Pediatrie pro praxi, 2008, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Krásné Vánoce

Mons. Jan Graubner

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 355

Vánoce jsou ze všech svátků nejvíce spojeny s rodinou, s kouzlem rodinného krbu, se vzpomínkami na krásné chvíle dětství. Mívají velký podíl na vytváření toho, co dělá rodinu krásnou. Nejde při tom ani tak o dárky či slavnostní stůl, ale o atmosféru, v níž hrají hlavní roli dobré vztahy, o zkušenost lásky.

Přehledové články

Tonsillitis chronica a indikace k tonzilektomii

CHRONIC TONSILITIS AND INDICATIONS FOR TONSILLECTOMY

doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 361-363

Sdělení pojednává o tonsillitis chronica, jejích příznacích, konzervativní a chirurgické léčbě – tonzilektomii (TE). Indikace k TE jsou místní a celkové. Místní – u dětí jsou to nejčastěji recidivující angíny v 75 % (údaje za posledních 25 let z evidence based medicine). Hypertrofie tonzil, s následnou obstrukcí, tvoří 25 %. U těchto dětí nastává ve 100 % zlepšení obstrukčních obtíží, dále zvýšení somatického růstu i pozornosti dětí. Méně častou místní příčinou indikace TE je paratonzilární absces a zcela vzácně nádor tonzily. Celkové indikace zahrnují tonzilogenní sepsi a metatonzilární komplikace.

Virové exantémy dětského věku

EXANTHEMATOUS VIRAL INFECTIONS OF THE CHILDHOOD

doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc, MUDr. Věra Štruncová

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 364-368

Exantém je pravidelným příznakem tzv. exantémových infekčních chorob, ale může být přítomen i při celé řadě onemocnění neinfekční povahy. Toto sdělení je zaměřeno především na virová exantémová onemocnění, generalizovaná nebo lokalizovaná. Podle charakteru eflorescencí rozlišujeme exantémy makulopapulózní, vezikulózní a hemoragické. V širší diferenciálně-diagnostické rozvaze vždy pomýšlíme na exantémová onemocnění bakteriální, mykotické a parazitární etiologie, dále na neinfekční příčiny, především na exantémy alergického původu, lékové exantémy, dermatologická onemocnění a kožní projevy systémových chorob.

Nejčastější kožní choroby v dětském věku a jejich léčba

THE MOST FREQUENT SKIN DISEASES IN CHILDHOOD AND THEIR THERAPY

MUDr. Štěpánka Čapková

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 369-375

V ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost tvoří děti s dermatózami nejméně 20 % všech pacientů. V posledních desetiletích pozorujeme především nárůst alergických kožních projevů, atopický ekzém postihuje nejméně 5–15 % dětské populace. Atopické dermatitidě často předchází již v prvých týdnech života seboroická dermatitida. Předškolní a školní děti, vzhledem k pobytu v kolektivu a četným sportovním aktivitám, trpí často nejrůznějšími kožními infekcemi, především impetigem. Nejčastější kožní chorobou kojeneckého věku je však překvapivě plenková dermatitida. Autorka proto shrnuje klinické údaje o těchto onemocněních a rozebírá...

Terapie růstovým hormonem a její vliv na složení těla dětí a adolescentů

THE EFFECT OF GROWTH HORMONE THERAPY ON BODY COMPOSITION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

doc. MUDr. Zdeněk Šumník Ph.D, MUDr. Ondřej Souček

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 376-379

Spektrum diagnóz vhodných pro terapii růstovým hormonem (RH) se neustále rozšiřuje. Tento trend vede k úvahám o vlivu RH podávaného často v dávkách vyšších než fyziologických na složení těla dětí dlouhodobě exponovaných terapii RH. V centru pozornosti je vyšetřování podílu viscerálního a subkutánního tuku, svalstva, parametrů kvality kostí a také vzájemných poměrů mezi těmito tkáněmi. Dosavadní práce jednoznačně prokazují, že u všech pacientů jednotlivých indikačních skupin má terapie růstovým hormonem pozitivní vliv na tělesné složení – snižuje relativní podíl tělesného tuku, zvyšuje podíl svalstva a (primárně či sekundárně) zlepšuje kvalitu...

Slizniční imunitní systém, mateřské mléko a pre(o)biotika

THE MUCOSAL IMMUNE SYSTEM OF DIGESTIVE TRACT, BREAST MILK AND PREBIOTICS

doc. MUDr. František Kopřiva Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 380-382

Vývoj imunitního slizničního systému je výsledkem interakce s vnějším prostředím. Kojení pozitivně ovlivňuje kolonizaci GIT. Prebiotika ovlivňují pozitivně mikroflóru střevního ústrojí a mohou ovlivnit i abnormální imunologickou reaktivitu u dětí.

Proč se dospívající sebepoškozují?

WHY TEENAGERS HARM THEMSELVES?

MUDr. Magdalena Ryšánková

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 383-387

Článek je zaměřen na nejčastější typ sebepoškozování u současné adolescentní populace, na tzv. impulzivní typ, jehož výskyt v posledních desetiletích stoupá (u běžné adolescentní populace 14–39 %, u klinické adolescentní populace 40–61 %). Má funkci seberegulačního mechanizmu při nadlimitní emoční zátěži (hněv, úzkost, smutek) nebo u disociativních stavů. Žádný z jeho běžných způsobů nebývá přímou příčinou těžšího poranění či smrti, ale vzhledem k časté komorbiditě se závažnějšími psychickými poruchami je důležité odlišit sebepoškozování s nízkým rizikem ohrožení života od sebepoškozování s rizikem vysokým. Popsány jsou souvislosti...

Přehled doplňkové imunomodulace v pediatrii

OVERVIEW OF SUPPLEMENTARY IMUNOMODULATION IN PEDIATRICS

PharmDr. Vladimír Végh, Mgr. Tereza Végh

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 388-392

Imunomodulace pomocí volně prodejných léčiv nebo doplňků stravy si získává narůstající popularitu mezi pacienty. I když je klinická evidence často založena hlavně na empirii, jejich účinky můžou využít pediatři u méně závažných poruch imunity. Na druhé straně, nereálná očekávání pacientů, často podpořená marketingovými aktivitami, můžou vést k jejich zklamání, nebo naopak k nevhodnému/nadměrnému používání. Ve všech případech je proto vhodná rada zdravotnického odborníka.

EXCESIVNÍ PLÁČ KOJENCŮ

EXCESSIVE CRYING IN INFANCY

Mgr. Zuzana Masopustová, MUDr. Jana Marešová

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 394-397

Pojmem excesivní pláč se označuje takový pláč kojence, který se vyskytuje celkově více než tři hodiny za den, během více než tří dnů v týdnu, v průběhu více než tří týdnů, a při němž běžné postupy užívané k tišení dítěte selhávají. Předkládaný článek se zabývá přehledem dosavadních poznatků o diagnostice, etiologii a přístupech k řešení tohoto syndromu s ohledem na jejich využitelnost v pediatrické praxi.

Prevence a léčba infekcí vyvolaných virem herpes simplex a varicella zoster v dětském věku

PREVENTION AND THERAPY OF HERPES SIMPLEX VIRUS AND VARICELLA - ZOSTER VIRUS IN CHILDREN

doc. MUDr. Drahomíra Bartošová CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 398-401

Celosvětově patří lidské herpetické viry mezi nejrozšířenější v lidské populaci. Doposud je známo osm herpesvirů. Charakteristickým obrazem herpesvirů je, že zůstávají po proběhlé primoinfekci v lymfoidních nebo nervových buňkách organizmu v latentní formě. Naprostá většina primoinfekcí herpetickými viry probíhá v dětském věku. Za určitých okolností může dojít k reaktivaci herpetických virů, a tím i k novým nebo opakovaným klinickým manifestacím zvláště u jedinců s poruchou obranyschopnosti. Herpetické infekce v průběhu těhotenství mohou vést k závažným generalizovaným infekcím novorozenců. Tato práce se zabývá nejčastějšími klinickými manifestacemi...

Zácpa u dětí, prevence a léčba

CONSTIPATION IN CHILDREN, PREVENTION AND TREATMENT

MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Ing. Konrad Siala Ph.D., Msc, MUDr. Michal Huml, doc. MUDr. Josef , Sýkora Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 402-407

Zácpa patří mezi nejčastější symptomy, které musí řešit praktický pediatr a dětský gastroenterolog. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit zácpu symptomatickou, která je projevem jiného onemocnění, a zácpu funkční, která je v dětském věku nejčastější. Hlavním patofyziologickým mechanizmem funkční zácpy je bolest při vyprázdnění a strach z další bolestivé defekace. V klinickém obraze dominuje ne­frekventní, obtížné vyprazdňování velkého množství tuhé stolice. Pokud anamnéza i fyzikální vyšetření svědčí pro funkční zácpu a nejsou přítomny varovné příznaky symptomatické zácpy, je možné zahájit soubor terapeutických opatření. Komplexní terapie zahrnuje...

Sdělení z praxe

Kojenecké ublinkávání (GER) a jeho léčba

MUDr. Pavel Frühauf CSc, MUDr. Radim Vyhnánek

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 408-410

Kojenecké ublinkávání se vyskytuje až u 2/3 kojenců do roku života. Antirefluxní formule snižují počet regurgitací, ale nemají vliv na pH v jícnu, proto jsou indikovány pouze u neprospívajících dětí s regurgitacemi. U více než 40 % dětí s regurgitacemi, které nereagují na obvyklá opatření, je důvodem obtíží alergie na bílkovinu kravského mléka. Z našeho souboru 52 dětí, které ublinkávaly, 12 (23 %) splňovalo kritéria neprospívání. Těmto dětem byla nabídnuta AR formule, ev. zahušťovadlo k mateřskému mléku. Do měsíce došlo u 11 z nich k úpravě neprospívání, u 1 kojence se jednalo o manifestaci alergie na bílkovinu kravského mléka. Z našich...

Stenóza tlustého střeva jako příčina subileózního stavu

MUDr. Jana Šilarová, MUDr. Tomáš Malý Ph.D, MUDr. Eva Klásková, MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Martin Zápalka Ph.D, MUDr. Petra Venháčová, MUDr. Jaroslav Wiedermann CSc, prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 411-413

Autoři prezentují kazuistiku dvou a půlměsíčního kojence s anamnézou pozdní novorozenecké sepse a horším prospíváním, který byl náhle hospitalizován se subileózním stavem a významnou anémií. Pasáž kontrastní látky gastrointestinálním traktem objasnila příčinu. Byla nalezena stenóza tlustého střeva v oblasti lienální flexury. Histologické vyšetření peroperačně získaných vzorků prokázalo několik plochých ulcerací s hojením nespecifickou granulační tkání s fibrózou. Lokalizace striktury i histologický nález odpovídal stenóze po prodělané nekrotizující enterokolitidě (NEC).

Akutní záněty středouší pneumokokové etiologie u dětí a jejich komplikace

MUDr. Josef Machač, MUDr. Pavel Horník, MUDr. Zlata Jirsenská, MUDr. Karla Crhová, MUDr. Marcela Charvátová, MUDr. Vlastimil Mach

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 414-417

Ve sdělení jsou uvedeny tři kazuistiky akutního zánětu středouší dětského věku s komplikacemi akutní mastoiditidy a meningitidy pneumokokové etiologie. Diskutovány jsou možnosti prevence.

Klinickoradiologická diagnóza

Spontánní ruptura ovariální cysty jako příčina masivního hemoperitonea u dívky s chronickou formou imunní trombocytopemické purpury

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, doc. MUDr. Roman Havlík Ph.D, MUDr. Tomáš Malý Ph.D, MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Petr Pešák

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 422-423

Imunní trombocytopenická purpura u dětí bývá jen vzácně příčinou život ohrožujících událostí, jakými jsou nitrolební a nitrobřišní krvácení. Autoři prezentují sedmnáctiletou dívku s chronickou formou imunní trombocytopenické purpury, u které spontánní ruptura ovariální cysty vedla k masivnímu intraabdominálnímu krvácení. Po hematologické přípravě mraženou plazmou, vysoko dávkovanými imunoglobuliny a opakovanou transfuzí separovaných destiček byla u pacientky v celkové anestezii provedena laparoskopická revize a koagulace krvácející cysty levého ovaria. Pooperační průběh byl bez komplikací.

Medicína založená na důkazech

Léčba nachlazení u dětí

doc. MUDr. Ivan Novák CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 419-421

Nachlazení (common cold), nemoc z nachlazení, je definováno jako virová infekce horních dýchacích cest provázená zvýšenou tělesnou teplotou, otokem nosní sliznice, sekrecí z nosu, bolestí v krku a kašlem. Pomocná vyšetření ukazující na závažnost zánětu, jako třeba CRP, mají nízké hodnoty. Pro tyto problémy navštěvují děti často ordinace praktických lékařů pro děti a dorost. Práce shrnuje efekt léčebných postupů, především pokud jde o léky, ve světle medicíny opírající se o fakta.

Informace

Nový přípravek v léčbě respiračních infekcí

doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 428

Sdělení pojednává o novém fytoterapeutiku – Kalobě. Přípravek je určen k léčbě akutních respiračních infekcí virové etiologie pro děti od jednoho roku a dospělé. Jsou popsány mechanizmy působení, indikace, výsledky klinických studií a způsob léčby.

Autodidaktický test

Autodidaktický test č. 2/2008

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 430

Vážení a milí pediatři, předložený autodidaktický test ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá z 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete v jeho závěru. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

Komentář

Milosrdná pravda místo (ne)milosrdné lži

MUDr. Marie Svatošová

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 424-426

„Pokud jste už někdy byli u umírajícího, pak víte, že člověka, který stojí blízko smrti, bereme vážně. Nasloucháme-li slovům umírajícího, nejsou už naše reakce tak povrchní a nerozvážné a při čtení závěti, do níž člověk tváří v tvář poslednímu velkému kroku vložil své myšlenky a poslední vůli, se ztišíme. A tušíme něco z velikosti každého bytí. Vidíme člověka ve světle, v jakém jsme ho ještě nikdy neviděli. Zapadající slunce může všední scénu proměnit v nesmazatelnou vzpomínku." (Reinhold Stecher)

Orbis Pictus Medicus

Leukemia cutis

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Jiří Hyánek

Pediatr. pro Praxi, 2008; 9(6): 427

Osmiměsíční kojenec byl vyšetřen praktickým dětským lékařem pro 3 týdny trvající kašel a teploty. Poslední týden matka pozorovala ve vlasaté části hlavičky výskyt četných modřin, které se postupně zvětšovaly a tmavly. Bylo provedeno vyšetření krevního obrazu s nálezem hyperleukocytózy 79,8 x 109/l. Dítě bylo odesláno na dětskou kliniku. Při vstupním vyšetření dítěte byly na kůži ve vlasaté části nalezeny četné červeno-hnědé, mírně edematózní eflorescence velikosti 2–2,5 cm v průměru (obrázek 1). Při hematologickém vyšetření byla potvrzena hyperleukocytóza 112,65 x 109/l, v periferní krvi bylo nalezeno 79 % lymfoblastů. Kostní dřeň byla...


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.