Pediatrie pro praxi, 2010, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Děloha na leasing

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 143

-

Přehledové články

Dětské dermatózy v letním období

Paediatric dermatitides in summertime

MUDr.Štěpánka Čapková

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 150-153

Autorka ve svém sdělení uvádí přehled dětských dermatóz, se kterými se dětský dermatolog a praktický lékař pro děti a dorost v letním období setkává nejčastěji. Jednu skupinu tvoří běžná kožní onemocnění, jejichž častý výskyt je dán teplým letním obdobím a pobytem dětí ve volné přírodě (impetigo, kožní formy boreliózy, trombiculóza, cerkáriová dermatitida, reakce na štípnutí hmyzu). Do druhé skupiny patří dermatózy, jejichž výskyt je spojen s cestováním, pobytem v přímořských oblastech nebo s větším osluněním (kontaktní ekzém po tetováži henou, lokální reakce po kontaktu s medúzami, solární dermatitida, fotodermatózy).

Současná léčba alergické rýmy

Current treatment of allergic rhinitis

MUDr.Eva Vernerová

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 154-157

Prevalence alergické rýmy (AR) u dětí je odhadována téměř na 40 %, přičemž přibližně u poloviny z nich bývají obtíže vyjádřené již kolem šestého roku života. Incidence AR v populaci stále narůstá a bohužel zůstává často přehlédnuta nebo chybně pokládána za recidivující respirační infekce. Při správné diagnóze může být většina nemocných úspěšně léčena antihistaminiky, nazálními kortikosteroidy či specifickou alergenovou imunoterapií. Léčba zlepší nejen kvalitu života v současném období, ale sníží i riziko rozvoje bronchiálního astmatu a dalších komplikací AR.

Poruchy vrozené imunity u dětí

Disorders of innate immunity in children

prof.MUDr.Anna Šedivá, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 158-161

Článek shrnuje nové poznatky o poruchách imunitního systému, a to zvláště se zaměřením na oblast vrozené imunity. V posledním desetiletí došlo právě zde k významnému nárůstu nových znalostí, které se rychle odrazily ve specifikaci nových forem imunodeficiencí a vedly v některých oblastech i k mimořádně rychlému zavedení nových léčebných metod. To se konkrétně týká blokády IL-1 u periodických horeček a dalších zánětlivých stavů. Kromě této skupiny jsou diskutovány nově objevené poruchy v systému TLR (Toll like receptors) a stavy zvýšené vnímavosti k mykobakteriálním infekcím.

Probiotika v pediatrické praxi

Probiotics in pediatric practice

MUDr.Jiří Bronský, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 162-164

Probiotika jsou živé mikroorganizmy, které aplikovány v přiměřeném množství příznivě ovlivňují zdravotní stav hostitele. Hlavním mechanizmem účinku probiotik je jejich vliv na funkci střevní slizniční bariéry a ovlivnění imunitní odpovědi hostitele. Při posuzování kvality probiotika je rozhodující průkaznost efektu konkrétního probiotického kmene v dané klinické situaci podpořené důkazy Evidence- based medicine. Z tohoto pohledu jsou účinná Lactobacillus GG, Lactobacillus reuteri, Enterococcus faecium či Saccharomyces boulardii. Průkazný je pozitivní efekt probiotik u nekrotizující enterokolitidy, infekčních i postantibiotických průjmových...

Mastocytózy u dětí

Children mastocytosis

MUDr.Renata Faberová, Ph.D., doc.MUDr.Josef Feit, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 166-168

Mastocytózy u dětí jsou většinou benigní onemocnění, která jsou charakterizována nahromaděním mastocytů v kůži. Mohou být i v jiných orgánech a ve sliznicích. Nejčastější orgánové postižení je gastrointestinálního traktu. U dětí je na rozdíl od dospělých systémové postižení vzácné. Prognóza je velmi dobrá s tendencí ke spontánní regresi do puberty. U dospělých bývá časté orgánové postižení, a proto jsou průběh i prognóza závažnější.

Postižení ledvin při Henoch-Schönleinově purpuře

Renal involvement in Henoch - Schönlein purpura

MUDr.Jakub Zieg, MUDr.Sylva Skálová, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 169-171

Henoch-Schönleinova purpura je nejčastější vaskulitidou v dětském věku projevující se kožními, kloubními, gastrointestinálními a renálními příznaky. Většina příznaků spontánně odezní, postižení ledvin však může být trvalé a je určujícím faktorem dlouhodobé prognózy. Účinná prevence nefritidy v současné době není známa a léčebné postupy dosud nejsou jednotné. Pro prognózu pacientů je důležité včasné rozpoznání renálního postižení a dlouhodobé sledování i po úpravě močových nálezů.

Alergie oka v dětském věku

Childrens allergic diseases of the eye

MUDr.Pavel Sušický, MUDr.Josef Richter, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 172-173

Příznaky alergie oka jsou velmi časté u dospělých i dětí na celém světě a jsou často spojeny s příznaky alergie nosu, popisované jako rhinokonjunktivitidy. Postižení se v současné době vyskytuje u 30 % dětské populace vyspělých zemí a neustále dochází k vzestupu prevalence. Průběžně jsou doplňovány možnosti prevence i léčby alergických onemocnění včetně alergie oka. Výskyt očních alergií a jejich klinických projevů je stále podhodnocen a přitom mají významný dopad na kvalitu života jedince. Je nezbytné směřovat k lepšímu poznání mechanizmů alergie a zánětu, což by mohlo přispět ke zlepšení léčby.

Poruchy pohlavní identity v dětství a v dospívání

Gender identity disorders in the childhood and adolescence

prof.PhDr.Petr Weiss, Ph.D., MUDr.Hana Fifková

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 174-176

Autoři definují pojmy pohlaví na úrovni chromozomální, gonadální a psychické, definují pak pohlavní identitu a pohlavní roli jako její vnější výraz. Popisují základní diagnostická kritéria pro určení diagnózy porucha sexuální identity v dětství a v dospívání a možné formy projevu této poruchy.

Rotavirové gastroenteritidy, vakcinace

Rotavirus gastroenteritis, vaccination

doc.MUDr.Petr Pazdiora, CSc., MUDr.Jana Táborská, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 177-181

Práce uvádí přehled současných znalostí o etiologii průjmových infekčních onemocnění v dětském věku se zaměřením na rotaviry jako nejčastějšího původce. Zabývá se epidemiologií a patogenezí rotavirových gastroenteritid. Zdůrazňuje nezbytnost včasného rozpoznání závažné dehydratace a popisuje současné léčebné postupy. Upozorňuje na nebezpečí rotavirových nozokomiálních nákaz a uvádí i preventivní opatření proti jejich výskytu. Shrnuje diagnostická a léčebná doporučení, poznatky o využití vakcinace.

Paliativní péče u dětí s nádorovým onemocněním

Paliative care in children with cancer

MUDr.Petr Lokaj

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 183-185

Článek se dotýká problémů, se kterými se setkáváme při péči o děti a dospívající v posledních stadiích nemoci, a navrhuje jejich řešení. Problémy jsou seřazeny abecedně, nikoli podle četnosti nebo důležitosti.

Sdělení z praxe

Měření vydechovaného oxidu dusnatého u dětí léčených speleoterapií a suplementací fytopreparáty

Measurement of exhaled nitric oxid in children influenced speleotherapeutic and phytotherapeutic regime

MUDr.Vladimír Svozil, MUDr.Josef Richter, MUDr.Jaromír Bertlik, RNDr.Vlastimil Král, CSc., Ing.Iva Stiborová, MUDr.Josef Mašláň, MUDr.Rudolf Odehnal, MUDr.Miloš Verner, MUDr.Ludovít Filo, MUDr.Stanislava Richterová, Mgr.Lucie Rajnohová-Dobiášová

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 186-189

U 127 dětí v režimu speleoterapie a 97 dětí léčených speleoterapií a nutričním režimem (alveo preparát) byly měřeny hodnoty vydechovaného oxidu dusnatého (eNO) před a po léčebném pobytu. Byl nalezen výrazný vliv speleoterapie na zlepšení nálezu eNO. Toto ovlivnění bylo výraznější u dětí s komplexním režimem speleoterapie a fytoterapie.

Souvisí panuveitida s aspergilovým zánětem v plicním sekvestru?

Panuveitis and aspergillus inflammation in pulmonary sequestration - exist some relevance?

doc.MUDr.Michal Hladík, Ph.D., MUDr.Veronika Křivská, MUDr.Jana Čermáková, MUDr.Tomáš Pískovský, MUDr.Pavel Šmehlík, MUDr.Dalibor Cholevík, MUDr.Petr Mašek, CSc., MUDr.Marcel Mitták, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 190-192

Uvádíme kazuistiku 17leté dívky, u které obtíže začaly panuveitidou pravého oka léčenou lokálně i celkově kortikoidy. Stav byl komplikován bronchopneumonií, která i přes nasazenou antibiotickou terapii progredovala. Na CT byla zjištěna zánětlivá destrukce dolního plicního laloku vpravo charakteru plicní gangrény, která si vyžádala chirurgické řešení. Peroperační nález odpovídal intralobární plicní sekvestraci. V sekvestru byl kultivačně i mikroskopicky prokázán Aspergillus fumigatus. Přes masivní léčbu antibiotiky, antimykotiky a postupné vysazování kortikoidů dochází k operačně neřešitelnému zakalení sklivce s amaurózou. Oční nález progredoval...

Pro sestry

Desatero v péči o opruzeniny novorozenců a kojenců

Top ten steps in treating nappy rash in newborns and infants

MUDr.Renáta Kolářová, MUDr.Hana Wiedermannová

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 196-198

Pokožka novorozenců a kojenců je v určitých místech náchylná ke tvorbě opruzenin. Jejich správné ošetřování v začátku je nejlepší prevencí před vznikem komplikací.

Klinickoradiologická diagnóza

Anaplastický velkobuněčný lymfom jako příčina uzlinového syndromu třísla

Anaplastic large cell lymphoma as a cause of inguinal lymphadenomegaly syndrome

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Radim Formánek, doc.MUDr.Martin Tichý, CSc., MUDr.Zbyněk Novák, doc.MUDr.Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 194-195

Autoři referují tříletou pacientku s anaplastickým velkobuněčným lymfomem, který se manifestoval uzlinovým syndromem pravého třísla. Morfologické, imunohistochemické a cytogenetické vyšetření lymfatické tkáně uzliny potvrdilo diagnózu ALCL s CD30 a ALK1 pozitivitou.

Jaká je vaše diagnóza?

Čtrnáctiletá obézní dívka s akutní břišní příhodou a s normálním nálezem na apendixu

MUDr.Josef Gut, MUDr.Marek Urbanec, MUDr.Karol Chrenko

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 193

-

Jaká je vaše diagnóza? Odpovědi

MUDr. Josef Gut

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 200

-

Přednemocniční neodkladná péče

Terapie uštknutí zmijí obecnou u dětí

Treatment of common viper bite in childhood

MUDr.Jiří Valenta

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 201-203

Incidence uštknutí zmijí obecnou se pohybuje v ČR v řádu desítek případů ročně, větší část postižení se týká dětí. Pouze asi v polovině případů dojde k intoxikaci, z větší části mírné s lokálním nálezem a GIT nebo vegetativní symptomatologií. V několika případech ročně však dochází k rozvoji těžší intoxikace s vytvořením extenzivního otoku, oběhovými komplikacemi či ohrožením ledvinných funkcí, s nutností symptomatické léčby a indikací k terapii antisérem. Článek stručně shrnuje toxinologické informace, klinické příznaky a terapii intoxikace jedem zmije obecné včetně indikace a dostupnosti antisér v ČR.

Informace

Spolupráce PLDD s posudkovou službou

Cooperation pediatrists with assesment service in assessing dependence grade of persons under 18

MUDr.Jaroslava Koščálová

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 204

Článek se zabývá spoluprací praktických lékařů pro děti a dorost s lékařskou posudkovou službou při posuzování stupně závislosti osob do 18 let věku zejména ve vztahu k vyplňování Lékařských nálezů pro posouzení zdravotního stavu.

Orbis Pictus Medicus

Může být moč i modrá?

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Tomáš Jimramovský, MUDr.Dan Wechsler

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 199

-

Autodidaktický test

Autodidaktický test 3/2010

-

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(3): 206

-


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.