Pediatrie pro praxi, 2009, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr. Josef Gut

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 139

Přehledové články

Noční pomočování - problém každé ambulance pediatra

Enuresis nocturna - the problem of every pediatrician’s practice

MUDr. Hana Flögelová, MUDr. Jan Vrána

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 146-150

Přehledový článek poskytuje praktickým lékařům nejnovější informace o nočním pomočování u dětí. Je uvedena diferenciální diagnostika pomočování umožňující odlišit primární monosymptomatickou enurézu od inkontinence moči a od sekundární enurézy. Jsou popsána základní fyzikální, laboratorní a zobrazovací vyšetření. Blíže jsou probrány příčiny primární monosymptomatické enurézy a diskutovány možnosti režimových a léčebných opatření. Efektivita a nežádoucí účinky jednotlivých způsobů léčby jsou hodnoceny dle výsledků kontrolovaných studií. Podrobně jsou popsána režimová a léčebná opatření, jejichž realizace je v kompetenci praktického lékaře.

Chronické bolesti břicha u dětí a adolescentů

Chronic abdominal pain of childhood and adolescence

prof. MUDr. Jiří Nevoral CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 151-154

Recidivující chronické bolesti břicha dětí a adolescentů jsou jednou z nejčastějších situací, které přicházejí v klinické praxi. Ačkoliv diferenciální diagnostika je široká, podrobná anamnéza a fyzikální vyšetření v kombinaci s rutinními laboratorními vyšetřeními vedou ke správné diagnóze. Cílem terapie je zmenšit stres a napětí u dítěte s umožněním jeho normální aktivity a školní docházky. K dispozici je dietní, psychologická a farmakologická léčba. Nezbytné bývá dlouhodobé sledování dítěte, lékařská kontrola symptomů a opakované ujištění a podpora pacienta a jeho rodiny.

Pompeho choroba

Pompe disease

MUDr. Eva Slouková, MUDr. Hana Ošlejšková Ph.D, MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA, MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 156-158

Pompeho choroba (GSD II. typu) je autosomálně recesivně dědičné onemocnění způsobené deficitem lysozomálních enzymů a střádáním glykogenu v kosterní a srdeční svalovině. Dominujícím příznakem Pompeho nemoci je svalová hypotonie objevující se kdykoliv v průběhu života. Incidence je 1:40 000. Základní klasifikace dělí Pompeho nemoc na infantilní a pozdní typ. V podstatě se ale jedná o klinické kontinuum s různým začátkem projevů. Tíže symptomů je dána zbytkovou aktivitou enzymu kyselé α-1,4-glukosidázy. Diagnostika se liší dle typu onemocnění, všeobecně zahrnuje zejména klinické vyšetření, aktivitu deficitního enzymu a příslušné mutace v genu pro...

Rizika a prevence osteoporózy u dětí

Risks and prevention of osteoporosis in children

prof. MUDr. Hana Hrstková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 160-162

Osteoporóza v dospělosti představuje významný zdravotní problém. Její počátky sahají ale často již do dětství. Mezi rizikové faktory osteoporózy patří mj. nedostatek minerálů ve stravě, hlavně vápníku, a nedostatek D vitaminu. Osteoporóza patří mezi onemocnění, kde jsou nejdůležitější preventivní opatření, která je nutné zahájit již v dětství.

Alergie na roztoče a plísně

House dust mites and moulds allergies

MUDr. Hana Janíčková

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 163-166

Roztoči a plísně, společně s pyly a domácími zvířaty, patří k významným zdrojům inhalačních alergenů. Roztoči domácího prachu jsou nejčastějšími alergeny vnitřního prostředí budov (indoor), alergeny plísní se vyskytují ve vnitřním i zevním prostředí (outdoor). Znalosti o jejich výskytu, vlastnostech a vhodných životních podmínkách umožňují zlepšit diagnostiku a léčbu alergických onemocnění způsobených těmito alergeny.

Léčivé rostliny v pediatrii

Medicinal plants in paediatrics

PharmDr. Miloš Potužák

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 167-168

Článek pojednává nejen o běžně užívaných léčivých rostlinách, ale i o nových léčivých rostlinách, upozorňuje na léčivé drogy nevhodné pro děti a možné interakce.

Imunomodulační účinky probiotik v klinické praxi

Imunomodulatory effects of probiotics in clinical praxis

MUDr. Alena Kokešová, Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 169-174

Probiotika jsou definovaná jako živé kultury mikroorganizmů, které po orálním podání příznivě ovlivňují zdraví hostitele. Pozitivně působí na vývoj a stabilitu mikroflóry a inhibují kolonizaci patogeny. Díky svému trofickému efektu na střevní epitel působí na slizniční bariéru a stimulují specifickou i nespecifickou imunitu. Pokud porozumíme způsobu, jakým slizniční imunitní systém reaguje na osídlení komenzálními bakteriemi a probiotiky, otevřou se nám možnosti, jak cílenou manipulací se složením střevní mikroflóry ovlivnit četná onemocnění dětí i dospělých.

Infekční exantémová onemocnění v dětském věku

Infectious exanthems of childhood

MUDr. Aneta Kelblerová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 176-179

Článek uvádí přehled infekčních exantémových onemocnění v dětském věku. Pro lepší orientaci jsou exantémová onemocnění rozdělena podle výskytu v určitém věkovém období dítěte.

Komplikace varicely

Complication of chickenbox

MUDr. Daniel Dražan

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 180-184

Varicela patří celosvětově k nejčastějším infekčním onemocněním, a i když průběh je ve většině případů nekomplikovaný, vzhledem k vysoké incidenci komplikace nejsou vzácností a výjimečně mohou končit i úmrtím pacienta. Ke komplikacím dochází častěji u určitých predisponovaných skupin a je možné jim předcházet preventivními opatřeními, jako jsou aktivní a pasivní imunizace a včasná antivirová léčba. Naštěstí k převážné většině infekcí dochází v dětské věkové kategorii nejméně ohrožené komplikacemi.

Sdělení z praxe

Význam očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou

Significance of pneumococcal vaccination

MUDr. Jitka Škovránková, MUDr. Veronika Horáková

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 186-190

Pneumokokové infekce jsou u dětí mladších 2 let častou příčinou závažně probíhajících onemocnění. Konjugovaná pneumokoková vakcína, aplikovaná v časném kojeneckém věku, navozuje imunitu vůči invazivním pneumokokovým infekcím a je schopna zajistit dostatečnou odpověď i na sliznicích. V článku je popsán případ závažně probíhajícího pneumokokového onemocnění u neočkovaného dítěte mladšího 2 let, které zanechalo u dítěte neurologické postižení.

Heterotopický pankreas, ileokolická invaginace v kojeneckém věku

Heterotopical pancreas, ileocolic intussusception in infancy

MUDr. Michal Huml, doc. MUDr. Josef Sýkora Ph.D, doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D, MUDr. Kateřina Pizingerová, Ph.D, MUDr. Jindřich Šebor, MUDr. Václav Skála, MUDr. Šárka Hadravská

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 191-192

Autoři popisují vzácný případ ileokolické invaginace, kdy vedoucím bodem invaginace byl izolovaný heterotopický pankreas.

Bradyarytmie jako důsledek mentální anorexie sportovce

Bradyarytmia as a cost of anorexia nervosa

MUDr. Dalibor Pastucha, MUDr. Renata Tichá, MUDr. Jana Malinčíková Ph.D, MUDr. Dagmar Horáková Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 193-195

Kazuistika mimo skutečnost, že nemocným může být i chlapec – aktivní sportovec, poukazuje na význam vyšetření funkce vegetativního nervového systému (VNS) pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence a nabízí širší pohled na možný mechanizmus vzniku závažné a pravděpodobně život ohrožující bradykardie.

Pro sestry

Hospitalizace dítěte z pohledu doprovázející osoby

A child‘s hospital stay from the perspective of an accompanying person

Mgr. Veronika Cabajová, doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 196-197

Rodina se stává po roce 1990 součástí léčebného i ošetřovatelského procesu. V případě hospitalizace dítěte nejsou již styky dítěte s rodinou nuceně přerušeny, ale naopak vzniká možnost společného pobytu dětí a rodičů či jiných osob pečujících o dítě. Výhodou tohoto systému je mimo jiné i to, že doprovázející osoba může zhodnotit kvalitu poskytované péče, vybavenost zdravotnického zařízení, přístup zdravotnického personálu k dítěti a míru informovanosti o zdravotním stavu a léčebném režimu dítěte.

Klinickoradiologická diagnóza

Prenatální diagnostika střevní duplikatury pomocí ultrazvuku

Sonographic prenatal diagnosis of intestinal duplication cyst

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Tomáš Malý Ph.D, MUDr. Petr Polák, CSc, doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D, MUDr. Tomáš Tichý, doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Zbyněk Novák

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 198-199

Autoři prezentují šestitýdenního kojence s prenatálně diagnostikovanou střevní duplikaturou. Diagnóza byla postnatálně potvrzena pomocí ultrazvuku a MR. Byla provedena resekce kličky jejuna se střevní duplikaturou. Histologické vyšetření stěny cysty prokázalo zachovalou svalovou vrstvu a oploštělý střevní epitel.

Ve zkratce

Diagnostika a léčba arteriální hypertenze u dětí

MUDr. Tomáš Seeman CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 201-203

Probiotika - terapeutické a preventivní užití v pediatrické praxi

Mgr. Lucie Kotlářová, MUDr. Pavel Frühauf CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 204-205

Informace

Nádherná, nádherná, nádherná… pediatrie

Mgr. Iva Daňková

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 208-209

Olomouc – Více než devět set odborníků zavítalo ve dnech 29.–30. května na kongres pediatrů a dětských sester – XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie do Olomouce. Dvoudenní akce nabídla atraktivní program v lékařské i sesterské sekci a promluvila na ní řada vynikajících osobností české pediatrie.

Orbis Pictus Medicus

Nemoc rukou, nohou a úst

Hand-Foot and Mouth Disease

MUDr. Jan Pajerek

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 200

Co je nového v...

Co je nového v… dětské nefrologii

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(3): 206


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.