Pediatrie pro praxi, 2009, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Etiketa - součást našeho profesionálního chování

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 3

Přehledové články

Onemocnění způsobená „atypickými mikroby“

Diseases caused by „atypical microbes“

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 8-11

Mezi atypické mikroby se zahrnují drobné, zpravidla velmi špatně kultivovatelné bakterie. Některé z nich bezpříznakově promořují od dětství celou lidskou populaci, ale mohou způsobovat i různě závažná manifestní onemocnění různých orgánů, z nichž nejčastěji jsou postiženy dýchací cesty. Onemocnět mohou všechny věkové skupiny, ale častější je výskyt u mladistvých a dospělých. Infekcí močových cest přibývá se začátkem sexuální aktivity. Legionelózy a tularemie postihují téměř výlučně jen dospělé osoby.

Šetrná dekongestiva

Cinsiderate decongestants

doc. MUDr. Vít Petrů CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 12-15

Alergická rýma je onemocnění charakterizované klasickými příznaky nazální sekrece, obstrukce nosní průchodnosti, kýcháním a svěděním. Tyto všechny symptomy se objevují v časové návaznosti na alergenovou expozici. Léčebné postupy zahrnují užití antihistaminik, antileukotrienů, nazálních kortikosteroidů, anticholinergik a dekongestiv. Nazální aplikace je běžně doporučována jako doplňující léčebná metoda i u mnoha dalších onemocnění nosu a paranazálních dutin. Existují recentní důkazy o tom, že nosní aplikace hypertonických solných roztoků je užitečná, dobře snášená, levná a účinná.

Kojenecké koliky

Infant colics - state of art

MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 16-18

Kojenecké koliky – současný pohled.

Purulentní meningitidy v dětském věku

Purulent meningitis in childhood

MUDr. Jiří Havránek

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 20-24

Purulentní meningitida (PM) je velmi závažným akutním bakteriálním onemocněním v dětském věku. S úspěšným zavedením očkování proti Haemophilus influenzae jsou nejčastějšími patogeny Streptococcus pneumoniae a Neisseria meningitidis. PM je skoro vždy systémovým onemocněním, které se šíří z krevního řečiště do meningeálních obalů a mozkomíšního moku. Kojenci a děti mají akutní začátek onemocnění s horečkou, bolestí hlavy s nebo bez ztuhnutí šíje, nauzeou, zvracením, světloplachostí. Některé děti mohou mít poruchu vědomí nebo křeče. Diagnóza je založena na provedení lumbální punkce a vyšetření mozkomíšního moku. Nejdůležitější opatření v celém managementu...

Bezpečnost konjugované 7valentní pneumokokové vakcíny

Safety of seven-valent pneumococcal conjugate vaccine

doc. MUDr. Roman Chlíbek Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 26-30

Mezi jedny z priorit vakcinace dětí patří očkování proti pneumokokům u dětí do 2 let věku. K dispozici je zatím jediná registrovaná konjugovaná 7valentní pneumokoková vakcína (PCV7). Její reaktogenita a bezpečnost byla hodnocena v řadě pre i postlicenčních studií. Nejčastější reakce jsou bolestivost v místě vpichu a horečka, které mohou být vyšší v případě simultánní vakcinace s ostatními dětskými vakcínami. V letošním roce by měla být PCV7 vakcinace zařazena do očkovacího kalendáře v České republice (ČR). Svůj význam má dlouho dobé sledování bezpečnosti vakcíny po jejím zavedení do rutinní vakcinace. V ČR bylo v roce 2008 hlášeno celkem 23 nežádoucích reakcí...

Současný přístup k očkování proti HPV

HPV vaccination update - new reccommendation

MUDr. Tomáš Fait Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 31-34

Očkování proti lidským papillomavirům přináší možnost prevence nádorových lézí spojených s HPV 16 a 18, zejména karcinomu hrdla děložního. Jedná se díky zkřížené protekci proti dalším typům HPV o více jak 80 % karcinomů hrdla děložního. Při užití kvadrivalentní vakcíny současně chrání proti genitálním bradavicím a dalším lézím spojeným s infekcí HPV 6 a 11. Optimálních výsledků dosahuje očkování při podání jedincům naivním, kteří dosud nepřišli s touto nejčastější pohlavně přenosnou infekcí do styku. Význam však má i u žen starších.

Sdělení z praxe

Eczema nummulare rezistentní k terapii

Nummular eczema resistant to treatment

MUDr. Kateřina Macháčková

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 35-36

Autorka uvádí kazuistické sdělení torpidní dermatózy u 4letého chlapce, která byla primárně považována za nummulární ekzém. Po aplikaci lokálních kortikosteroidních extern (hydrocortisoni butyras) došlo k mírnému zlepšení a problednutí ložiska, avšak krátce po vysazení přípravku dochází k opětovnému vzplanutí a rozšíření ložiska. Následná aplikace antimykotik (clotrimazol crm, koupel KMnO4) byla bez výrazného terapeutického efektu. Kultivační mykologické vyšetření prokázalo mykotickou etiopatogenezi (M. canis) klinického obrazu a potvrdilo předpokládanou diagnózu tinea incognita.

Nemoc kočičího škrábnutí

Cat-scratch disease

MUDr. Monika Fojtíková

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 38-39

Přetrvávající regionální lymfadenopatie je častým problémem, který přivádí děti do ordinace PLDD. CSD (cat-scratch disease), v literatuře uváděna i pod názvem felinóza, je jednou z mnoha možných příčin a vyskytuje se daleko častěji, než bývá diagnostikována. CSD se objevuje nejčastěji po škrábnutí či kousnutí kočkou, po kterém následuje vznik inokulační léze, jež bývá ale často přehlédnuta, následně se rozvine subakutní regionální lymfadenopatie, která trvá několik měsíců a může být doprovázena celkovými příznaky. Následující kazuistika popisuje případ typického průběhu onemocnění bez orgánových komplikací, na kterém jsou diskutovány současné možnosti diagnostiky...

Primární intraspinální tumor jako vzácná příčina torticollis u batolete

Primary intraspinal tumour as a rare cause of torticollis in a toddler

MUDr. Miroslava Muchová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 40-42

Uvádíme kazuistiku chlapce, u kterého se ve věku 14 měsíců rozvinula torticollis a několik měsíců byl vedený pod obrazem vertebrogenního onemocnění a až ve věku 18 měsíců byla stanovena správná diagnóza intraspinálního tumoru, kdy zpožděná diagnostika mohla mít vážné následky. Primární intraspinální tumor krční páteře jako příčina torticollis je u dětí velmi vzácný, uvádíme diferenciální diagnostiku možných příčin abnormního držení hlavy v batolecím věku.

Klinickoradiologická diagnóza

Jak se nepřesná anamnéza a diagnóza podílely na pozdním odstranění aspirovaného cizího tělesa

How incorret history and diagnosis participated on late removal of aspirated foreign body?

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 43-45

Autoři prezentují kazuistiku 2,5letého batole, u kterého byla aspirace cizího tělesa diagnostikována až sedmý den od prvních respiračních příznaků. Bronchoskopie flexibilním bronchoskopem prokázala takřka kompletní obturaci pravého hlavního bronchu půlkou burského oříšku. Klinický stav dítěte se po extrakci oříšku výrazně zlepšil, kontrolní rentgen plic prokázal symetrickou transparenci plicní tkáně. Autoři diskutují příčiny pozdní diagnostiky aspirovaného tělesa.

Jaká je vaše diagnóza?

Kojenec s nejasným febrilním stavem a vysokými zánětlivými markery

MUDr. Josef Gut

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 42

Jaká je Vaše diagnóza? Odpovědi

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 51-52

Přednemocniční neodkladná péče

Alkohol - problém u dětí a mladistvých

Alcohol - problem by children and adolescents

doc. MUDr. Michal Hladík Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 48-50

České děti a mladiství jsou v pití alkoholu na 4. místě v Evropě. Problém se proto týká nejen řešení akutní opilosti dětí, ale zejména dlouhodobého pohledu na možná řešení současného tristního stavu. Bez pojmenování problémů v rodinách a ve společnosti a bez reálných kroků není pohled do budoucnosti optimistický.

Informace a komentáře

Česká pediatrická společnost v roce 2009

prof. MUDr. Jan Janda CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 56-57

Orbis Pictus Medicus

Pruritus - modifikovaná forma neuropatické bolesti dráždící ke škrábání jako časný příznak manifestace či progrese nádorového onemocnění

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 46

Kongenitální melanocytární névus

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 47

Píší nám rodiče

Když mluvím o smrti, vždy myslím na život…

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, Mgr. Alena Horká

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 53-55

Autodidaktický test

Test 1/09

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(1): 58


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.