Pediatrie pro praxi, 2011, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Pediatrie pro praxi je úspěšná na cestě ke svým čtenářům

redakce

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 71

Přehledové články

Sociální fobie v dětství

Social phobia in children

doc.MUDr.Eva Malá, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 76-78

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov Při stanovování patologické úzkosti u dětí je nutné brát v úvahu aspekt vývojový, maturační, sociální a komunikativní. Behaviorální inhibice (extrémní plachost) je temperamentově stálou charakteristikou, bývá spojena s narušením rozpoznávání emočních obličejových výrazů a je určena biologickými markery. Odráží specifickou vulnerabilitu pro vznik neurotických poruch. Děti s úzkostným temperamentem trpí behaviorální inhibicí spojenou s přetrvávajícím strachem a zřetelnou tělesnou reakcí na stres. V adolescenci pak mají zvýšené riziko vzniku úzkosti, deprese a poruch spojených se zneužívání návykových...

Pneumokokové infekce novorozenců

Neonatal pneumococcal infections

MUDr.Renata Kračmarová, MUDr.Lenka Ryšková, MUDr.Pavel Kosina

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 80-82

Streptococcus pneumoniae je relativně vzácnou příčinou onemocnění novorozeneckého období, případná infekce se ale vyznačuje vysokou klinickou závažností i mortalitou. Nejčastěji se klinicky manifestuje jako sepse či meningitida. Z matky na plod se agens může přenášet transplacentárně při bakteriemii nebo ascendentně při infekci pánevních orgánů, k nákaze může dále dojít během porodu v kolonizovaných porodních cestách nebo respirační cestou postnatálně. Jako rizikový faktor se uplatňuje předčasný odtok plodové vody, nezralost a zejména vaginální kolonizace matky, kterou sice předporodní kultivační vyšetření odhalí zřídka, ale náhodný nález by...

Kopřivky u dětí

Urticarias in children

doc.MUDr.Marie Viktorinová, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 83-90

Klinická diagnóza kopřivky je snadná, obtížné může být odhalení vyvolávajících příčin. Podle etiopatogeneze se kopřivky obvykle dělí na kontaktní, fyzikální, vyvolané neimunologickými nebo imunologickými mechanizmy, samostatnou klinickou jednotkou je urtikariální vaskulitida. V článku je uveden přehled diagnostických postupů používaných k etiopatogenetické diagnóze především akutních kopřivek a angioedému v dětském věku. Současně je uveden přehled léků, které se v současné době používají k léčbě.

Štítná žláza v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

The thyroid gland in primary pediatric care

MUDr.Božena Kalvachová, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 91-93

Poruchy tyroidální osy u dětí a dospívajících se vyskytují ve 4–6 % populace a stále jich přibývá. Sdělení se zabývá diagnostikou a léčbou běžných tyreopatií subklinických i manifestních, okrajově jsou zmíněny vzácné poruchy a nádory. Vymezení rozsahu péče pediatra první linie o pacienty s tyreopatií a spolupráce s endokrinologem během léčby je pokusem o definování sofistikované dělby práce.

Mateřské mléko jako zdroj bakterií s potencionálně probiotickými účinky

Breast milk as a source of bacteria with potentially probiotic effects

MUDr.Jiří Bronský, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 94-96

Probiotika a bioterapeutická agens jsou definována jako živé mikroorganizmy, které po požití modifikují složení střevní mikroflóry člověka a přinášejí mu tím zdravotní prospěch. V posledních několika letech jsou tyto mikroorganizmy předmětem velkého medicínského zájmu. Na počátku 21. století se objevily první vědecké práce zkoumající potencionální probiotické vlastnosti bakteriálních kmenů izolovaných z mateřského mléka. Složení střevní mikroflóry je závislé primárně na osídlení střeva bezprostředně po porodu, jehož zdrojem může být vaginální sliznice, střevní mikroflóra matky, nemocniční prostředí porodnice a pravděpodobně i bakterie přítomné...

Invazivní mykotická onemocnění: použití antimykotik v pediatrické praxi

Invasive fungal infection: application of antifungal drugs in pediatric practice

doc.MUDr.Petr Sedláček, CSc., MUDr.Vanda Chrenková, MUDr.Petra Keslová

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 98-101

Invazivní mykotická onemocnění (IFI) jsou i nadále příčinou morbidity a mortality novorozenců, imunosuprimovaných i imunokompetentních dětí. Přestože tyto infekce jsou dobře charakterizovány v dospělé populaci, incidence, diagnostické postupy, analýzy rizikových faktorů a terapeutické výsledky nejsou stále u dětí dostatečně prozkoumány. Nadále zůstávají nedořešeny i problémy kolem účinnosti, bezpečnosti a správného dávkování řady již běžně používaných antimykotik u dětí různých věkových kategorií. V článku bychom chtěli stručně prezentovat, co nového bylo v této specifické oblasti pediatrie publikováno v roce 2010 a citováno v databázi PubMed.

Hemolyticko-uremický syndrom

Hemolytic uremic syndrome

MUDr.Jakub Zieg, doc.MUDr.Květa Bláhová, CSc., doc.MUDr.Jiří Dušek, CSc., prof.MUDr.Jan Janda, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 102-104

Hemolyticko-uremický syndrom je nejčastější příčinou akutního renálního selhání v dětském věku. Při manifestaci tohoto onemocnění se setkáváme se specifickým klinickým i laboratorním obrazem. V současnosti jsou známy různé formy této nemoci s rozdílnou patogenezou. Článek se zabývá nejnovějšími poznatky v etiologii a léčbě tohoto syndromu, jejichž znalost je nezbytná pro stanovení prognózy pacientů a zvolení správného terapeutického postupu.

Parazitární onemocnění kůže a vlasů u dětí

Parasitic diseases of skin and hair in children

MUDr.Stanislava Polášková

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 105-107

Nejčastějším parazitárním dětským onemocněním je pedikulóza a pulikóza, často se vyskytuje i scabies. V poslední době se objevují případy cimikózy. V pozdním létě je častá trombidiáza. K parazitárním onemocněním se řadí i poštípání různým hmyzem a přisátí klíštěte. Při léčbě je třeba nejen zlikvidovat parazita a zklidnit kožní projevy, ale současně zamezit recidivám – přeléčit možné kontakty a provést patřičná hygienická opatření.

Kdy je indikována léčba infantilních hemangiomů propranololem?

When the treatment of infantile haemangiomas is indicated?

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Zbyněk Novák, Eva Hůlková, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 108-110

Infantilní hemangiomy (IH) jsou nejčastější benigní nádory kojenců. I když většina IH má neškodný průběh a 85–90 % spontánně regreduje, některé IH se mohou stát život nebo funkci ohrožující a vyžadují bezodkladnou léčbu. Předchozí standardní léčebné možnosti zahrnovaly systémovou léčbu kortikoidy, v těžkých případech také vinkristin, -interferon α nebo cyklofosfamid, ale všechny uvedené modality mají limitovaný terapeutický benefit se širokým profilem vedlejších nežádoucích účinků a potencionálních rizik. Orální propranolol je poslední moderní léčebná možnost pro komplikované (alarmující) IH s impozantním účinkem a obyčejně s velmi...

Horečka jako hlavní projev nemoci

Fevers as the main disease manifestation

MUDr.Petra Król, doc.MUDr.Pavla Doležalová, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 111-114

Horečka patří k hlavním chorobným projevům v dětství. Provází v první řadě infekce, ale také řadu dalších onemocnění zánětlivých a onkologických. Diferenciální diagnostika zejména protrahované nebo opakující se horečky bývá obtížná. Jejím základem je podrobná cílená anamnéza, zhodnocení klinického obrazu a laboratorních nálezů v době horečky i v afebrilním období. Syndromy periodických horeček jsou klinické jednotky patřící do skupiny tzv. autoinflamatorních chorob. Jde o onemocnění charakterizovaná poruchou mechanizmů vrozené imunity. Opakované epizody teplot jsou doprovázeny lokálními zánětlivými projevy. Řada těchto syndromů je spojena s...

Akutní zánět středouší v dětském věku - diagnostika, léčba, komplikace

Acute otitis media in children - diagnosis, therapy, complications

MUDr.Josef Machač, MUDr.Pavel Horník, MUDr.Tomáš Habanec

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 115-118

Autoři uvádějí v souhrnném článku diagnostiku a léčbu akutního zánětu středouší a přehled základních nejčastějších otogenních suppurativních komplikací.

Sdělení z praxe

Co dokáže divertikl…

Much ado about diverticulum

MUDr.Jaroslav Bělohlávek, MUDr.Romana Bělohlávková, MUDr.Aleš Bílek, MUDr.Jan Brázdil, MUDr.Pavel Jenerál

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 119-120

Autoři prezentují kazuistiku 4letého chlapce léčeného přípravkem s ibuprofenem.

Kawasakiho choroba - je nalezen specifický laboratorní ukazatel?

Kawasaki disease - is it found a specific laboratory parameter?

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Věra Zejdlová, MUDr.Petr Jabandžiev, MUDr.Dana Dostálková, MUDr.Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D., MUDr.Martina Jobová, MUDr.Jiří Štarha, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 121-123

Některá onemocnění řazená mezi vaskulitidy jsou v dětském věku častá, jiná mají naopak svoji incidenci nízkou. V našich podmínkách patří Kawasakiho choroba k vaskulitidám ojedinělým, ale pro možné kardiální postižení je na ni nezbytné diferenciálně diagnosticky pamatovat. Předložená kazuistika upozorňuje na nový laboratorní ukazatel, který při respektování doposud platných kritérií může přispět ke snadnější diagnostice zejména neúplné formy Kawasakiho choroby. V prezentovaném případě byl navíc průběh onemocnění doprovázen hyponatremií, která může být u některých pacientů s Kawasakiho chorobou průvodním laboratorním nálezem.

Klinickoradiologická diagnóza

Neobvyklá příčina dlouhodobé migrény s vertigem

Unusual cause of long-term migraine with vertigo

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.Marta Neklanová, MUDr.Jan Hálek

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 130-131

Autoři prezentují velmi neobvyklou a neočekávanou příčinu dlouhodobých bolestí hlavy, která byla doprovázena vertigem. Neurologický nález byl opakovaně normální. Vyšetření pomocí magnetické rezonance prokázalo v pravé polovině hlavy artefakty, které byly vysvětleny přítomností kovové matky v pravém zvukovodu. Po extrakci cizího kovového tělesa všechny potíže vymizely.

Přednemocniční neodkladná péče

Kardiopulmonální resuscitace po roce 2010

Cardiopulmonary resuscitation after the year 2010

doc.MUDr.Ivan Novák, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 126-129

Autor shrnuje názory a postoje obsažené v nových guidelines, opírajících o medicínu založenou na faktech, pro kardiopulmonální resuscitaci (dále KPR). Důraz je kladen u dospělých na okamžitou a nepřerušovanou zevní srdeční masáž a co nejdříve provedenou defibrilaci. Uvolnění dýchacích cest, umělá plicní ventilace a podávání léků jsou odsunuty do pozadí. Opakovaně se setkáváme s termínem „chest compressions only, Hands-Only CPR“. Důraz na prioritu a kvalitu zevní srdeční masáže je natolik významný, že se při návodech na postup při KPR nehovoří o krocích A-B-C (airways, breathing, chest compression), ale C-A-B (chest compression na...

Informace

Principy léčby pylových alergií

Principles of pollen allergy treatment

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 132-134

Autor předkládá soubor základních principů diagnostiky a léčby pylových alergií a uvádí novinky v léčbě těchto onemocnění.

Dětská centra - moderní forma komplexní péče o ohrožené děti

Childern’s center - modern form of komplex care for childern in langer

MUDr.František Schneiberg

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 136-137

Autor představuje dětská centra nejen jako zařízení, ale jako moderní způsob komplexní interdisciplinární péče o ohrožené děti. Popisuje principy fungování těchto zařízení na základě zkušeností z činnosti sociálně pediatrických center ve Spolkové republice Německo. Uvádí možnosti a první zkušenosti z činnosti takových zařízení v České republice, kde vznikají na bázi bývalých kojeneckých ústavů a dětských domovů v rezortu zdravotnictví. Závěrem shrnuje představy o legislativním zakotvení těchto zařízení v našem systému péče o děti.

Sledování vlivu šestiměsíčního podávání přípravku Preventan Junior® u dětí s významným výskytem infekcí horních cest dýchacích

Monitoring the impact of a six-month administration of Preventan Junior ® in children with a higher incidence of

PharmDr.Richard Richter, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 138-140

Mezi přírodní látky podporující obranyschopnost organizmu patří Preventan Junior® obsahující patentovanou látku ProteQuine®. Jedná se o přírodní směs mikronutrientů, která hraje roli v řadě biologických funkcí, jednou z nich je i významný nárůst sekrečního imunoglobulinu A (SIgA) ve slinách, podílející se na zvyšování obranyschopnosti organizmu. Šestiměsíční podávání Preventanu Junior® dětem s vyšším výskytem infekcí horních cest dýchacích (HCD) vedlo ke statisticky významnému snížení počtu onemocnění HCD u těchto dětí o 52,5 % z průměrného počtu 3,96 + 1,6 (SD) v kontrolním období na 1,88 + 1,44 (SD) onemocnění HCD (Studentův...

Orbis Pictus Medicus

Chemie kolem nás

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Hana Bučková, Ph.D., MUDr.Jana Gottfriedová, MUDr.Eva Kocánová

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 124

Cutis marmorata telangiectatica congenita

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Jan Hálek

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 125

Autodidaktický test

Autodidaktický test 2/2011

Pediatr. praxi 2011; 12(2): 141-142


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.