známa a abychom získali nové poznatky o jejich existenci i léčbě, musíme na ně pomýšlet, upozorňovat a své zkušenosti shromažďovat. Je pravděpodobné, že jejich význam v klinické medicíně dosahuje, a snad i přesahuje důležitost projevů známějších typů alergie, např. alergii inhalační.

Anémie chronických chorob ve světle nových poznatků

ANAEMIA OF CHRONIC DISEASES IN THE LIGHT OF NEW FINDINGS

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 276-280

Při vzniku ACHN se uplatňují současně čtyři etiopatogenetické mechanizmy, které jsou důsledkem aktivace makrofágů a působení cytokinů (IL-1, IL-6, INF-α, β, γ, TNF-α): porucha homeostázy Fe, zkrácené přežívání erytrocytů, porucha proliferace erytroidních buněk se snížením obratu erytropoézy a neadekvátní produkce erytropoetinu. Tyto faktory se mohou kombinovat s dalšími vlivy specifickými pro jednotlivé typy vyvolávajícího onemocnění (krvácení z gastrointestinálního traktu u NSZ, vliv imunosupresiv u onemocnění pojiva, závažný defekt produkce EPO u selhání ledvin, hemolytická anémie v důsledku vzniku antierytrocytárních protilátek...

Nemoci slzného aparátu

Disorders of the lacrimal drainage system

MUDr. Barbora Bábková, MUDr. Klára Marešová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 281-283

Obsahem článku je přehled základní anatomie a fyziologie slzného aparátu, přehled nemocí slzotvorných orgánů a slzných odvodných cest s možností diagnostiky a terapie. Zvláštní pozornost je věnována problematice dětského věku, zvláště pak vrozené neprůchodnosti slzných cest.

Novinky v očkování proti HPV

News in immunization against hvp

doc. MUDr. Roman Prymula CSc., Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 284-287

Imunizace proti lidským papillomavirům je prvním očkováním proti nádorovému onemocnění – karcinomu děložního hrdla. V České republice je již registrována vakcína Silgard, účinná i proti genitálním bradavicím vyvolaným lidskými papillomaviry typu 6, 11. Ve velmi krátké době je možno očekávat registraci konkurenční vakcíny Cervarix. Obě vakcíny prokazují svoji prakticky 100% účinnost na základě řady studií a pokrývají více než 70% karcinomů děložního hrdla. V kombinaci se screeningem dává vakcinace předpoklad účinné kontroly tohoto závažného karcinomu celosvětově. Vakcína je doporučována pro plošnou aplikaci u dívek ve věku 12 let a selektivní...

Infekční komplikace po poranění zvířaty

Infections after animal injuries

doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc, MUDr. Věra Štruncová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 288-291

K poranění zvířaty dochází poměrně často. Naprostá většina z nich sice není hlášena, přesto epidemiologové v České republice evidují na 2–4 tisíce poranění zvířetem ročně. Při poranění může být rána infikována, což může být klinicky významné zejména u osob s poruchami imunity. Poranění zvířetem vyžaduje řádné ošetření, kontrolu očkování proti tetanu a často i antibiotickou profylaxi nebo léčbu.

Použití antibiotik v primární pediatrické praxi

The antibiotic use in primary pediatric care

doc. MUDr. Vilma Marešová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 292-298

Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce humánních invazivních i lokálních infekcí v nemocnicích i v komunitě. Byl akcelerován počátkem 90. let exponenciálním nárůstem spotřeby antibiotik po uvolnění kvalifikované regulace jejich užívání (17, 18). Zlepšení kvality používání antibiotik a snížení jejich spotřeby omezováním jejich preskripce tam, kde je z hlediska etiologie považována za neúčelnou, a uvážlivý přístup k preskripci může snížit rostoucí trendy antibiotické rezistence bakterií v komunitě a uchovat účinnost starších i nových léků. Nejvyšší spotřeba antibiotik je u respiračních infekcí, na dalším...

Léčba respiračních infekcí u dětí

Therapy of respiratory infections in children

MUDr. Renata Přibíková

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 299-306

Šíření bakteriální rezistence u komunitních patogenů podtrhuje nutnost redukce zbytečné antibiotické léčby. Zjištění vyvolavatelů dětských respiračních infekcí je zcela zásadní pro správnou léčbu. U primárně virových infekcí nemá léčba antibiotiky žádný účinek. Cílem autorky je omezení preskripce antibiotik u takových respiračních infekcí.

Sdělení z praxe

Adrenalin v léčbě anafylaktické reakce

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 311-312

Diskutována je otázka podávání adrenalinu při anafylaktické reakci. Iniciálně by měla být preferována aplikace intramuskulární, teprve při závažné oběhové hypotenzi má svoje místo intravenózní cesta v ředěné formě za monitorace základních funkcí. Úskalí léčby adrenalinem je ilustrováno dvěma kazuistikami.

Pro sestry

Dětské pleny - Novinky, terminologie

Mgr. Věra Soukupová, Bc. Jiřina Soukupová, Mgr. Adéla Chadimová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 313-314

Před rokem 1989 se u nás děti balily pouze do plen látkových. Poté se dostaly do popředí pleny jednorázové. Na výhody bavlnky a přírodních materiálů se pozapomnělo. Vzpomínalo se pouze na nevýhody pratelných plen – jejich vyvařování na kamnech v hrncích a nekonečné hodiny strávené při žehlení. Na přelomu tisíciletí se však na český trh dostaly opět pleny pratelné – vzhledově připomínající pleny jednorázové, avšak bez požadavku na vyvařování či žehlení. V zahraničí jsou „in“ rodiče, kteří pro své děti používají (pratelné) pleny. Nás jejich boom pravděpodobně teprve čeká. Zkušenosti s plenami šetrnými k životnímu prostředí, dítěti...

Klinickoradiologická diagnóza

Radiační pneumonitida jako diagnostické dilema

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Zbyněk Novák

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 315-316

Autoři referují sedmnáctiletou dívku s Hodgkinovou chorobou, u které byla na rentgenovém snímku plic šest týdnů po ukončené frakcionované radioterapii diagnostikována radiační pneumonitida. Regrese plicního nálezu nastala až po systémové léčbě kortikoidy.

Pediatrie založená na důkazech

Léčba enuresis nocturna z pohledu EBM

MUDr. Josef Gut

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5):

V první části je zmíněn význam, postavení a úskalí systematických přehledů, které jsou nástrojem EBM. Hlavním zdrojem pro vyhodnocování jsou randomizované kontrolované studie, kterých je však ve vyhledaném materiálu v uspokojivé kvalitě zpravidla nalézáno poměrně málo. V druhé části je toto demonstrováno na příkladu léčby noční enurézy.

Přednemocniční neodkladná péče

Urgentní dovednosti v dětském lékařství

MUDr. Vladimír Mixa

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 307-310

Článek charakterizuje nejčastější závažné neodkladné stavy v dětském lékařství – dušení, oběhový šok a křeče s bezvědomím, a předkládá vyzkoušené léčebné postupy vhodné v přednemocniční lékařské první pomoci. V části týkající se dušení je především probrána akutní obturace dýchacích cest způsobená zánětem, alergickým edémem nebo cizím tělesem a její řešení urgentním vstupem do dýchacích cest. Dále jsou rozebrány jednotlivé kroky určené k léčbě oběhového šoku – vstup do žilního systému, objemová terapie, analgezie a sedace dětského pacienta. V části o bezvědomí a křečích je kladen důraz na sledování a případně podporu vitálních funkcí, zajištění...

Ve zkratce

Hygiena nosu u kojenců

doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 317-318

Nos je fyziologickou vstupní branou dýchacích cest. Dochází zde k proudění vzduchu, ohřívání, zvlhčování a filtraci. Novorozenec nemůže dýchat ústy, je to dáno anatomií, v období 3–5 měsíců dýchá kojenec ústy i nosem. Malé rozměry nosních dutin a nezralý imunitní systém jsou důvodem častějších rinitid novorozenců a kojenců. Pravidelnou hygienou vhodnými prostředky lze podpořit přirozenou funkci nosní sliznice. Na českém farmaceutickém trhu jsou k dispozici 4 přípravky vhodné k prevenci i léčbě rinitid u kojenců. Uvádíme jejich přehled.

Komentáře

Aké je miesto pediatra v primárnej prevencii HPV infekcie?

MUDr. Pavol Šimurka

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 287

Máme prvú vakcínu orientovanú na prevenciu v onkológii, je to vakcína proti ľudskému papilómavírusu – HPV. Očkovanie má zabrániť ochoreniu, HPV infekcii, ktorej dôsledkom môže byť po mnohých rokoch karcinóm krčka maternice, teda malignita, ktorá sa vyskytuje v dospelom veku u žien. Tento fakt vytvára dojem, že manažment očkovania má byť dominantne v kompetencii gynekológov. Dospelé ženy prejavujú aktívny záujem o očkovanie, 12–13ročné dievčatá si rakovinu krčka maternice nevedia predstaviť, nezaujíma ich, podobne ako iné veci, ktoré sú pre nich v ďalekej budúcnosti...

Informace a komentáře

Podpora přirozené výživy kojenců

MUDr. Martin Gregora

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(5): 322

Mateřské mléko je ideální funkční potravinou, nedostižitelným vzorem jakkoli kvalitního umělého mléka. Svým složením přesně odpovídá proměnlivým potřebám kojence. V povědomí široké laické i odborné veřejnosti je prospěšnost výlučného kojení v prvních 6 měsících věku dítěte, kdy je mateřské mléko považováno za optimální zdroj výživy. Méně známou, a dokonce občas opomíjenou skutečností je, že z kojení má dítě prospěch nejen v prvních 6 měsících a v průběhu celého kojeneckého věku, ale že mateřské mléko zůstává prospěšné i pro dítě starší. Při průměrné tvorbě kolem 500 ml mléka denně uspokojuje více než 30 % bílkovinných a energetických potřeb dítěte...


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.