Pediatrie pro praxi, 2010, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

doc. PhDr. Jana Kocourková

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 275

Přehledové články

Co by měl vědět pediatr o předčasné pubertě

What should the paediatrician know about precocious puberty

doc.MUDr.Marta Šnajderová, CSc., RNDr.Daniela Zemková, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 282-286

Hodnocení pohlavního vývoje je nedílnou součástí každodenní práce praktického pediatra. Je proto nezbytné, aby praktický lékař pro děti a dorost znal kritéria normálního a odchylného nástupu a průběhu puberty. Předčasná puberta může být variantou normálního vývoje, může se ale jednat i o projev závažného onemocnění, které vyžaduje včasné odeslání dítěte k podrobnému vyšetření odborným lékařem. Diagnostika předčasné puberty je mezioborová, vyšetření obvykle koordinuje dětský endokrinolog. Cílem léčby je přiblížit vývoj dítěte jeho vrstevníkům z hlediska pohlavního vývoje, růstu a psychiky. V příspěvku je podán rozbor jednotlivých forem předčasné...

Akutní stavy v dětské urologii

Acute paediatric urological emergencies

MUDr.Ivo Novák

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 288-291

Podobně jako i v jiných oborech akutní urologické stavy ohrožují orgán, nebo dokonce život dítěte. K nejčastějším patří torze varlete, parafimóza, ledvinná kolika a hematurie. Všechny uvedené stavy vyžadují rychlou diagnostiku a léčbu. Mylná diagnóza a léčba má za následek ztrátu postiženého orgánu, nebo trvalé poškození zdraví.

Léčba steroid-senzitivního nefrotického syndromu u dětí

Treatment of steroid-sensitive nephrotic syndrome in children

MUDr.Pavel Geier, Ph.D., doc.MUDr.Janusz Feber

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 292-294

Přehledový článek se zabývá léčbou steroid-senzitivního nefrotického syndromu u dětí. Důraz je kladen na postupy, které mají oporu v randomizovaných kontrolovaných studiích.

Přístup k pacientům s primární ciliární dyskinezí

Approach to patients with primary ciliary dyskinesia

MUDr.Petr Papoušek, MUDr.Vladimír Koblížek, MUDr.Tereza Dobešová, MUDr.Helena Hornychová, Ph.D., doc.MUDr.František Salajka, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 295-297

Primární ciliární dyskineze (PCD) je vzácné genetické onemocnění, které je však u nás poddiagnostikováno, protože svými příznaky napodobuje častější respirační onemocnění a protože u nás nebyly k dispozici speciální řasinkové testy. Nejčastěji se projevuje chronickou rinosinusitidou, záněty středního ucha a novorozeneckými respiračními potížemi. Polovina pacientů má situs viscerum inversus. Kašel je u PCD produktivní, avšak dušnost spíše patří do obrazu CHOPN. Ke speciálním řasinkovým testům patří nosní sacharinový test, vysokorychlostní digitální videomikroskopie, elektronová mikroskopie vzorku odebraného z nosu a analýza vydechovaného NO....

Imunomodulační léčba v pediatrii

Immunomodulation therapy in pediatrics

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 298-304

Autor charakterizuje pojem imunomodulační léčba a vysvětluje pojmy blízké nebo často suplující toto velmi obecné označení. Následně se zaměřuje na definici a základní principy léčby recidivujících infekcí dýchacích cest, u kterých se v pediatrické klinické praxi nejčastěji používá imunomodulační léčba. Podrobně se zaměřuje na imunomodulátory bakteriálního původu. Charakterizuje složení a způsob podání přípravků, které jsou v současné době na našem trhu, popisuje novinky v poznání mechanizmu jejich účinku a komentuje některé speciální situace v souvislosti s jejich použitím – léčbu antibiotiky, řádné očkování dětí, riziko autoimunitních...

Současnost registrovaných HPV vakcín

The present of registered HPV vaccines

doc.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr.Jan Smetana, MUDr.Vanda Boštíková

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 306-311

V současné době jsou k dispozici dvě vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV). Bivalentní vakcína Cervarix a kvadrivalentní vakcína Silgard. Obě vakcíny přes to, že jsou vyrobeny stejnou rekombinantní technologií, se v řadě ukazatelů liší. Liší se v počtu a množství antigenů, v produkčním systému použitém na přípravu antigenů, v adjuvantním systému a v indikačním rozsahu. Přesto jedinečnost obou vakcín spočívá v tom, že jsou to první skutečně protinádorové vakcíny, které tak rozšířily možnosti prevence očkováním. Další unikátnost HPV vakcín spočívá ve výrazně vyšší imunitní odpovědi na vakcinaci než na přirozenou HPV infekci. Vzhledem k tomu,...

Lokální aplikace léčiv u dětí při onemocnění horních cest dýchacích v otorinolaryngologii

Local administration of drugs in children with upper airway disease in otorhinolaryngology

prof.MUDr.Jaromír Astl, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 312-316

Následující přehled zánětů horních cest dýchacích se zabývá vznikem a příznaky onemocnění v praxi a jejich možnou léčbou. Léčba komplikací přesahuje rámec tohoto sdělení. V přehledu je podán popis nejčastěji užívaných skupin lokálně aplikovaných léčiv v ošetření nemocných s důrazem na léčbu symptomatickou – zejména možnosti aplikace lokálních léčiv v podobě sprejů a kapek.

Atopická dermatitida a péče o atopickou pokožku

Atopic dermatitis and care of atopic skin

doc.MUDr.Olga Vohradníková, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 318-324

Atopická dermatitida (AD) je jedním z nejčastějších kožních chorob, postihuje hlavně děti, ale i dospělé jedince. Publikace stručně seznamuje s etiopatogenezí onemocnění, jeho incidencí a průběhem, s typickými i méně obvyklými klinickými projevy. Stručně jsou uvedeny i komplikace průběhu AD. Hlavní pozornost je věnována zevní léčbě a preventivní péči o atopickou pokožku, zejména v dětství. Uvedeny jsou i rizikové a zhoršující faktory onemocnění a možnosti léčby celkové.

Sdělení z praxe

Nečekaná diagnóza u třináctileté pacientky s břišní lymfadenopatií a B symptomy

An unexpected diagnosis in a 13-year-old girl presented with abdominal lymphadenopathy and B symptoms

MUDr.Lucie Cingrošová, MUDr.Lenka Mrázková, MUDr.Marcela Dvořáková, MUDr.Luboš Zeman, MUDr.Josef Mališ, MUDr.Jiřina Hobstová, CSc., MUDr.Pavel Dryák, MUDr.Vít Campr, prof.MUDr.Jan Starý, DrSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 326-328

Předkládáme kazuistiku třináctileté pacientky somálského původu, která byla přijatá na naše pracoviště pro měsíc trvající B symptomy a prokázanou břišní lymfadenopatii jako suspektní lymfom. Vstupní vyšetření prokázalo pozitivitu Mantoux testu, přestože pacientka nepodstoupila BCG vakcinaci. Histopatologické vyšetření bioptované ileocékální uzliny potvrdilo zánětlivý granulomatózní proces s kaseózní nekrózou, mikrobiologické vyšetření včetně klasické kultivace prokázalo Mycobacterium tuberculosis. Diagnóza byla uzavřena jako střevní forma TBC a pacientku jsme přeložili na pracoviště specializované pro léčbu dětské formy TBC.

Případ sekundární syfilitidy u 15letého chlapce

The case report of secondary syphilis in fifteen years old boy

MUDr.Jan Pavelka, MUDr.Lukáš Homola, MUDr.Peter Mikolášek, MUDr.Lenka Plachá, doc.MUDr.Drahomíra Bartošová, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 330-332

V České republice vzrůstá v posledních letech incidence syfilis. Případy onemocnění časnými formami jsou v dětském věku četnější než dříve. Na pozadí kazuistiky sekundární syfilitidy bychom rádi připomněli zajímavá historická fakta, klinický obraz druhého stadia onemocnění, diagnostická kritéria dle European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) a terapeutická guidelines dle Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Pro sestry

Práva dětského pacienta v ošetřovatelské péči

Children patient´s rights in nursing care

doc.PaedDr.et Mgr.Eva Zacharová, Ph.D.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 334-335

Práva nemocných jsou všeobecně známým, zdravotnické i laické veřejnosti běžně dostupným etickým kodexem. V současné době jsou i často využívána v klinické praxi. Nemoc dítěte je velmi vážnou problémovou situací, která ovlivňuje samotné okolí, především jeho rodinu. I zde může aplikace práv dětí zmírnit dopady, které se s náročnou životní situací spojenou s nemocí dítěte pojí.

Význam PUFA OMEGA-3 pro děti

The importance of PUFA omega-3 in children

doc.MUDr.Ludmila Vyhnánková, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 336-338

Článek pojednává o PUFA omega-3 vicenenasycených mastných kyselinách, které jsou důležité pro vývoj dítěte, mozku a sítnice. Pozitivně ovlivňují činnost mozku, proces učení a paměti, imunitní systém, působí protizánětlivě. Významný je i jejich příznivý vliv na kardiovaskulární systém a metabolizmus.

Klinickoradiologická diagnóza

Absces sleziny jako projev generalizované infekce

Splenic abscess as a manifestation of generalised infection

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Miloslava Micková, MUDr.Petr Kamínek, Ph.D., MUDr.Petr Pešák

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 339-341

Autoři popisují 16letého chlapce s týdenní anamnézou vysokých teplot a bolestí pravé kyčle. Byl hospitalizován v oblastní dětské nemocnici, kde se rozvíjí septický stav se známkami diseminované intravaskulární koagulace. Pomocí zobrazovacích metod byla nalezena tekutina v malé pánvi, levostranný zánět plic s výpotkem a absces sleziny. Pro rozvoj ARDS byl přeložen na dětskou kliniku. Mikrobiologická kultivace krve prokázala přítomnost Peptostreptococcus sp. a kultivace purulentního výpotku z pravého kyčelního kloubu Staphylococcus aureus. Antibiotická léčba, které respektovala citlivost vykultivovaných bakterií, vedla k vyléčení sepse, pleuropneumonie,...

Orbis Pictus Medicus

Kongenitální primární lymfedém pravé dolní končetiny

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 333

Autodidaktický test

Autodidaktický test 5/2010

Pediatr. pro Praxi, 2010; 11(5): 342


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.