Pediatrie pro praxi, 2008, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

O medicínských zkratkách a kolegialitě

MUDr. Josef Gut

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 211

V čísle Pediatrie pro praxi 2/2008 kolega Pajerek položil otázku stran používání zkratek v klinické medicíně, na kterou cíleně odpověděl právník České lékařské komory (strana 138). Mgr. Máca správně v úvodu poznamenal, že dotaz má jednak právní rovinu (na kterou se snažil obsáhle odpovědět), ale také rovinu etickou a kolegiální. Této rovině bych chtěl věnovat několik poznámek. Ale ještě předtím bych podotkl, že v naší „žhavé“ současnosti může mít problém ještě rovinu ekonomickou, resp. finanční, kterou naznačuje mail, který jsem nedávno obdržel.

Přehledové články

Systémová onemocnění pojiva v dětském věku

Systemic connective tissue diseases in childhood

doc. MUDr. Pavla Doležalová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 216-221

Systémová onemocnění pojiva jsou chronické zánětlivé choroby s rozmanitými klinickými projevy. I když jsou v dětském věku vzácná, jejich zdravotní dopad může být závažný. Včasná diagnóza a adekvátní léčba jsou významnými příznivými prognostickými faktory. Mezi hlavní představitele patří systémový lupus erythematosus (SLE) a zánětlivé myopatie, zejména dermatomyositida (JDM). SLE je prototypem autoimunního multisystémového onemocnění. Mezi jeho nejzávažnější projevy patří glomerulonefritida a neuropsychiatrický lupus. Úvodními příznaky bývají teploty, únava, fotosenzitivní vyrážka a artritida, vysoká sedimentace a cytopenie. Chronický zánět často s výraznou...

Opomíjená infekce - pertuse

Commonly missed infection- pertussis

MUDr. Zuzana Blechová

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 223-226

Pertuse, dávivý kašel, se vzhledem k vysoké proočkovanosti stala v České republice opomíjenou infekcí. Bordetella pertussis však způsobuje atypické mírné onemocnění adolescentů a dospělých. Tyto nediagnostikované infekce mohou být zdrojem pro nedostatečně imunizované kojence. Správná diagnostika pertuse je předpokladem včasné cílené antibiotické léčby. Současně je nezbytná důsledná aktivní surveillance. Ke snížení rizika ohrožené populace se v řadě zemí aplikuje adolescentům booster dávka pertusové vakcíny, jejíž podání se zvažuje i u nás.

Komplikace akutního středoušního zánětu, diagnostika a léčba

Complications of otitis media, diagnostic and treatment

prof. MUDr. Ivo Šlapák CSc, MUDr. Dalibor Janeček

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 228-231

Otogenní komplikace vznikají v průběhu akutních či chronických středoušních zánětů a jde o zdraví a život ohrožující stavy, které vyžadují přesnou diagnostiku a odpovídající terapii. Uvádí se, že incidence akutních komplikací středoušního zánětu je 0,3–1/100 000/rok. Komplikace se dělí na intratemporální, které se rozvíjejí v pneumatickém systému spánkové kosti a v jejích kostěných strukturách. Patří sem: mastoiditis acuta, mastoiditis chronica (latens), periferní paréza n. VII (n. facialis), labyrintitis acuta, petrositis acuta. Mezi intrakraniální komplikace (jde o komplikace, které se rozvíjejí v intrakraniálním prostoru přiléhajícího...

Kdy volit Stratteru pro léčbu hyperkinetické poruchy/ADHD

WHEN CHOICE STRATTERA FOR TREATMENT OF ADHD

prof. MUDr. Ivana Drtílková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 232-235

Strattera je nový preparát schválený od dubna 2007 pro léčbu dětí s ADHD v České republice. Dosavadní výsledky studií potvrzují, že atomoxetin (Strattera) je srovnatelně účinný s metylfenidátem (Ritalinem) v redukci symptomů u dětí s ADHD. Je známo, že ne všechny děti reagují příznivě na stimulancia a výskyt některých nežádoucích účinků nebo komorbidních poruch omezuje jejich užití. Atomoxetin byl účinný v redukci symptomů ADHD u pacientů s některými komorbidními diagnózami, jako jsou tikové poruchy, úzkostné poruchy, deprese, porucha opozičního vzdoru nebo enuréza. Strattera v dávce jednou nebo dvakrát denně umožňuje dětem vyhnout se stigmatizaci...

Můžeme ovlivnit obezitu v dětství?

COULD WE DO AN EFFECTIVE MANAGEMENT OF OBESITY IN CHILDREN?

doc. MUDr. Zuzana Urbanová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 236-239

Obezita a nadváha v dětství je v současné době velmi naléhavým problémem v pediatrii. I když trend výskytu nadváhy v české dětské populaci není tak hrozivý, jako je v jiných vyspělých zemích, zvyšuje se počet extrémně obézních dětí i u nás. Přes významné vědecké pokroky v medicíně se úspěšnost léčby rozvinuté dětské obezity odhaduje na 10–30 %. V článku je přehledně popsána diagnostika, prevence a léčba obezity v dětském věku.

Kontraindikace očkování

Vaccine contraindications

MUDr. Daniel Dražan

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 240-242

Vakcinace patří k nejúčinnějším intervencím preventivní medicíny. Přesná znalost kontraindikací vakcín je podmínkou pro jejich optimální využití a vyvarování se chybných kontraindikací umožní ochranu i nejohroženějším jedincům se závažnými onemocněními. Všeobecnou kontraindikací (pro danou vakcínu) je těžká anafylaktická reakce po předchozí dávce nebo na složku ve vakcíně obsaženou. Živé očkovací látky jsou kontraindikované u jedinců se závažnými poruchami imunity a v graviditě. Při závažných progresivních neurologických onemocněních je kontraindikována vakcinace pertuse až do objasnění a stabilizace stavu.

Jsou komplikace planých neštovic časté?

IS THE OCCURENCE OF CHICKENPOX COMPLICATIONS COMMON?

doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 243-247

Je uveden současný pohled na epidemiologii, patogenezu, klinický obraz, léčbu a prevenci planých neštovic se zvláštním zaměřením na možné komplikace, jejich prevenci a léčbu.

Atopické epikutánní testy u atopické dermatitidy

Atopic epicutaneous tests in constitutional dermatitis

MUDr. Alena Machovcová MBA, MUDr. Gabriela Janoušková, MUDr. Kateřina Švarcová

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 248-252

Atopické epikutánní testy (APT) jsou vyšetřovací metodou, která je zaváděna do vyšetřovacího arzenálu u pacientů s atopickou dermatitidou (AD) v posledních desetiletích. Metoda využívá skutečnosti, že inhalační nebo potravinové alergeny jsou schopny vyvolat při ekupitánní aplikaci pozitivní reakci ekzémového typu i přesto, že se jedná o vysokomolekulární alergen proteinového typu. Metoda byla již částečně standardizována. Výběr příslušných alergenů, jejich koncentrace a zejména korelace s prick testy a hladinou specifických IgE protilátek jsou stále předmětem diskuzí.

Sdělení z praxe

Celiakální krize u batolete

MUDr. Josef Tenora, MUDr. Jarmila Vospělová, MUDr. Eva Karásková, MUDr. Hana Flöglová, MUDr. Jana Mathonová

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 253-255

Celiakie (celiakální sprue, CS) je autoimunitní enteropatie vyvolaná celoživotní nesnášenlivostí lepku a dalších prolaminů (bílkovinných součástí obilovin) (3, 5). Podle epidemiologických studií je celosvětová prevalence CS v populaci 1 : 100–250 (12). Zlepšující se znalosti patogeneze, klinického obrazu a rozvoj sérologických metod diagnostiky v posledních dvou desetiletích radikálně změnily pohled na CS. Z dříve vzácného onemocnění, postihujícího primárně kojence a batolata s typickými gastrointestinálními příznaky, se CS stala běžnou nemocí, která může být diagnostikována v kterémkoliv věku a jejíž symptomy bývají často atypické...

Meckelův divertikl - MÉNĚ OBVYKLÉ PROJEVY

MUDr. Luboš Zeman, MUDr. Alexander Kučera, MUDr. Martin Vyhnánek, MUDr. Richard Fryč

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 257-259

Meckelův divertikl jako pozůstatek ductus omphaloentericus může být po celý život němý, ale může být v různém věkovém období příčinou náhlé příhody břišní. Větší část symptomatických Meckelových divertiklů se projeví v prvních letech života. Nejčastějšími projevy jsou bezbolestné krvácení do gastrointestinálního traktu, obstrukce střevní, záněty divertiklu a ojediněle změny v pupku. Autoři uvádějí tři méně obvyklé kazuistiky manifestace Meckelova divertiklu v kojeneckém a batolecím věku.

Cévní mozkové příhody u dětí - 2.

MUDr. Josef Gut, MUDr. Lenka Kocinová, MUDr. Jan Pajerek, MUDr. Petr Vachata, MUDr. Hana Čerbáková, MUDr. Milouš Derner

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 260-264

Ve druhém díle věnovaném centrálním mozkovým příhodám u dětí jsou prezentovány tři průběhem poněkud atypické kazuistiky. V prvním neobvyklém případě byl velmi pravděpodobně příčinou ischemické příhody uvolněný nástěnný trombus vzniklý traumatickou masáží arterie carotis communis. Ve druhém případě statisticky nízkoriziková známá AV malformace v povodí arteria cerebri posterior vedla k rozsáhlému krvácení s rozvojem subdurálního levostranného hematomu a fatálnímu konci. Ve třetím raritním (dosud v českém písemnictví nepublikovaném) případě je prezentováno kombinované talamicko-intraventrikulární krvácení u 3týdenního dosud zdravého donošeného nerizikového...

Klinickoradiologická diagnóza

EPIDURÁLNÍ ABSCES JAKO KOMPLIKACE OBOUSTRANNÉ AKUTNÍ OTITIDY A MASTOIDITIDY

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Faisal Hitari Ph.D, MUDr. Martin Zápalka, MUDr. Josef Machač

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 265-266

Autoři popisují 3,5letého chlapce s dvoudenní anamnézou akutní otitidy, který byl přijatý do nemocnice pro podezření na neuroinfekci. Vyšetření mozku pomocí komputerové tomografie a magnetické rezonance prokázalo oboustrannou mastoiditidu a epidurální absces vlevo. V celkové narkóze byla urgentně provedena evakuace epidurálního empyému s následnou levostrannou antromastoidektomií. Mikrobiologické vyšetření nasofaryngeálního stěru, hemokultur i epidurálního abscesu jako příčinu infekce prokázalo Streptococcus pneumoniae, který byl dobře citlivý na zvolenou antibiotickou léčbu.

Etika v pediatrii

Zavádění tzv. „baby-boxů“ v ČR - je to dobře, nebo špatně?

prof. MUDr. Jaroslav Slaný CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 268

V posledním roce se v České republice v médiích, ale i odborném tisku opakovaně diskutuje otázka zavedení tzv. baby-boxů (tedy jakýchsi schránek pro nechtěné novorozence, kteří dle jejich zastánců zachrání život novorozence), několik nemocnic v republice je již pořídilo.

Informace a komentáře

UNICEF: Nejsme spasitelé světa,

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(4): 269-270

Společnost SOLEN, pořadatel Kongresu pediatrů a dětských sester, se letos rozhodla věnovat z výtěžku této akce finanční příspěvek na konto UNICEF. Ředitelka české pobočky UNICEF paní Pavla Gomba při té příležitosti přiblížila poslání této mezinárodní humanitární organizace.


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.