Pediatrie pro praxi, 2009, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Dušičkové zamyšlení aneb „memento mori“

MUDr. Josef Grym

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 283

Přehledové články

Puberta v ambulanci pediatra

Puberty at a paediatrician‘s practice

RNDr. Daniela Zemková CSc, doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 289-293

Normální načasování a průběh puberty jsou velmi důležité jak pro normální pohlavní a psychický vývoj dítěte, tak pro dosažení optimální tělesné výšky. Praktický pediatr má nezastupitelnou úlohu při monitorování vývoje dítěte, odhalení odchylek od normy a při včasné diagnostice. Přehledový článek shrnuje základní poznatky o hormonálním řízení puberty, vývoji sekundárních pohlavních znaků a nejčastějších poruchách nástupu či průběhu puberty. Přináší praktická doporučení, na co by měl pediatr zaměřit svou pozornost při preventivních prohlídkách chlapců a dívek od kojeneckého věku až do dospělosti.

Specifika dětské neurotraumatologie

Specifics in pediatric neurotraumatology

MUDr. Eva Brichtová, Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 294-298

Kraniocerebrální poranění (KCP) v dětském věku jsou z dlouhodobého pohledu pro společnost závažnější než poranění dospělých. U závažného ložiskového nebo difuzního poranění mozku v dětském věku lze předpokládat negativní ovlivnění dalšího vývoje a poškození jak fyzického růstu, tak psychických a mentálních schopností. Hlavními faktory ovlivňujícími průběh těchto poranění u dětí jsou relativní nezralost CNS a odlišné fyzikální charakteristiky lbi. V novorozeneckém a kojeneckém věku se vyskytují specifická kraniotraumata, jako impresivní fraktury typu pingpongového míčku, rostoucí fraktury kalvy, traumatické diastázy lebečního švu nebo kefalhematomy....

Riziko smrti a zákeřných komplikací u poruch příjmu potravy

Risk of death and insidious complications of eating disorders

doc. MUDr. Libuše Stárková CSc

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 299-304

Proč pacientky s poruchami příjmu potravy (PPP) umírají? Jaké jsou příčiny jejich náhlé smrti? Článek vychází z některých prací publikovaných v zahraničí a uvádí kazuistiky, které odhalují skrytou tvář těchto závažných nemocí.

Klíšťová meningoencefalitida

Tick-borne encephalitis

MUDr. Václav Chmelík

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 306-310

Klíšťová meningoencefalitida (KME) je onemocnění centrální nervové soustavy endemické v mnoha oblastech Evropy a Asie. Ohnisek, jež jsou rozptýlena po celém území České republiky, v poslední době přibývá zřejmě následkem změn klimatu. Infekce je výsledkem aktivity lidí a klíšťat v přírodním ohnisku. Klíšťová encefalitida probíhá u většiny nemocných ve dvou fázích. Druhá fáze je spojena s postižením centrální nervové soustavy: meningitidou, závažnější encefalitidou a méně často s encefalomyelitidou. Encefalitida a myelitida jsou spojeny s přechodnými i trvalými následky, jež výrazně ovlivňují kvalitu života nemocných. Závažnost onemocnění narůstá...

Rýma v dětském věku

Childhood rhinitis

MUDr. Petr Schalek

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 311-315

Rýma je definována jako zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní charakterizované následujícími příznaky: přední či zadní rinorea, nosní blokáda, kýchání, svědění. Příčin rýmy u dětí je celá řada, uvádí se však, že 50 % je způsobeno alergií. V článku je uvedeno současné rozdělení rým a pozornost je věnována zejména nejčastějším z nich – akutní infekční rýmě a alergické rýmě. Stručně jsou zmíněny ostatní rýmy, komplikace a diferenciální diagnóza rinitid v dětském věku.

Systémová antimykotická terapie u dětí - trendy, zkušenosti, doporučení

Systemic antifungal therapy in children - trends, experience, recommendation

doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc, MUDr. Petra Keslová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 316-321

Navzdory rozšiřujícímu se spektru antimykotik narůstá mezi příčinami morbidity a mortality u dětí s významnou primární či sekundární poruchou imunity podíl invazivních mykotických infekcí (IFI). Nejčastějšími původci jsou Candida species nebo Aspergillus species, ale narůstá incidence rezistentních a méně častých oportunních patogenů. Limitem použití řady nových účinných antimykotik u dětí (především novorozenců, kojenců a batolat) je nedostatek farmakokinetických a farmakodynamických dat. Proto některá antimykotika nemají licenci ani doporučené dávkování pro děti, některá mají doporučená dávkování pro děti až od určitého věku. Výsledkem špatně zvoleného...

Přístup k dětem se svalovou hypertonií v novorozeneckém a kojeneckém věku

Approach to infants with muscle hypertonia in the first year of life

MUDr. Eva Dortová, MUDr. Jana Knězová, doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D, MUDr. Jitka Rokytová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 322-324

Autoři popisují projevy svalové hypertonie u novorozence a kojence, její příčiny a negativní vliv na pohybový vývoj dítěte. Na základě literárních údajů a vlastních bohatých zkušeností podrobně rozvádějí přístup k dítěti s touto poruchou, který ji může zmírnit či odstranit.

Sdělení z praxe

Kazuistika dívky s dědičnou poruchou glykosylace

Girl with congenital disorder of glycosylation - case report

MUDr. Martin Magner, Ing. Kateřina Veselá, RNDr. Hana Hansíková, CSc, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc, MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 329-330

Představujeme 2letou dívku s kraniofaciální dysmorfií se strabizmem, vpáčenými prsními bradavkami, atypickou distribucí tuku v podkoží, svalovou hypotonií a opožděním psychomotorického vývoje. Laboratorní vyšetření prokázalo hepatopatii a koagulopatii. Na základě systémového postižení s typickým klinickým nálezem jsme pomýšleli na poruchu glykosylace proteinů – syndrom CDG. U dívky byl diagnostikován nejčastější subtyp syndrom CDG Ia. CDG syndrom patří do diferenciální diagnózy každého neobjasněného multisystémového onemocnění. Diagnostika je na našem pracovišti dostupná.

Pro sestry

Souvislost doby kojení s utvářením kognitivních funkcí u dětí

Cognitive development in dependence on the leght of breastfeeding

Mgr. Ivana Stehlíková

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 332-334

Článek se zabývá otázkou souvislosti doby kojení s utvářením kognitivních funkcí u dětí, stručně vymezuje kojenecké období od 5. do 8. měsíce a předkládá část výzkumu, jehož cílem bylo sledovat možné rozdíly ve vývoji šestiměsíčních dětí.

Postoje mládeže ke kouření a k požívání alkoholických nápojů

The attitudes of the today’s young people to smoking of cigarettes and drinking of alcohol

Mgr. Jaroslava Fendrychová

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 335-337

Článek se zabývá postoji dnešní mládeže (studentů tří typů středních škol ve věkovém rozmezí 15–19 let) ke kouření cigaret a k požívání alkoholických nápojů a porovnává tyto údaje mezi pohlavím respondentů a mezi typy škol. Současně zmiňuje práci Krcha a Drábkové (1), kteří provedli šetření na podobné téma v roce 1996 a měli přibližně stejný vzorek respondentů, a výsledky školní studie ESPAD (2). V závěru připomíná materiál vydaný Ministerstvem zdravotnictví ČR Zdraví pro všechny v 21. století (3).

Klinickoradiologická diagnóza

Leptomeningeální infiltrace u dítěte s akutní lymfoblastickou leukémií

Leukomeningeal infiltration in a child with acute lymphoblastic leukemia

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Kamila Michálková, doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D, MUDr. Jiří Houda, MUDr. Barbora Ludíková, MUDr. Zbyněk Novák

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 338-339

Autoři prezentují šestiletého chlapce se zralou B-ALL, u kterého v čase diagnózy při MR vyšetření mozku a míchy prokázali výraznou leptomeningeální infiltraci a mnohočetné ložiskové změny skeletu hrudních obratlů, pánve a kosti křížové. Pacient byl léčen protokolem B-NHL BFM 2004 kombinací systémové a lokální chemoterapie. Po ukončení léčby došlo k navození primární remise a vymizení všech infiltrativních změn CNS i skeletu.

Ve zkratce

Akutní záněty horních cest dýchacích u dětí

Acute upper airway inflammations in children

MUDr. Pavel Horník

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 340-342

Akutní onemocnění horních cest dýchacích (HCD) je v zimních měsících nejčastějším důvodem návštěvy dětského lékaře. Článek podává přehled nejčastějších diagnóz a algoritmus jejich léčby.

Ptáte se - odpovídáme

Hormonální antikoncepce u dívek mladších 15 let - pro a proti

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 350

Medicína založená na důkazech

Konjugované vakcíny v prevenci pneumokokových onemocnění

Conjugate vaccines in prevention of pneumococcal infections

MUDr. Jiří Slíva

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 344-347

Streptococcus pneumoniae je bezesporu jedním z nejdůležitějších patogenů uplatňujících se při vzniku pneumonie, meningitid, otitid či sepse v dětském věku. V současné době jsou v prevenci využívány prakticky pouze dva druhy konjugovaných vakcín – Prevenar a Synflorix. Článek shrnuje dosud publikovaná data týkající se jejich účinnosti a bezpečnosti na základě evidence based medicine.

Orbis Pictus Medicus

Mnohočetná osteonekróza kostí tarza oboustranně u adolescentní dívky s akutní lymfatickou leukémií

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc, MUDr. Petr Kamínek, Ph.D, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Ondřej Prášil

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 331

Autodidaktický test

Autodidaktický test 5/09

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 348

Stojí za přečtení

Stojí za přečtení...

Pediatr. pro Praxi, 2009; 10(5): 324


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.