Pediatrie pro praxi, 2009, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Dobrý člověk a lékař: primář Vladimír Rambousek

MUDr. Josef Gut

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 215

Přehledové články

Vývoj a současnost péče o chrup u dětí

Past and present of paediatric dental care

MUDr. Zdeňka Šustová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4):

Článek přináší ohlédnutí za kolektivní systematickou péčí o chrup školních dětí, charakterizuje současný systém poskytování zubní péče dětem a podává stručný přehled o strategii a možnostech zubní péče v období dočasné, smíšené a stálé dentice.

Intimní hygiena u dětí

Intimate hygiene of children

MUDr. Zuzana Dostálová Ph.D, MUDr. Ingrid Rejdová, MUDr. David Starý, MUDr. Matěj Husár, MUDr. Jiří Tůma, CSc, MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 220-223

Zásady osobní hygieny, oblékání a životospráva mají u dívek a chlapců specifický význam. Jsou rozdílné v jednotlivých životních obdobích a zejména u dívek souvisí s hormonálními změnami v průběhu životních období. Na základě těchto změn dochází ke vzniku onemocnění závislých na přítomnosti nebo nepřítomnosti estrogenů. Hygiena zevního genitálu u chlapců je většinou spojena s potížemi s péčí o předkožkový vak. Při postupném odlučování vnitřního listu předkožky od glandu může přechodně dojít k obtížím s hygienou a rozvoji balanoposthitis. Jejím důsledkem může být následná jizevnatá fimóza, která může být i záležitostí vrozenou, stejně jako hydrokéla....

Žilní trombózy u novorozenců

Venous thromboses in neonates

MUDr. Jozef Macko

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 224-226

Žilní trombózy nepatří v novorozeneckém věku mezi časté komplikace. Vzhledem k charakteristice neonatální koagulační aktivity je novorozenec, zejména předčasně narozený, predisponován spíše ke krvácivým komplikacím. Nicméně vzhledem k minimální endogenní fibrinolytické aktivitě je každá trombotická komplikace potenciálně velmi závažným stavem vyžadujícím adekvátní diagnostický a terapeutický přístup. Parciální trombózy venózního řečiště nemusí mít zřejmý klinický korelát již u novorozence a mohou se klinicky manifestovat v pozdějších obdobích života dítěte. Arteriální trombózy jsou výjimečné a nejsou předmětem tohoto sdělení, jejich výskyt je...

Trendy v prevenci pneumokokových infekcí u dětí

Trends in prevention of pneumococcal infections in children

prof. MUDr. Roman Prymula DrSc., Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 227-232

Očkování proti pneumokokům tvoří dnes již základní stavební kámen očkovacích kalendářů v naprosté většině vyspělých zemí světa. Za zcela nepopiratelný úspěch je možno považovat zásadní snížení invazivních pneumokokových onemocnění v USA. S odstupem několika let se ale zdá, že ne všechny problémy byly vyřešeny. V USA je hlavním problémem sérotyp 19A, který sice celkový benefit nevyvrací, ale nepochybně celkový dopad snižuje. Podobně náhrada nevakcinačními kmeny v některých dalších zemích snižuje celkovou účinnost tohoto opatření. Budoucí vakcíny budou mít jistě větší pokrytí, otázkou však je, jestli i ony vyřeší bezezbytku všechny nezodpovězené otázky,...

Problematika péče o donošeného novorozence po propuštění z porodnice do domácí péče

Issues of care of the term infant after discharge from hospital to home care

doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 233-236

V současné době jsou novorozenci propouštěni z novorozeneckých oddělení podle doporučení České neonatologické společnosti a metodického pokynu MZ ČR nejdříve 72 hodin po porodu. Doporučená doba hospitalizace umožňuje detekci závažných poruch poporodní adaptace (zvl. příznaky perinatální asfyxie), vyloučení časných forem adnátních infekcí, vyloučení závažných vrozených vývojových vad, optimalizaci kojení ev. podávání adekvátních preparátů umělé výživy, diagnostiku a léčbu těžkých forem novorozeneckého ikteru a provedení povinných screeningových vyšetření a kalmetizace. Cílem sdělení je upozornit na nejčastější závažné komplikace časného novorozeneckého...

Obličejové dermatózy u dětí

Facial dermatoses in children

MUDr. Stanislava Polášková

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 241-246

Autorka se zabývá obličejovými dermatózami od období novorozeneckého věku až do puberty. Z velkého počtu možných onemocnění vybírá nejčastější diagnózy, probírá možnosti léčby a diferenciální rozvahu.

Principy hodnocení účinnosti a bezpečnosti probiotik a charakteristika registrovaných doplňků stravy s obsahem probiotik a prebiotik

Principles of benefit and safety evaluation of probiotics and characterization of registered food supplements containing probiotics and prebiotics

RNDr. Vladimír Špelina, CSc, Ing. Daniela Winklerová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 247-250

Článek pojednává o probiotických mikroorganizmech v potravinách včetně doplňků stravy, jimž je v posledních letech věnována vzrůstající pozornost vědeckých kruhů, spotřebitelů a výrobců potravin. Tento zájem vychází z poznatků, že cílené používání mikroorganizmů s vhodnými vlastnostmi může mít příznivé účinky na lidské zdraví. Prospěšné působení probiotik, zejména jejich potenciální schopnost imunomodulace, je prokazováno v řadě studií, přesto však není vždy jednoznačné. Proto vznikají nově definovaná pravidla a podmínky jak pro hodnocení účinnosti mikroorganizmů cíleně přidávaných do potravin, tak pro oprávněnost zdravotních tvrzení tuto účinnost deklarujících....

Diagnostika a léčba konkomitantního strabizmu

Diagnostics and treatment of concomitant strabismus

MUDr. Ondřej Vláčil, MUDr. Kateřina Špačková

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 251-253

Strabizmus je stav provázený asymetrickým postavením očí, který postihuje 4–6 % dětské populace. Více než u poloviny strabujících dětí je provázen tupozrakostí, riziko snížení zrakové ostrosti a poruchy vývoje binokulárních funkcí je bez adekvátní léčby vysoké. Efekt léčby závisí především na včasné diagnostice poruchy. Aktivní záchyt pacientů je stále nejčastěji prováděn v pediatrických ambulancích, dobrá mezioborová spolupráce je proto nanejvýš významná.

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí

Influenza vaccination and chemoprophylaxis in children

MUDr. Martina Havlíčková, MUDr. Jan Kynčl

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 254-256

Očkování proti chřipce je jedním ze stěžejních nástrojů prevence této infekce. Nejdůležitějšími cílovými skupinami jsou především osoby patřící do některé z definovaných rizikových oblastí. Opakovaně bylo doloženo, že onemocnění chřipkou u dětí nejnižší věkové kategorie, tj. do 2, resp. do 4 let věku, může být relativně často spojené s komplikovaným průběhem a hospitalizací. Vážnými patogeny tohoto věku jsou i RSV, viry parainfluenzy, adenoviry a rhinoviry. Zda zatížit „nerizikové“ předškolní dítě dalším očkováním v době, kdy se aplikují vakcíny v rámci základního očkovacího kalendáře, je relativně složitá otázka. Zatímco v USA doporučují...

Sdělení z praxe

Řešení neprospívání speciální kojeneckou výživou

Management of failure to thrive with special infant formula

MUDr. Radana Kotalová CSc, doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc, MUDr. Petra Štěpánovská

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 257-258

Biliární atrézie je nejčastější indikací k transplantaci jater u dětí. Jaterní selhání vede k závažnému neprospívání a špatný nutriční stav negativně ovlivňuje úspěšnost transplantace. Zajištění dobrého stavu výživy dítěte s uvedenou diagnózou je základem jeho terapie, situace je obvykle komplikována rozvojem ascitu. Kazuistika uvádí způsob řešení tohoto případu podáním vhodných dietetik určených pro kojenecký věk.

Mohli jsme být v diagnostice rychlejší?

Could we have been more quick?

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Marie Macků, MUDr. Marcel Schüller, Ph.D, prof. Tamara Sarkisian, MD, PhD, DSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 260-265

Periodická horečka je většinou příznakem recidivujících infekcí, autoimunitních anebo nádorových onemocnění. K méně častým příčinám opakujících se febrilních stavů patří choroby, které jsou souhrnně označovány jako vrozené syndromy periodické horečky. Většina těchto syndromů patří mezi onemocnění vzácná a k jejich hlubšímu poznání přispěl až rozvoj poznatků molekulární biologie. V rámci široké a často i nelehké diferenciálně diagnostické rozvahy nad příčinami opakovaných horeček u dětí je proto racionální také v našich podmínkách pomýšlet na některý ze syndromů periodické horečky. Formou klinického pozorování jsou uvedeny zkušenosti s diagnostikou a...

Kochleární implantace u dětí s vícečetným postižením

Cochlear implantation in children with multiple handicaps

MUDr. Zdenka Aksenovová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 266-268

Cílem studie bylo zhodnotit přínos kochleárního implantátu u dětí s vícečetným postižením. Autorka popsala soubor 25 dětí po kochleární implantaci a hodnotila úroveň jejich sluchové percepce, komunikace a řečové produkce. Z výsledků vyplývá, že děti s mnohočetným handicapem mohou být úspěšnými uživateli kochleárního implantátu a implantace zlepšuje kvalitu jejich života.

Pro sestry

Využití konceptu bazální stimulace

Utilization of basal stimulation

Romana Drápalová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 269-271

Článek přináší informace o prvních praktických zkušenostech s konceptem bazální stimulace na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Ošetřovatelská péče dle tohoto konceptu začíná s včasnou rehabilitací a tím výrazně stoupá kvalita života pacientů a snižuje se délka hospitalizace. Koncept bazální stimulace dává ošetřovatelské péči terapeutickou relevanci.

Klinickoradiologická diagnóza

Hirschsprungova choroba jako příčina chronické zácpy

Hirschsprung´s disease as a cause of chronic obstipation

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Tomáš Malý Ph.D, MUDr. Patrik Flodr, MUDr. Eva Karásková

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 272-273

Autoři prezentují devítiletou pacientku s perzistující obstipací, bolestmi břicha, meteorizmem a občasným zvracením, která byla hospitalizována pro rozvoj fekalomu v levém meso-hypogastriu. Rektomanometrické vyšetření prokázalo chybění anosfinkterického reflexu a irigoskopický nález potvrdil extrémní dilataci orální části sigmoideální kličky a colon descendens. Byla provedena levostranná hemikolektomie podle Swensona a kolo-anální anastomóza side-to-end. Peroperační histologické vyšetření resekátu potvrdilo diagnózu Hirschsprungovy choroby.

Informace

Dětský lékař v zajetí paragrafů - pohled za oceán

Malpractice in pediatrics - oversea view

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 275-276

Strukturovanou formou jsou uvedeny některé poznatky z USA, které uvádějí nejčastější chyby a omyly, jež byly příčinou soudních sporů s dětskými lékaři. I přes značné legislativní rozdíly mezi USA a ČR mohou některé z údajů být inspirující také pro českou pediatrickou veřejnost.

Orbis Pictus Medicus

Kongenitální epulis

prof. MUDr. Zdeněk Doležel CSc, MUDr. Dan Wechsler, MUDr. Dalibor Janeček, Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(4): 274


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.