Pediatrie pro praxi, 2010, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Opravdoví doktoři nepláčou

Judith J. Petry, MD, FACS, Vladimír Mihál

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 3

-

Přehledové články

Význam rotavirových infekcí, současné možnosti očkování

The significance of rotaviral infection, current possibilities of the vaccination

doc.MUDr.Petr Pazdiora, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 9-12

Rotaviry vyvolávají celosvětově každoročně 111–125 milionů gastroenteritid, jsou příčinou 0,4–0,7 milionu úmrtí. Do informačního systému hygienické služby bylo v České republice v r. 2008 hlášeno 4 519 sporadických onemocnění, dalších 459 osob onemocnělo v 8 epidemiích. Úmrtí nebylo zaznamenáno. V r. 2008 bylo v 81 laboratořích v ČR potvrzeno 6 060 rotavirových infekcí. Specifická nemocnost propočtená na základě laboratorních výsledků byla 827,8/100 000 dětí do 3 let věku, u dětí do 5 let 710,8/100 000. Po registraci 2 nových vakcín (Rotarix, RotaTeq) je reálné naplnit rozšířený imunizační program WHO, který počítá se zaváděním...

Fortifikace (suplementace) mateřského mléka

Mother’s milk fortification (suplementation)

MUDr.Jozef Macko

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 13-18

Výživa suplementovaným mateřským mlékem je dominantní formou perorální výživy předčasně narozených a hypotrofických novorozenců. Mateřské mléko (MM) je nutričně, proteinově a minerálově insuficientní pro zajištění pozitivní dusíkové bilance, růstu a mineralizace kostí novorozenců s velmi nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností. Základním cílem postnatální nutrice novorozenců s nízkou porodní hmotností (NNPH) je dosáhnout nutričních a růstových parametrů srovnatelných se situací plodu ve III. trimestru gravidity, tj. hmotnostních přírůstků asi 15–20 g/kg/den. Komerčně dostupné fortifikátory však nejsou schopny zajistit nutriční a...

Piercing - módní fenomén u dnešních adolescentů

Piercing - a modern phenomenon of adolescents

MUDr.Marie Finsterlová

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 19-20

Přehledný článek popisuje piercing jako jednu z novodobých zdobících technik lidského těla. Materiálem, z něhož se piercing vyrábí, bývá nejčastěji chirurgická ocel, stříbro, zlato a další vzácné kovy. Piercing je spojen s celou řadou zdravotních poruch různého stupně závažnosti. Adolescenti piercing aktivně vyhledávají a měli by být s těmito riziky seznámeni, aby se mohli lépe rozhodnout při volbě piercingu.

Optimální dávkování paracetamolu při léčbě bolesti a horečky

Optimal dosage of paracetamol for treating pain and fever

prof.MUDr.Miloslav Kršiak, DrSc., prof.MUDr.Jan Švihovec, DrSc., prof.Igor Zupanets, PhD., prof.MUDr.Milan Kriška, DrSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 21-25

Všeobecně udávaná a uznávaná jednotlivá analgetická dávka paracetamolu per os je 10–15 mg/kg. SPC, PIL přípravků obsahujících 500 mg paracetamolu u dospělých doporučuje dávku 1–2 tablety. U osob s tělesnou hmotností nad 50 kg tak dochází při dávce 500 mg paracetamolu k poddávkování, což může být příčinou nedostatečné účinnosti. Optimální dávkování paracetamolu by mělo být definováno na základě tělesné hmotnosti pacienta.

Obstrukční spánková apnoe u dětí - opomíjená diagnóza

Obstructive sleep apnea - a neglected diagnosis

MUDr.Iva Příhodová

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 26-28

Obstrukční spánková apnoe se vyskytuje až u 3 % dětí. Je způsobena hypertrofií adenoidní vegetace a tonzil v kombinaci s lehkými odchylkami struktury a funkce horních cest dýchacích. Obstrukční spánková apnoe negativně ovlivňuje kardiovaskulární systém, je spojena se zhoršením kognitivních funkcí, poruchami chování a nálady, podílí se pravděpodobně na rozvoji aterogeneze. Správné rozpoznání příznaků, včasná diagnostika a terapie významně ovlivňuje kvalitu života.

Následky rozsáhlého termického úrazu u dětí

Result of thermal injury in pediatric burns

MUDr.Robert Zajíček, MUDr.Jiří Kripner, Mgr.Miloš Mauer, MUDr.Richard Kubok, MUDr.Ludomír Brož

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 29-32

Popáleniny patří k nejzávažnějším úrazům v dětském věku. Jedná se o úraz bolestivý, léčení je dlouhodobé a popáleninové trauma zanechává často trvalé následky. Autoři se ve článku zabývají následky somatickými ve smyslu jizevnatých změn, psychického dopadu úrazu a jeho dlouhodobým vlivem na organizmus dítěte.

Alergická rýma u dětí - rekapitulace pohledem otolaryngologa

Allergic rhinitis - summerizing from otolaryngologist’s view point

MUDr.Hana Fišerová

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 36-41

Alergická rýma patří k nejčastějším chronickým onemocněním dětských pacientů školního věku. Její velmi častou komorbiditou je astma bronchiale či alergická konjunktivitida. ARIA guidelines 2008 je zatím posledním komplexním doporučením k diagnostice a terapii tohoto onemocnění. Léčba je stupňovitá, zohledňuje v sobě teorii jednotných dýchacích cest a výsledky medicíny založené na důkazech (EBM).

Sdělení z praxe

Pozdní manifestace brániční kýly

Late manifestations of diaphragmatic hernia

MUDr.Kateřina Konopásková, MUDr.Mahulena Mojžíšová, MUDr.Jana Kalousová, doc.MUDr.Michal Rygl, MUDr.Petra Kuklová, MUDr.Kateřina Kučerová

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 42-43

Vrozená brániční kýla musí být zahrnuta do diferenciální diagnostiky u každého dítěte s neobvyklými respiračními nebo gastrointestinálními symptomy a/nebo se suspektním nálezem na rentgenovém snímku hrudníku. Manifestovat se může chronickými nespecifickými příznaky nebo urgentním život ohrožujícím stavem. V uvedených kazuistikách jsou popsány obě možné klinické manifestace.

Odmítli své dítě naočkovat - jaké byly následky?

They refused to vaccinate their child - what are the consequences?

MUDr.Jana Šťastná, MUDr.Marie Poláková Ph.D, prof.MUDr.Hana Hrstková, CSc., MUDr.Eva Žarošská, doc.MUDr.Drahomíra Bartošová, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 44-45

Kazuistika uvádí případ 2,5letého chlapce přijatého k hospitalizaci pro laryngitidu s febriliemi. Vzhledem k progresi respiračního infektu, vysokým zánětlivým ukazatelům a nálezu na rtg plic byl pacient léčen pro počínající bronchopneumonii. Klinický stav se však během krátké doby zhoršil, objevily se hyperpyrexie, zvracení, ale i meningeální příznaky. Konečnou diagnózou byla purulentní meningitida s etiologickým agens Haemophilus influenzae b. Chlapec nebyl očkován s výjimkou očkování proti tuberkulóze, neboť ostatní běžná očkování rodiče odmítli. Kazuistika má za cíl upozornit na význam pravidelného očkování u dětí a současně uvádí, jak lze...

Syndrom rizikového chování v dospívání (možnosti efektivní prevence v oblasti abúzu návykových látek)

Syndrome of risk behaviour in adolescence (Possibilities of effective anti-drug prevention)

MUDr.Pavel Kabíček, CSc., MUDr.Štěpán Sulek, MUDr.Linda Mizerová

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 46-48

Rizikové chování je dnes rozhodujícím faktorem morbidity a mortality dospívající populace ve všech rozvinutých zemích. V oblasti abúzu návykových látek je zvlášť patrný negativní vliv na zdraví a vývoj dospívajícího. Prevence je v ČR realizována především ve školním prostředí. Teprve nedávno byl u nás uveřejněn manuál individuálních pohovorů s dospívajícím jako forma preventivního poradenství v oblasti návykových látek poskytovaná lékařem. Tento manuál, jehož součástí je krátký dotazník CRAFFT, jsme použili u 68 hospitalizovaných dospívajících. Výsledky pohovorů ukazují, že při šetrném a přátelském přístupu jsou dospívající schopni hovořit...

Nevinné kontaktní čočky

Innocent contact lenses

MUDr.Pavel Němec, Bc.Žofie Schneiderwindová

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 49-50

Kontaktní čočky jsou korekční pomůckou, která podobně jako brýle koriguje nějakou dioptrickou vadu. Naprostá většina uživatelů kontaktních čoček oceňuje komfort při jejich aplikaci a výbornou zrakovou ostrost bez toho, že by někdy měli zkušenost s vážnějšími komplikacemi. Jednou z nejzávažnějších komplikací spojenou s nošením kontaktních čoček je bakteriální keratitida. V naší kazuistice uvádíme případ infekční – bakteriální – keratitidy u 17leté pacientky.

Pro sestry

Bezpečnost ošetřovatelských postupů - zhodnocení správného umístění gastrické sondy u novorozenců a kojenců

Safe nursing practices - evaluation of correct placement of a gastric tube in neonates and infants

Mgr.Jaroslava Fendrychová, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 52-53

Zhodnocení, zda je gastrická sonda zavedená správně, je důležitý a obtížný proces. Používá se mnoho metod, ale sestry na odděleních si nejsou jisté, která z nich je ta nejlepší a nejbezpečnější. Protože se u nás touto problematikou prozatím nikdo hlouběji nezabýval, vyhledala jsem doporučení UK National Patient Safety Agency (NPSA) z roku 2005 a pensylvánské Patient Safety Authority z roku 2006, které tímto nabízím sestrám k praktickému využití.

Klinickoradiologická diagnóza

Vzácný souběžný výskyt oboustranného zánětu slzných žláz a ulcerózní kolitidy

Rare concurrent presentation of bilateral lacrimal gland inflammation and ulcerative colitis

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Klára Marešová, Ph.D., MUC.Daniel Murin, MUDr.Eva Karásková

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 54-55

Autoři prezentují vzácnou kazuistiku šestnáctileté dívky s oboustranným pseudotumorem slzných žláz jako počátečním příznakem ulcerózní kolitidy. Deset dnů před diagnózou ulcerózní kolitidy byla přijatá k hospitalizaci pro oboustranný otok a bolest víček, horečky a bolesti břicha. Když se objevil průjem s příměsí krve a anémie, kolonoskopie a histologické vyšetření potvrdily ulcerózní kolitidu. Zánět slzných žláz se výrazně zlepšil až po zahájení systémové léčby ulcerózní kolitidy kortikoidy.

Ve zkratce

Kontaktní alergický ekzém/ kontaktně alergická dermatitida

MUDr.Alena Machovcová, MBA

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 56-60

-

Komentář

Kašel s nadhledem

Keep cough in perspective

MUDr.Ivan Drnek

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 62-65

Kašel je jeden z nejčastějších stesků v ordinacích praktických lékařů u pacientů, kteří pak plní ordinace ambulantních specialistů oboru alergo logie a imunologie, ORL, TRN (tuberkulózy a respiračních nemocí), a zaměstnává radiology, biochemiky, mikrobio logy a mnoho dalších spolupracujících odborníků. Jde o mezioborový přístup k problému, jehož řešení by mělo zachovávat určitá pravidla a posloupnost. Rád bych se dotkl jen několika z nich na základě některých zkušeností z každodenní praxe v dětské plicní ambulanci.

Orbis Pictus Medicus

Erytém obličeje

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Marie Macků, MUDr.Lubomíra Ovčačíková

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 61

-

Autodidaktický test

Autodidaktický test 1/2010

-

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(1): 66

-


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.