Pediatrie pro praxi, 2010, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Děti jsou naše zrcadlo

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 211

Přehledové články

Skolióza - komplexní diagnostické a terapeutické postupy

Scoliosis - comprehensive diagnostic and therapeutic procedures

doc.MUDr.Martin Repko, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 218-222

Skoliotická deformita, progredující v dětském věku, představuje závažné postižení páteře. Komplexně ovlivňuje nejen pohybový aparát dítěte, ale sekundárně také jeho orgánové soustavy, především kardiopulmonální systém. Jedná se o deformitu, na jejíž diagnostice a léčbě se podílí celá řada medicínských odborností, včetně významného vlivu praktických pediatrů. Cílem sdělení je shrnutí definice, klasifikace a vyšetřovacích metod skolióz i jejich moderních terapeutických postupů.

Rizika sportovní aktivity v dětském věku

Risk of sports activites in children

MUDr.Dalibor Pastucha, Ph.D., MUDr.Jana Malinčíková, Ph.D., MUDr.Renata Tichá

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 224-227

Pohyb patří k základním biologickým projevům a potřebám lidského života. V posledních desetiletích však v důsledku změny životního stylu podstatně klesá jeho množství, přestože se genetické vybavení jedince, a tedy i jeho potřeba pohybu nemění. Narůstá incidence onemocnění způsobených nedostatkem pohybové aktivity, např. obezita. Na druhou stranu se stále častěji můžeme setkat s problémy spojenými s intenzivní fyzickou aktivitou sportujících dětí a adolescentů. Zdravotní komplikace mohou vznikat v důsledku dlouhodobě kvantitativně nebo kvalitativně neadekvátní zátěže, užívání zakázaných látek – doping, nežádoucích účinků potravinových...

Lehká poranění hlavy u dětí

Minor head injury in children

MUDr.Jan Hálek

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 228-231

Lehká poranění hlavy u dětí jsou velmi častým klinickým problémem. Většinou nejsou spojena se závažným nitrolebním poraněním. Problémem je rozpoznat mezi těmito pacienty ty, kteří jsou ohroženi závažnou komplikací, a zároveň omezit zbytečnou zátěž ostatních (zobrazovací vyšetření, hospitalizace). Autor v souhrnu uvádí přehled této problematiky s důrazem na aktuální poznatky.

Riziková léčiva v pediatrické dermatologické magistraliter receptuře a jejich vhodné alternativy

Risky medications in paediatric dermatological extemporaneous formulation and their suitable alternatives

PharmDr.Zbyněk Sklenář, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 232-235

Při předepisování lokálních dermatologických léčivých přípravků individuálně připravovaných v lékárně pro dětské pacienty je třeba pamatovat na to, že některá léčiva jsou dnes hodnocena jako problematická, či dokonce považována v pediatrii za obsoletní. Ve snaze předepsat vhodnou náhradu se pediatrům nedostává náležité odborné literatury, která by tuto problematiku řešila. Článek prezentuje vybrané, v magistraliter receptuře používané účinné látky, považované z dnešního pohledu za rizikové či kontraindikované, a nabízí možné vhodné alternativy.

Kojenecké koliky

Infant colic

MUDr.Martin Gregora

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 236-238

Pravidelný pláč a diskomfort v prvních měsících života trápí velké procento kojenců. Část z nich splňuje kritéria koliky. Vzhledem k nejasné etiologii není pro lékaře jednoduché zvolit léčebná opatření. Jednoznačný efekt přináší vyloučení produktů z kravského mléka u dětí s alergií na kravskou bílkovinu. Pozitivní efekt mají mimo jiné i probiotika.

Syndrom neprospívajícího kojence

Failure to thrive in infancy

doc.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D., MUDr.Michal Huml

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 240-244

Syndrom neprospívajícího kojence je popisný termín zahrnující příčiny organické, neorganické nebo kombinované. Autoři diskutují etiopatogenetické a patofyziologické mechanizmy, příčiny, růstové grafy, diagnostiku a léčebné postupy.

Současnost 13valentní konjugované pneumokokové vakcíny

Presence of the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine

doc.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr.Jan Smetana, Ph.D., RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 246-250

V současnosti se možnosti prevence pneumokokových nákaz rozšiřují. Jsou k dispozici konjugované vakcíny 7-, 10- a 13valentní (PCV-7, PCV-10 s PCV-13). Jako nejnovější byla v roce 2009 zaregistrována PCV-13 (Prevenar 13). Tato vakcína obsahuje identický proteinový nosič jako dosavadní vakcína PCV-7 (Prevenar) a navíc šest sérotypů (ST) Streptococcus pneumoniae: 1, 3, 5, 6A, 7F a 19A. Důvodem přidání sérotypů je jejich klinická závažnost a celosvětový výskyt. Vakcína PCV-13 v žádném hodnocení (imunogenity, bezpečnosti) neprokázala non-inferioritu v porovnání s PCV-7. Vakcína PCV-13 by měla být účinnější v prevenci zánětů středouší a má širší...

Sdělení z praxe

Porodní kefalhematomy - punktovat, či nepunktovat?

Perinatal cephalhaematomes - to evacuate or not to do?

MUDr.Eva Brichtová, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 252-254

Kefalhematom je definován jako subperiostální kolekce krve vznikající u novorozenců v důsledku porodního traumatu hlavy. Na neurochirurgickém oddělení Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno jsme léčili v období let 2003–2009 254 novorozenců s porodním kefalhematomem. U 235 pacientů byla provedena ambulantní punkce a evakuace tekutého obsahu kefalhematomu. 19 pacientů s osifikovaným kefalhematomem podstoupilo neurochirurgickou operaci, která byla indikována časně v době, kdy ještě nedošlo k resorpci kalvy pod kefalhematomem, a nebylo tudíž nutné provádět následnou kranioplastiku. Zaznamenali jsme vynikající výsledky...

Papilokarcinom močového měchýře u 17leté kuřačky

Papilocarcinoma of the urinary bladder in a 17-year-old-female smoker

MUDr.Michal Fedorko, MUDr.Miroslav Krhovský

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 255-256

Autoři prezentují případ uroteliálního nádoru močového měchýře u 17leté dívky a věnují se charakteristikám nádorů močového měchýře u mladších pacientů.

Kojenec s těžkou malnutricí

Severly malnutrished infant

MUDr.Markéta Nowaková, doc.MUDr.Michal Hladík, CSc.1

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 257-260

Malnutrice je definována jako nepoměr mezi dodávkou energie a nutrientů a jejich aktuálními potřebami v organizmu. Podvýživa ovlivňuje všechny systémy zejména u rostoucího jedince. V tomto článku prezentujeme kazuistiku ročního chlapce s těžkou malnutricí.

Pro sestry

Informovanost rodičů o nepovinném očkování dětí

Parent Awareness Concerning Optional Children’s Vaccinations

PhDr.Lucie Sikorová, Ph.D, Bc.Romana Kroczková

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 264-266

Nepovinná očkování jsou očkování proti nemocem většinou se závažným průběhem, která lze z hlediska epidemiologické situace doporučit různě velkému okruhu dětí v závislosti na jejich věku a dalších okolnostech a nejsou součástí pravidelného očkování. Zodpovědné rozhodnutí, které další očkování nad rámec pravidelného očkování by bylo pro dítě vhodné, vyžaduje od rodičů dostatek informací o této problematice. Cílem příspěvku je seznámení odborné veřejnosti s aktuální informovaností rodičů dětí do šesti let o nepovinném očkování dětí. Příspěvek předkládá výsledky dotazníkového šetření realizovaného ve vybraných ambulantních zařízeních pro děti...

Klinickoradiologická diagnóza

Pyogenní spondylitida jako příčina bolesti zad

Pyogenic spondylitis as a cause of back pain

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Hana Flögelová, MUDr.Marta Neklanová, MUDr.Miloslava Micková, MUDr.Iva Vágnerová, Ph.D., MUDr.David Krahulík

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 261-263

Autoři popisují 16letého chlapce s desetitýdenní anamnézou bolesti páteře, který byl přijatý do nemocnice pro těžkou blokádu TH/L přechodu a nápadný paravertebrální spazmus doprovázený horečkou. Vyšetření TH/L páteře pomocí magnetické rezonance prokázalo spondylitidu L1-L2 obratlů. Mikrobiologické vyšetření (hemokultura) jako příčinu infekce potvrdilo Staphylococcus aureus, který byl dobře citlivý na zvolenou dlouhotrvající antibiotickou léčbu.

Informace

Sestry nacvičovaly mj. ošetřování ran

Jiří Šefl, Bc.Lenka Šeflová

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 270

Olomoucké kongresové centrum RCO se v pátek 16. dubna stalo dějištěm třetího ročníku konference Sestra v praxi. Zúčastnilo se jej více než 600 nelékařských zdravotnických pracovníků. Zaplněného sálu lze usoudit, že příspěvky byly pro návštěvníky zajímavé a přínosné.

Orbis Pictus Medicus

Paličkovité prsty (pachyakrie, Hippokratovy prsty)

MUC.Marcela Hladná, doc.MUDr.Jiřina Zapletalová, Ph.D., prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 267

Autodidaktický test

Autodidaktický test 4/2010

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(4): 268


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.