Pediatrie pro praxi, 2007, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Prožít si svého otce

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 327

Jsme o rok starší a blíží se Vánoce. Sedám ke svému stolu a píši již tradičně úvodní slovo do letošního posledního čísla Pediatrie pro praxi. Mohl bych psát o záměru zákona o univerzitních nemocnicích nebo o destabilizaci lékařské komory. Jsou to bezpochyby horká témata, ale když se nám podaří zachovat akademickou svobodu, vzájemnou kolegialitu a když budeme jednat věcně i čestně, jistě nalezneme cestu, jak je vyřešit. Dovolte mi nyní podělit se s Vámi o můj nejsilnější letošní zážitek. Ten je spojený s prožitky, které v poslední době zažívám stále častěji a stále intenzivněji. Jednou stranou mince je pokračující rozpad rodiny a tou druhou je zvyšující...

Přehledové články

Celiakální sprue

Celiac sprue

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 333-335

Celiakální sprue – současný stav poznatků.

Rotavírusové infekcie

Rotaviral infections

MUDr. Pavol Šimurka, MUDr. Mária Štefkovičová PhD., MPH, MUDr. Zuzana Krištúfková

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 336-342

Rotavírusy sú najčastejšou príčinou závažných hnačkových ochorení u dojčiat a malých detí na celom svete, vrátane európskych krajín. Rotavírusovú gastroenteritídu (RVGE) prekonajú prakticky všetky deti do 5 rokov. V rozvojových krajinách je RVGE treťou najčastejšou príčinou úmrtí na infekčné ochorenia v tejto vekovej skupine. Vo vyspelých krajinách je problémom pre vysoký výskyt ochorenia, častejšiu potrebu hospitalizácie ako iné akútne gastroenteritídy a ako najčastejšia príčina nozokomiálnych infekcií u detí. Sanitačné a protiepidemické opatrenia proti prenosu infekcie majú obmedzenú účinnosť. Jedinou prevenciou vzniku klinicky významnej infekcie...

Současné trendy plastické chirurgie v léčbě vrozených vývojových vad

Plastic Surgery: Recent Trends in Treatment of Congenital Disorders

MUDr. Michaela Čakrtová, MUDr. Jiřina Kuderová, MUDr. Eva Leamerová, doc. MUDr. Miroslav Tvrdek CSc, MUDr. Andrej Sukop

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 343-346

Spektrum plastické chirurgie u dětí zahrnuje léčbu vrozených vývojových vad obličeje, zejména rozštěpů, vrozených vad ušních boltců, zevních genitálií, trupu, horních a dolních končetin. Dále se plastická chirurgie zabývá léčbou vrozených i získaných pigmentových névů a chirurgickou léčbou hemangiomů a cévních malformací. Kromě vrozených vývojových vad plastická chirurgie řeší úrazy obličeje a končetin, ztrátová poranění měkkých tkání a poúrazové jizevnaté deformity. V řadě případů plastická chirurgie spolupracuje s odborníky z ostatních oborů včetně pediatrů. Správná indikace, časování operací a spolupráce je základem úspěchu léčby.

Acne vulgaris - osvědčené postupy i novinky ve farmakologické léčbě

Acne vulgaris - good practice and novelties in the pharmacological treatment

MUDr. Martina Bienová Ph.D, MUDr. Renata Kučerová Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 348-352

Akné je jedním z nejčastějších kožních onemocnění zejména dospívajících a s rozdílnou četností výskytu postihuje všechny rasy. Prevalence v dospívání je téměř 100 %, rozdíly jsou v závažnosti postižení. Akné významně mění kvalitu života a představuje vážný socioekonomický problém, přestože nejde o život ohrožující onemocnění, které by bylo v popředí klinického a laboratorního výzkumu. Nejméně 15–30 % pacientů s akné vyžaduje léčbu vzhledem k tíži kožního nálezu, 2–7 % z nich je postiženo jizvami po akné. Volba terapie je dána závažností klinického obrazu, tedy počtem a charakterem kožních eflorescencí, rozsahem postižení kůže,...

Následky léčby dětských nádorových onemocnění v oblasti neurokognitivních funkcí a jejich vliv na kvalitu života

Late effects of paediatric cancer in the field of neurocognitive functioning and their impact on the quality of life

MUDr. Tomáš Kepák, prof. PhDr. Marek Blatný CSc, Mgr. Irena Vlčková, Mgr. Petra Navrátilová, MUDr. Šárka Kárová, Mgr. Kateřina Pavelková, Mgr. Milan Pilát, Mgr. Martin Jelínek, MUDr. Pavel Mazánek, MUDr. Peter Múdry, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D, prof. MUDr. Hana Hrstková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 353-357

Psychosociální a kognitivní problémy po prodělané léčbě dětské malignity jsou jedním z nejčastějších zdravotních problémů po léčbě. Závažnost a tíže řady pozdních následků, např. kardiovaskulárních nemocí a dalších tzv. civilizačních nemocí, je ovlivnitelná vhodnými intervenčním strategiemi – zejména nekouřením, vhodnou pohybovou aktivitou a dietními opatřeními. Multidisciplinární spolupráce, znalost problematiky a vhodné intervenční programy mohou příznivě ovlivnit kvalitu života této populace nemocných.

Terapie infekcí močových cest u dětí

Treatment of urinary tract infection in children

MUDr. Alexander Kolský CSc, MUDr. Monika Kolská, MUDr. Eliška Bébrová, MUDr. Karolína Jiroušková, RNDr. Pavla Urbášková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 358-362

Diagnóza infekcí močových cest je založena na klinických příznacích a na hodnocení laboratorních nálezů. U kojenců a batolat nebývá jednoduché stanovení diagnózy a na uroinfekci je nutno vždy pomýšlet u febrilního dítěte. Terapie močových infekcí vychází z  bakteriální rezistence v dané lokalitě a ze zásad racionální antibiotické terapie. Vlastní strategie se řídí klinickým stavem dítěte s přihlédnutím k jeho věku. Děti s chronickými a recidivujícími uroinfekcemi vyžadují komplexní péči.

Pneumokokové infekce v pediatrické praxi

Pneumococcal diseases in pediatric clinical practice

doc. MUDr. Hana Houšťková CSc, MUDr. Vítězslav Dedek CSc, prof. MUDr. Karel Křepela CSc, MUDr. Martin Fajt, MUDr. Jindřich Pohl

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 363-368

Streptococcus pneumoniae se stal nejvýznamnějším bakteriálním patogenem zejména u dětí do 5 let. Jeho specifické vlastnosti jsou příčinou řady invazivních onemocnění se závažnou prognózou. Kazuistiky dokumentují klinický obraz těžkých pneumokokových onemocnění. Diskutovány jsou různé aspekty závažných projevů infekce – zejména diagnostické možnosti, terapie a prevence onemocnění vyvolaných Streptococcus pneumoniae.

Současná terapie idiopatických střevních zánětů u dětí

Current therapy of inflammatory bowel diseases in children

prof. MUDr. Jiří Nevoral CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 369-373

Cílem článku je seznámit lékaře s terapií idiopatických střevních zánětů u dětí s důrazem na indukční a udržovací léčbu. Moderní molekulární techniky umožnily výrobu vysoce specifických protilátek, které jsou zaměřeny proti mediátorům slizničního zánětů. Tato moderní biologická léčba je používána u pacientů s kortikorezistentními a fistulujícími onemocněními. Lékař pečující o dítě s idiopatickým střevním zánětem musí optimálně sladit medikamentózní léčbu s nutriční léčbou, psychologickou podporou a je-li to nutné s chirurgickou léčbou tak, aby pacient byl v dlouhodobé remisi onemocnění.

Varicella

Varicella

MUDr. Daniel Dražan

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 374-378

Varicella je akutní vysoce infekční celosvětově rozšířené onemocnění způsobené primární infekcí virem varicella-zoster (VZV). Po prodělání varicelly přetrvává latentní infekce v senzorických nervových gangliích a reaktivací viru vzniká herpes zoster. Varicella postihuje převážně děti, u kterých je většinou málo závažným onemocněním, ale i u zdravého dítěte může mít komplikovaný průběh, riziko komplikací je výrazně vyšší u novorozenců, adolescentů, dospělých a imunokomprimovaných. Varicellu i herpes zoster je možné léčit protivirovými léky a oběma klinickým jednotkám lze předcházet vakcinací.

Raynaudův fenomén u dětí

Raynaude phenomenon IN children

MUDr. Vladimír Němec, MUDr. Eva Bočkayová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 379-381

Autoři se zabývají problematikou Raynaudova fenoménu (R. f.) v dětském věku. Ve svém sdělení uvádějí epidemiologii, patogenezi, klinický obraz a možnosti léčebného ovlivnění tohoto symptomu. V souhrnném článku vycházejí z literárních údajů i z vlastní zkušenosti péče o tyto pacienty v rámci revmatologické specializované ambulance. V závěru sdělení navrhují postup vyšetření, léčbu a způsob sledování dětí s Raynaudovým fenoménem.

Chřipka u dětí

Influenza in children

MUDr. Zuzana Blechová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 383-386

Chřipka je příčinou 10–20 % respiračních infekcí, často s komplikovaným průběhem. Děti a mladiství onemocní nejčastěji, v populaci představují potenciální zdroj infekce zejména pro nejrizikovější skupinu starších a chronicky nemocných osob. Toto riziko lze snížit jejich vakcinací. Ohroženy jsou rovněž nejmladší děti do dvou let, chronicky nemocné a děti s imunodeficitem. Práce pojednává o klinickém obraze chřipky u dětí včetně možností jejich vakcinace.

Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

Vaccination against measles, mumps and rubella

MUDr. Jitka Škovránková

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 387-388

V přehledovém článku je stručně popsána charakteristika vakcín používaných v České republice k očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (Trivivac, Priorix). Je podán přehled postvakcinačních reakcí a jejich léčba, dále jsou zmíněny přístupy k očkování dětí s alergií, event. primárními a sekundárními defekty imunity. Závěrem je upozorněno na zásady bezpečné vakcinace.

Sdělení z praxe

Retrofaryngeální absces

MUDr. Karol Zeleník, doc. MUDr. Pavel Komínek Ph.D, MUDr. Petr Matoušek Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 389-390

Retrofaryngeální absces je hluboká krční infekce, která nejčastěji vzniká na podkladě abscedující lymfadenitidy po předcházející infekci horních dýchacích cest. Typicky se vyskytuje v období mezi 2.–4. rokem. Svými příznaky napodobuje akutní epiglotitidu. V případě podezření na retrofaryngeální absces je vždy nutná ústavní léčba a CT krku s kontrastem. Léčba spočívá v drenáži abscesu v celkové anestézii, parenterálním podávání ATB a zajištění dýchacích cest. Autoři v příspěvku popisují případ retrofaryngeálního abscesu u ročního dítěte a diskutují současné diagnostické a terapeutické postupy.

Pro sestry

Dětské pleny: Výhody a nevýhody jednotlivých typů a druhů. Příslušenství k plenám

Mgr. Věra Soukupová, Bc. Jiřina Soukupová, Mgr. Adéla Chadimová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 396-398

Výhody a nevýhody jednotlivých typů a druhů plen můžeme rozdělit dle hledisek zdravotních, ekologických, etických a trvalé udržitelnosti (udržitelné spotřeby), ekonomických, sociálních, časové náročnosti péče o pleny a dalších. Ke každému hledisku existuje řada faktů, hypotéz i studií, propočtů i zkušeností. Vším se prolíná velká diskuze. Každá plena si najde svého odpůrce i příznivce. Každá má své klady a zápory.

Klinickoradiologická diagnóza

Bochdalekova brániční kýla s pozdější klinickou manifestací

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, MUDr. Tomáš Malý Ph.D, MUDr. Miroslav Musílek

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 399-400

Autoři prezentují kazuistiku tříměsíčního kojence, který byl hospitalizován ve spádovém dětském oddělení pro náhle vzniklé zvracení a rozvíjející se dušnost. Při vstupním vyšetření bylo prokázáno oslabené dýchání vlevo. Následné rentgenové vyšetření plic potvrdilo levostrannou brániční kýlu. Po stabilizaci zdravotního stavu a zavedení žaludeční sondy bylo dítě po domluvě s dětským chirurgem přeloženo na Dětskou kliniku v Olomouci. Tentýž den byla na I. chirurgické klinice provedena plastika vrozeného defektu bránice.

Ve zkratce

Kašlající dítě v primární péči

MUDr. Tomáš Kočí, MUDr. Helena Honomichlová, MUDr. Olga Roškotová, MUDr. Václav Miláček, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, MUDr. Bohumil Procházka, MUDr. Vladimír Němec, MUDr. Jarmila Seifertová

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 391-393

Kašel je jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře v primární péči. Je to příznak, který obtěžuje nejen dítě, ale i celou rodinu. Skupina lékařů při České pediatrické společnosti vytvořila doporučený postup, jak přistupovat ke kašlajícímu dítěti v primární péči. Doporučila postupné vyšetřování podle klinického nálezu a pravděpodobnosti vyvolávající příčiny kašle. Vhodná je kombinace specifických vyšetřovacích postupů a využití léčebného pokusu. Úkolem lékaře je nepodcenit „běžný kašel“ ani nevyšetřovat zbytečně.

Nové přípravky v léčbě rinosinusitid

doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 394

Sdělení pojednává o dvou nových lécích a jednom potravinovém doplňku, které jsou k dispozici v České republice. Je to Libenar f. GlaxoSmithKline, dále Olynth HA,0,1% f. Ursapharm a Nasivin Sinus – potravinový doplněk f. Merck. Je popsáno jejich složení, působení a indikace.

Medicína založená na důkazech

Léčba akutní subglotické laryngitidy

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2007; 8(6): 401-402

Článek přináší analýzu postupů při léčbě akutní subglotické laryngitidy na základě medicíny opírající se o fakta. Z tohoto hlediska lze doporučit podávání dexametasonu i. m. nebo per os, inhalaci nebulizovaného adrenalinu (případně budesonidu) a léčení dětí ambulantně na tzv. emergency. Z navyklých postupů nejsou doklady o prospěšnosti dýchání zvlhčené směsi plynů, podávání prednisonu a hydrokortizonu. V našich podmínkách není třeba měnit hodnocení závažnosti průběhu akutní subglotické laryngitidy podle Downese za jiné skórovací systémy.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.