Pediatrie pro praxi, 2011, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Proč se děti bojí přírody?

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 3

Přehledové články

Současný pohled na průduškovou obstrukci a astma u dětí

Specific aspects of reccurent wheeze and bronchial asthma in children

MUDr.Jiřina Chládková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 8-11

Prevalence opakujících se epizod průduškové obstrukce je u kojenců a batolat vysoká. Z klinického hlediska se u dětí mladších 5 let rozlišují občasné pískoty při dýchání, které jsou výlučně vyvolány virovou infekcí, a pískoty způsobené více faktory. Vzhledem k různorodosti astmatu byly u předškolních a školních dětí popsány odlišné fenotypy onemocnění. Léčba inhalačními kortikosteroidy u školních dětí s perzistujícím astmatem vede k významnému zlepšení plicní funkce, zmírnění bronchiální hyperreaktivity a zlepšení kvality života. Preventivní terapie inhalačními kortikosteroidy u dětí mladších 5 let s vysokým rizikem rozvoje astmatu, které prodělaly...

Rotavirové infekce v éře vakcinace

Rotavirus infections in the era of vaccination

MUDr.Pavel Kosina, Ph.D., MUDr.Jan Smetana, Ph.D., RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr.Jana Krausová

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 12-14

Rotavirové gastroenteritidy patří mezi nejčastější onemocnění v dětském věku postihující rozvinuté i méně rozvinuté země. Vysoké procento hospitalizovaných dětí, náklady na léčbu, komplikace a v zemích s nízkou úrovní zdravotní péče i úmrtí iniciovaly snahu vytvořit vhodnou vakcínu proti této infekční chorobě. Aktuálně využívané dvě perorální atenuované vakcíny jsou postupně v souhlase s doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) začleňovány do národních imunizačních programů. Země s kvalitní předvakcinační i vakcinační surveillance mají možnost sledovat ekonomický i zdravotní dopad vakcinace na zdraví dětské i dospělé populace. Příkladem...

Kongenitální cytomegalovirová infekce: diagnostika a terapie

Congenital cytomegalovirus infection: diagnosis and therapy

doc.MUDr.Drahomíra Bartošová, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 16-17

Cytomegalovirová infekce (CMV) je nejčastější vertikálně přenosná virová infekce, kterou je postiženo asi 0,5 až 2,0 % všech živě narozených. CMV přenos může být prenatální (transplacentární, infekce získaná in utero), který je příčinou vzniku kongenitální CMV infekce, perinatální (infekce získaná přímým kontaktem během porodu) nebo postnatální. Průběh onemocnění a následky CMV infekce závisí na způsobu přenosu infekce a imunitním stavu matky.

Vliv antibiotické léčby na vývoj bakteriální rezistence

Influence of antibacterial treatment on the development of bacterial resistence

prof.MUDr.Milan Kolář, Ph.D., doc.MUDr.Karel Urbánek, Ph.D., MUDr.Vojtěch Hanulík, Mgr.Vladimíra Vojtová

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 18-21

V přehledném sdělení je diskutována otázka odolnosti bakterií k účinku antibiotik z pohledu antimikrobní léčby. Jsou uvedeny nejdůležitější fenotypy bakteriální rezistence, včetně reálných příkladů vývoje četnosti vybraných rezistentních bakteriálních kmenů ve Fakultní nemocnici Olomouc. Na základě uvedených údajů jsou formulovány zásady antibiotické léčby.

Chronická zácpa u dětí

Chronic constipation in children

prof.MUDr.Jiří Nevoral, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 22-29

Zácpa je jednou z častých příčin návštěvy dítěte u pediatra a dětského gastroenterologa. Až v 95 % se jedná o zácpu funkční. Časné potíže s vyprázdněním, které vedou k bolesti, strachu a odmítání použití nočníku nebo záchodu, mohou vést k vytvoření začarovaného kruhu s retencí stolice v rektu, která potom bývá provázena enkoprézou. Terapie chronické zácpy je dlouhodobá a má několik fází: edukaci a psychologické vedení, odstranění retinované stolice a udržovací léčbu k prevenci další retence. Léčebně byl učiněn pokrok v používání novějších osmotických přípravků, jako je polyetylenglykol (macrogolum 4 000). Metaanalýza randomizovaných srovnávacích...

Léčba onemocnění dolních dýchacích cest

Treatment of lower respiratory tract disease

doc.MUDr.Ivan Novák, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 30-33

Článek se zabývá léčbou onemocnění dolních dýchacích cest u dětí v primární péči s ohledem na medicínu opírající se o fakta.

Sdělení z praxe

Sekundární glioblastom mozečku u dítěte dříve léčeného pro meduloblastom

Secondary cerebellar glioblastoma in a child previously treated for medulloblastoma

doc.MUDr.Eva Brichtová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 36-38

Meduloblastom a multiformní glioblastom představují zcela odlišné typy mozkových tumorů v parametrech věku pacientů a lokalizace výskytu. Sekundární glioblastom představuje nejčastější radioterapií indukovaný solidní tumor. Prognóza těchto sekundárních malignit je navzdory agresivní multimodální terapii stále velmi nepříznivá. Autorka prezentuje kazuistiku šestnáctiletého chlapce, u kterého vznikl sekundární glioblastom zadní jámy lební za 6 let po kombinované léčbě pro meduloblastom v téže lokalizaci. Uvádí klinické projevy, patologické a cytogenetické nálezy a léčebné možnosti.

Tuberkulóza pobřišnice u čtrnáctileté dívky

Tuberculous peritonitis in a 14 years old girl

prof.MUDr.Karel Křepela, CSc., MUDr.Karolina Doležalová

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 39-41

Autoři prezentují velmi vzácný případ mimoplicní tuberkulózy u 14leté pacientky ze Somálska. Dívka byla přijata v těžkém stavu pro rozsáhlou multicystickou intraabdominální expanzi a výraznou kachexii s podezřením na tumor. Histologické vyšetření mezenteria s následným pozitivním kultivačním nálezem prokázaly tuberkulózní etiologii. Jednalo se o TBC mezenteriálních uzlin s ohraničeným peritoneálním výpotkem. Zdroj onemocnění se nepodařilo prokázat. Při léčbě čtyřkombinací antituberkulotik spolu s kortikoidy se během dvou měsíců klinický stav výrazně zlepšil a nitrobřišní nález ustupoval, což prokázala kontrolní magnetická rezonance. Dívku jsme...

Pro sestry

Screening sluchu u novorozence

Neonatal hearing screening

Marie Sekeráková, Jana Skybová

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 45-47

I když je v současné době screening sluchu dostupný již na mnoha pracovištích, pokusily jsme se o shrnutí, proč je důležité sluch vyšetřovat a jak má včasná diagnostika sluchové vady zásadní význam pro přirozený vývoj dítěte. Zároveň jsme chtěly přiblížit, jak je jeho vyšetření prováděno na oddělení fyziologických novorozenců FN Ostrava. Článek je určen nejen pro sestry neonatologických oddělení, ale i pro ty, které se s novorozenci ve své praxi setkávají a neměly dosud možnost se s vyšetřovací screeningovou metodou pomocí otoakustických emisí seznámit.

Tuky v prevenci nemocí srdce a cév u dětí

Fats in prevention of cardiovascular diseases

Jitka Rusková, DiS.

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 48-50

Výživa může již od útlého věku ovlivnit zdravotní stav nejen aktuálně, ale i dlouhodobě, a důsledky stravy z dětství se mohou projevit i v dospívání nebo dospělosti. Všeobecně známý je například vliv příjmu vápníku, fosforu a vitaminu D na mineralizaci kostí, jejich denzitu a případnou pozdější osteoporózu. V souvislosti s masivním nárůstem dětské obezity se hovoří mimo jiné o nadměrném příjmu bílkovin v prvních měsících života, tvorbě velkého množství tukových buněk a následném rozvoji obezity. Stejně tak je možné vhodnou výživou již od dětství významně ovlivnit rozvoj některých rizikových faktorů nemocí srdce a cév. Jednu z hlavních rolí...

Klinickoradiologická diagnóza

Spontánní pneumotorax jako projev idiopatického bulózního emfyzému (syndrom mizející plíce)

Spontaneous pneumothorax as a sign of idiopathic bullous emphysema (vanishing lung syndrome)

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, prof.MUDr.František Kopřiva, Ph.D., MUDr.Mária Velgáňová, MUDr.Josef Tenora, MUDr.Vratislav Smolka

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 42-44

Syndrom mizející plíce je u dětí vzácné onemocnění, u kterého se v plicích objevují rozsáhlé bulózní změny, které se progresivně zvětšují a vedou k útlaku přilehlé plíce. Malý počet publikovaných případů a rarita onemocnění v dětském věku nás inspirovaly podat zprávu o tomto případě.

Ve zkratce

Poruchy spánku u dětí a principy spánkové hygieny

Sleep disorders in childhood and principles of sleep hygiene

MUDr.Iva Příhodová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 54-57

Poruchy spánku se vyskytují nejméně u 30 % dětí. Pozornost zaslouží zejména ty, které způsobují narušení kognitivních schopností dítěte, příznaky napodobující poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchy nálady nebo ty, které ovlivňují kardiovaskulární funkce. Včasná diagnostika insomnie, spánkové apnoe, syndromu neklidných nohou nebo periodických pohybů končetinami ve spánku je pro další vývoj dítěte podstatná, stejně jako včasný záchyt a léčba narkolepsie.

Desatero péče o dětskou pokožku v zimním období

MUDr.Kateřina Macháčková

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 58

Etika v pediatrii

Co je nemoc a proč si pacienti na nás pořád stěžují

What’s a disease and why do our patients complain of us?

MUDr.ThLic.Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 51-52

V článku se zabýváme vztahem humanitních věd a medicíny. Na pojmu nemoci ukazujeme, jak chápe nemoc lékař a jak jí rozumí pacient. Z rozdílnosti těchto významových horizontů pak vzniká napětí, které by měl lékař ve svojí práci vnímat, náležitě reflektovat a řídit podle něj svoji práci. Jinak mu hrozí to, že se pacient bude cítit nepochopen, což je základem nedorozumění a konfliktů, včetně soudních.

Informace

Prevence krvácení novorozenců a malých kojenců způsobené nedostatkem vitaminu K

Prevention of vitamin K deficiency bleeding in newborns and young infants

MUDr.Milan Hanzl, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 60-61

Článek nabízí současný pohled na možnosti a způsoby prevence krvácení novorozenců z nedostatku vitaminu K. Zásadní změnou je zkrácení doby profylaxe, přesnější vymezení výhod a slabin parenterální a perorální aplikace vitaminu K a upozornění na určitou rezervovanost v aplikaci nepřiměřených dávek vitaminu u novorozenců nízké a velmi nízké porodní hmotnosti.

Orbis Pictus Medicus

Istmická spondylolistéza

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Petr Kamínek, Ph.D., MUDr.David Krahulík, Ph.D., MUDr.Mária Velgáňová

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 53

 

Autodidaktický test

Autodidaktický test 1/2011

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 65-66

Stojí za přečtení

Stojí za přečtení

Pediatr. praxi 2011; 12(1): 52


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.