Pediatrie pro praxi, 2011, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Pedopsychiatrům přibývá práce, v rodinách chybí bezpečí

prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 147

Přehledové články

Bipolární porucha v dětství a schválení ziprasidonu v léčbě mánie u dětí a adolescentů

Bipolar disorder in chilhood and approval of ziprasidone for the treatment of mania in children and adolescents

prof.MUDr.Ivana Drtílková, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 151-153

Děti s bipolární poruchou představují mnoho diagnostických problémů. Nejobtížnějším problémem je odlišení preadolescentní mánie od ADHD. Nedávné kontrolované studie s placebem ukázaly, že atypická antipsychotika dokáží signifikantně redukovat manické symptomy u dětí a adolescentů s bipolární poruchou. Ve srovnání s dospělými je u dětí vyšší riziko výskytu řady nežádoucích účinků, jako jsou extrapyramidové symptomy nebo endokrinní a metabolické změny. Léčba ziprasidonem byla spojena se statisticky významným zlepšením u dětí a adolescentů s bipolární poruchou. Ziprasidon byl dobře snášen, bez signifikantního zvýšení tělesné váhy a beze změn metabolických...

Plané neštovice v éře vakcinace

Chicken-pox in the vaccination era

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 154-157

Plané neštovice (varicela) jsou jediným klasickým dětským onemocněním, proti kterému se v České republice neočkuje v rámci pravidelného očkovacího kalendáře. Přitom se jedná o nejčastější hlášené infekční onemocnění na našem území. Plané neštovice patří mezi infekční nemoci, jejichž průběh je v naprosté většině lehký, nicméně i tak zůstává nemocný řadu dní v domácím ošetřování. I u jinak zdravého dítěte či dospělého však může být průběh provázen celou řadou komplikací. Významně ohroženi jsou pacienti s poruchou imunity a ženy v graviditě, kdy je ohrožena jak matka, tak plod.

Slunce, solária, vitamin D - a co děti?

Sun, sun beds, vitamin D - and what about kids?

doc.MUDr.Karel Ettler, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 158-162

Vitamin D zasahuje do kostního metabolizmu, ale v poslední době se ukazuje i jeho vliv na prevenci rakoviny a další zdravotně pozitivní funkce. Fotosyntéza vitaminu D v pokožce účinkem ultrafialového záření B je jeho přirozeným zdrojem, který je však kontroverzní pro možné nežádoucí účinky UV záření na kůži. Je zde diskutována problematika slunění i fotoprotekce ve vztahu k vitaminu D i použití minerálních sunscreeenů s nanočásticemi v dětském věku. Solária rozhodně nejsou vhodným místem k doplnění hladiny vitaminu D. To je možné volbou vhodné stravy nebo medikamentózně.

Průjem a náhlá příhoda břišní u dětského pacienta

Diarrhoea and acute abdomen in paediatric patient

MUDr.Martin Stašek, MUDr.Lucie Stašková, MUDr.Tomáš Malý, Ph.D., MUDr.Jiří Kysučan, MUDr.Katherine Vomáčková, MUDr.Josef Chudáček

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 163-166

Průjem u dětského chirurgického pacienta nepatří k typickým příznakům a vyvolává pocit falešného bezpečí při diagnostice akutního břicha z hlediska pediatra i případné indikace operačního řešení z hlediska chirurga. Následující článek rozebírá možné souvislosti symptomu průjmu s náhlou příhodou břišní (NPB), upozorňuje na varovné příznaky průjmovitých onemocnění a řeší možnosti diagnostiky, diferenciální diagnostiky a okrajově i léčby.

Dospívání z pohledu gynekologa

Puberty from the gyneacologist’s perspective

MUDr.Eliška Hrdonková, doc.MUDr.Zdeněk Rokyta, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 167-170

Cílem článku je rozebrat gynekologické aspekty pohlavního dospívání, popsat fyziologické i patologické stavy a uvést nejčastější důvody gynekologického vyšetření v adolescenci, jako jsou poruchy menstruačního cyklu, výtok, bolest v podbřišku, kontracepce, HPV imunizace, intimní hygiena.

porodní hmotností v péči PLDD

Premature infant in the care of a pediatric practitioner

doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D., MUDr.Eva Dortová

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 171-176

Přehledový článek o problematice péče o nezralé novorozence v ordinaci PLDD je zaměřený na skupinu dětí s velmi nízkou porodní hmotností (NVNPH), které vyžadují velkou pozornost. Kromě běžné léčebné a preventivní péče vyžadují tyto děti řešení zdravotních problémů, které někdy přetrvávají z peri-neonatálního období dlouho do dětského věku. Výživa je důležitou součástí péče o novorozence s velmi nízkou porodní hmotností, protože tyto děti se rodí se zcela nedostatečnými zásobami živin, minerálů a vitaminů. NVNPH často mají specifické problémy s výživou. Nejčastěji jde o gastroezofageální reflux, poruchy trávení a vstřebávání a problémy s příjmem...

Plenková dermatitida

Nappy rash

MUDr.Andrea Vocilková

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 177-178

Plenková dermatitida se vyskytne u většiny dětí, které nosí pleny. Postihuje hýždě, okolí genitálu, horní partie stehen a podbřišek. Oblasti flexur bývají bez zánětu. Nejvýznamnější vyvolávající faktory představuje tření a macerace, stav zhoršuje sekundární superinfekce vyvolaná nejčastěji kvasinkovými organizmy. Důležitým preventivním opatřením je dostatečná výměna plen. Při každém přebalení je třeba kůži omýt a vysušit. Vhodná je aplikace mastí, které odpuzují vlhko.

Prebiotika a kojenecká výživa

Prebiotics in infant nutrition

prof.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 180-185

Souhrnný článek diskutuje současné znalosti o účinku kojenecké výživy suplementované prebiotiky a ovlivnění zdravotního stavu s důrazem na randomizované kontrolované klinické studie.

Potravinový alergický pochod

On food allergy

MUDr.Martin Fuchs

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 188-193

Potravinová alergie (PA) postihuje okolo 2–3 % světové populace, s výjimkou malých dětí do 3 let věku. V této věkové kategorii, zejména pak v kojeneckém věku, očekávejme až 5–8 % prevalenci. PA je v drtivé většině první diagnostikovanou alergií s gastrointestinální, kožní, popřípadě i respirační symptomatologií. Vznikne-li PA v prvém roce života, což obstará jen několik málo základních potravin, pozorujeme zdánlivě příznivý fenomén vyhasínání. Kolem 90 % časně vzniklých PA vymizí ještě v předškolním věku. Stává se však zároveň predikcí pro vznik alergie kvalitativně nové, s převahou postižení sliznic respiračního traktu. Více než...

Botulotoxin A v léčbě dětské mozkové obrny

Use of botulinum toxin type A in treatment of cerebral palsy

MUDr.Miroslava Muchová

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 194-198

Dětská mozková obrna je nejčastější příčinou spasticity a hybného postižení u dětí. Neléčená spasticita vede k řadě komplikací, proto je nutné ji zavčas a adekvátně léčit. Léčba spasticity je komplexní. Botulotoxin A je součástí multidisciplinárního přístupu k léčbě dětské mozkové obrny. Léčba botulotoxinem A v kombinaci s rehabilitací je doporučena jako terapie první volby k ovlivnění spasticity u dětských pacientů. Článek podává základní informace o spasticitě a její léčbě botulotoxinem A.

Sdělení z praxe

Doživotní následky po popálení jako trest za neposlušnost

Lifetime consequences after being burnt as punishment for disobedience

MUDr.Břetislav Lipový, MUDr.Ivan Suchánek, MUDr.Nora Gregorová

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 199-200

Předkládáme kazuistiku mediálně známého případu týrání malého chlapce. Chlapec byl v roce 2008 těžce opařen vlastní matkou v oblasti dolních končetin, protože odmítal poslušnost. Kazuistika poodhaluje, jak může zdánlivě banální situace vést k velmi vážnému úrazu s celoživotní stigmatizací.

Syndrom posturální ortostatické tachykardie u dětí

Postural orthostatic tachycardia syndrome in children

MUDr.Štěpán Rucki, CSc., MUDr.Beata Nogová, MUDr.Stanislav Folwarczny

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 201-203

Je prezentován případ třináctileté dívky s výraznou ortostatickou intolerancí, u níž byl po podrobném vyšetření diagnostikován syndrom posturální ortostatické tachykardie. Vzhledem k závažnosti obtíží bylo nutné zahájit farmakologickou léčbu. Na léčbě dochází k postupnému ústupu potíží tak, že léčba byla nakonec zcela vysazena. V diskuzi jsou ve stručnosti shrnuty nejdůležitější poznatky o ortostatické intoleranci. Podrobněji je pak pojednáno o syndromu posturální ortostatické tachykardie, jeho patogenezi, vztahu k syndromu chronické únavy a léčbě.

Léčba bolesti u pacientky s metachromatickou leukodystrofií

Treatment of pain in a patient suffering from metachromatic leukodystrophy

MUDr.Jarmila Pavlíková, MUDr.Ludmila Bártlová

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 204-206

Metachromatická leukodystrofie je vzácné onemocnění charakterizované vrozenou poruchou metabolizmu myelinu. U pozdně infantilní formy motorické potíže předcházejí příznakům intelektuálním. Tříletá holčička trpící touto chorobou je postižena bolestivou parézou končetin. S dobrým efektem se podařilo bolest zvládnout pomocí transdermálního buprenorfinu a clonazepamu.

Pro sestry

Komunikace dětských sester se sluchově postiženými dětmi

The communication of paediatric nurses with children with hearing disabilities

PhDr.Lucie Sikorová, Ph.D., Mgr.Monika Czudková

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 210-212

Příspěvek se zabývá zvláštnostmi komunikace dětských sester – specialistek s dětmi se sluchovým postižením a jejich připraveností děti se smyslovým postižením přijmout a hospitalizovat na dětském oddělení. Prezentovány jsou výsledky šetření realizovaného ve vybraných nemocnicích Moravskoslezského kraje. Z výsledků šetření vyplývá nedostatečná znalost dětských sester v oblasti komunikačních mód s osobami se sluchovým postižením a minimální znalosti znakového jazyka.

Klinickoradiologická diagnóza

Subtotální laparoskopická resekce asymptomatických cyst sleziny, přehled literatury

Subtotal laparoscopic resection of asymptomatic splenic cysts, review of the literature

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Tomáš Malý, Ph.D., MUDr.Vlastislava Tichá, CSc., MUDr.Zbyněk Novák, MUC.Věra Pásková, MUC.Jana Novosadová, MUDr.Kamila Michálková

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 207-209

Autoři prezentují kazuistiku laparoskopické parciální resekce asymptomatických cyst sleziny u sedmnáctiletého adolescenta s anamnézou úrazu břicha ve věku tří let.

Informace

Mikrobiota v období mezi 6. a 24. měsícem

Gut microbiota between 6 and 24 months of age

MUDr.Pavel Frühauf, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 214-216

Po odstavení mizí diference v mikrobiotě kojených a nekojených. Ve 2 letech se mikrobiota stabilizuje a odpovídá dospělým.

Pediatři: Do Olomouce se vždy rádi vracíme

Mgr. Iva Daňková

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 217

Olomouc – Poslední májový pátek a sobotu se pohledy pediatrické obce v České republice upíraly na Olomouc, kde se konaly již 29. dny praktické a nemocniční pediatrie. Potřeba předávat si zkušenosti nemocničních a klinických pracovišť s ambulantní sférou a kvalitně sestavený program reflektující aktuální potřeby praxe oslovily na osm set účastníků z celé republiky.

Orbis Pictus Medicus

Hemoragicko-bulózní Schönleinova-Henochova purpura

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 213

Autodidaktický test

Autodidaktický test 3/2011

Pediatr. praxi 2011; 12(3): 221-222


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.