Pediatrie pro praxi, 2011, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Co předat dětem?

prof. PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 227

Přehledové články

Diagnostika osteoporózy u dětí a adolescentů

Diagnosis of osteoporosis in children and adolescents

doc.MUDr.Zdeněk Šumník, Ph.D., MUDr.Ondřej Souček

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 232-234

Příčiny vedoucí k osteoporóze se významně liší mezi dětmi a dospělými. U dětí a adolescentů se nejčastěji setkáváme se sekundární osteoporózou vznikající v důsledku chronického onemocnění a/nebo jeho terapie. Diagnostika osteoporózy u dětí je založena na nálezech z DXA a anamnéze fraktur, přičemž při zvažování případného terapeutického zásahu je třeba kromě parametrů kostní denzity a anamnézy zohlednit též předpokládaný vývoj kvality, resp. pevnosti kosti podle aktivity základního onemocnění a jeho terapie. Nálezy DXA je třeba vždy interpretovat s přihlédnutím k antropometrickým parametrům, zejména k výšce a stadiu puberty, aby nedocházelo...

Přístup k antibiotické terapii komunitních respiračních infekcí u dětí

Treatment of community-acquired infections in children

MUDr.Helena Žemličková, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 235-237

Státní zdravotní ústav, Praha Kontinuální příznivá situace v oblasti citlivosti k penicilinovým antibiotikům u Streptococcus pyogenes a Streptococcus pneumoniae coby nejvýznamnějších původců komunitních bakteriálních respiračních infekcí potvrzuje vhodnost použití penicilinu, respektive amoxicilinu, pro léčbu respiračních infekcí v ambulantní praxi v České republice. Naproti tomu důsledkem rostoucí, racionálně nepodložené preskripce makrolidových antibiotik je narůstající rezistence k těmto přípravkům, a to zejména u kmenů získaných od dospělých pacientů.

Virové gastroenteritidy v denní pediatrické praxi

Viral gastroenteritis in daily pediatric practice

MUDr.Renata Kračmarová, MUDr.Stanislav Plíšek

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 238-240

Průjmové onemocnění je u nás jednou z nejčastějších příčin akutního vyšetření a hospitalizace dítěte. Se zlepšováním socioekonomických podmínek narůstá podíl virové etiologie střevních onemocnění. Z virových agens se nejčastěji uplatňují rotaviry, kaliciviry, adenoviry a astroviry, zastoupena mohou být i další. Nejzávažnější klinický průběh lze očekávat u rotavirových a norovirových infekcí. Mezi nejčastější komplikace patří různě závažná dehydratace. Léčba je symptomatická, v prevenci rotavirových nákaz má rozhodující roli vakcinace.

Terapeutické využití specifických antimykotik

Clinical use of specific antifungals

PharmDr.Petr Horák

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 242-246

Během posledních dekád narůstá incidence především systémových mykotických onemocnění. Souvisí to jak s rozvojem pandemie HIV/ AIDS, tak i s rozvojem léčby řady onemocnění s postižením imunitního systému. Proto byla v posledních letech do praxe uvedena řada nových léčiv a lékových skupin, případně byly přehodnoceny způsoby aplikace a indikace u léčiv již dříve zavedených. Rovněž na poli léčby topických mykotických onemocnění došlo k zavedení nových postupů a také jim je věnován tento článek.

Novinky v očkování proti meningokokům

Advances in meningococcal vaccination

MUDr.Pavla Křížová, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 247-250

V září 2010 začala být v České republice dostupná konjugovaná meningokoková tetravakcína A, C, Y, W135, která byla v Evropě registrována v dubnu 2010 k použití od 11 let věku. Na konci roku 2010 byla v USA rozšířena registrace této tetravakcíny k použití od 2 let věku a toto rozšíření je v Evropě očekáváno v druhé polovině roku 2011. Vzhledem k tomu, že séroskupina Y působí v České republice invazivní meningokokové onemocnění s vysokou smrtností zejména u adolescentních chlapců, je zařazení složky Y do vakcíny pro Českou republiku velmi vhodné. Složky A, C a W135 jsou vhodné pro cestovatele do zahraničí. Aktuální doporučení NRL: v dětském věku...

Intestinální mikroflóra v raném dětství - úloha při rozvoji infekčních a alergických chorob

Intestinal microflora in early infancy and its role in the course of infectious and allergic diseases

doc.MUDr.Vojtěch Thon, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 252-254

Fyziologická střevní mikroflóra představuje komplexní ekosystém s obrovskou mikrobiální variabilitou. Gastrointestinální trakt novorozence je při narození sterilní, je však ihned kolonizován. Střevní mikroflóra zajišťuje vyzrávání imunitního systému. Je nejvýznamnějším zdrojem mikrobiální stimulace. V předchozích letech byly nalezeny rozdíly ve střevní mikroflóře u dětí ze zemí s vysokým a s nízkým výskytem alergií. Mikrobiální deprivace v rozvinutých zemích může mít za následek nevyváženost přirozené antigenní stimulace s důsledkem redukce expozice lipopolysacharidy. Probiotika mohou imunitní odpověď fyziologicky modifikovat. Terapeutické...

Aktuální data o vakcinaci proti HPV

Current data about HPV vaccination

MUDr.Jiří Sláma, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 258-260

Profylaktické vakcíny proti lidským papilomavirům jsou určeny k primární prevenci karcinomu děložního hrdla. K dispozici je bivalentní vakcína Cervarix chránící proti infekci HPV 16, 18 a zkříženě proti HPV 31, 33 a 45 a kvadrivalentní vakcína Silgard, která chrání proti infekci HPV 6, 11, 16, 18 a zkříženě proti HPV 31. V klinických studiích byla prokázána jejich vysoká účinnost a bezpečnost. Plošná vakcinace HPV „naivních“ jedinců může zabránit většině případů karcinomu děložního hrdla a benigních kondylomat.

Maligní melanom u dětí

Malignant melanoma in children

MUDr.Jan Čelakovský, prof.MUDr.Karel Pizinger, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 261-264

Článek si klade za cíl shrnutí problematiky maligního melanomu v dětském věku. Tento nejzhoubnější kožní nádor je u dětí naštěstí velmi vzácný. Vzhledem k možnosti časného metastazování je velmi důležité pravidelně sledovat děti s rizikovými faktory. K těm patří zejména velké kongenitální névy, familiární výskyt atypických névů, rodinná zátěž melanomem a poruchy imunity. Nezbytné je včasné vyšetření pediatrem a následně dermatologem u každé „podezřelé“ kožní léze, případně doplněné o bioptické vyšetření. Věnuje se také odlišnostem v etiologii, patogenezi, klinickém obraze i biologickém chování melanomů u dětí ve srovnání s dospělými...

Sdělení z praxe

Úmrtí na rotavirovou gastroenteritidu

Death from rotavirus gastroenteritis

MUDr.Radka Boháčová, MUDr.Helena Uhrová, MUDr.Renata Vaverková

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 265-266

Kazuistika popisuje případ úmrtí 2,5letého chlapce z rodiny, ve které současně probíhalo onemocnění rotavirovou gastroenteritidou a chřipkou typu B. K úmrtí vedla extrémní dehydratace způsobená průjmy a zvracením. Jako etiologické agens byl potvrzen rotavirus. Součástí sdělení jsou informace o epidemiologických charakteristikách rotavirových gastroenteritid a epidemiologická data.

Akutní methemoglobinemie - závažná alimentární intoxikace zeleninou koupenou na trhu

Acute methemoglobinemia - serious alimentary intoxication caused by vegetable

MUDr.Kateřina Pizingerová, Ph.D., MUDr.Jiří Fremuth, MUDr.Lumír Šašek, prof.MUDr.Josef Sýkora, Ph.D., MUDr.Zdeňka Černá, MUDr.Alice Hrušková, MUDr.Renata Pomahačová, Ph.D., MUDr.Zdeňka Baliharová, RNDr.Svatopluk Krýsl, CSc., MUDr.Vlasta Petříková, doc.MUDr.Jiří Kobr, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 267-269

Autoři prezentují raritní případ akutní intoxikace batolete dusičnany po požití nadměrného množství tepelně nezpracované dýně, zakoupené na trhu. Stav se projevil poruchou vědomí, zvracením a cyanózou. Hladina methemoglobinu přesahovala 0,3 (> 30 %). Stav si vyžádal urgentní zajištění dýchacích cest tracheální intubací, umělou plicní ventilaci 100% kyslíkem a podání redukujícího antidota. Komplexní léčba byla účinná a vedla k plnému uzdravení pacienta. Definitivní průkaz příčiny methemoglobinemie byl obtížný, ale v konečném důsledku poměrně přesvědčivý. Autoři upozorňují lékařskou veřejnost na nebezpečí vzniku alimentární intoxikace dětí krmených...

Cysta choledochu - méně častá příčina bolestí břicha

Choledochal cyst - less frequent cause of abdominal pain

MUDr.Eva Stránská, MUDr.Alena Holubová, prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 270-272

Uvádíme kazuistiku 4,5letého chlapce s kolikovitými bolestmi břicha, zvýšenými hodnotami jaterních transamináz a pankreatické amylázy v séru i v moči. Ultrazvukové vyšetření jater prokázalo vícečetné cysty v jejich parenchymu, nález při scintigrafii s 99Tm HIDA odpovídal obstrukci především extrahepatálních žlučových cest. Vzhledem k progresi cystické dilatace biliárního systému byla při kontrolním ultrazvukovém vyšetření jater zobrazena cysta choledochu, která byla chirurgicky odstraněna. V dalším období po operaci neměl chlapec již žádné potíže a prospíval zcela normálně. Cysta choledochu je poměrně vzácnou příčinou bolestí břicha a může...

Pro sestry

Specifika výživy dospívajících

Specifisity of adolescent nutrition

Bc.Jitka Rusková, DiS.

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 277-280

Strava dospívajících by měla více méně odpovídat stravě dospělých. Přesto v doporučeních existují některé rozdíly dané probíhající pubertou. Jedná se zejména o zvýšený příjem energie, bílkovin a sacharidů a některých minerálních látek. Dospívající však ve svém jídelníčku často chybují pod vlivem oblíbených spolužáků, módních trendů a reklamy. Na jedné straně se přejídají potravinami s vysokým obsahem prázdných kalorií a téměř se nevěnují pohybovým aktivitám. Na straně druhé vyznávají zejména dívky kult štíhlosti a dodržují mnohdy zbytečné a extrémní redukční diety. Tím si poškozují zdraví obezitou nebo poruchou příjmu potravy. Přitom zdravá...

Klinickoradiologická diagnóza

Retrobulbární neuritida a rozvoj roztroušené sklerózy u adolescenta

Retrobulbar optic neuritis and development of multiple sclerosis in adolescent

prof.MUDr.Vladimír Mihál, CSc., MUDr.Kamila Michálková, MUDr.David Horák, MUDr.Marta Neklanová, MUDr.Barbora Babáková

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 273-275

Spojení opakujících se optických neuritid a následného rozvoje roztroušené sklerózy u dětí je časté a dostatečně známé, proto je spolupráce oftalmologa a neurologa nezbytná. Autoři popisují rekurentní retrobulbární neuritidu s následným rozvojem roztroušené sklerózy u 14leté dívky.

Ve zkratce

Inhalační kortikosteroidy u dětí

Inhaled corticosteroids in childhood

MUDr.Jiří Novák

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 281-285

Blahodárné působení inhalačních kortikosteroidů (IKS) na dítě s astmatem je podmíněno správnými indikacemi a přiměřeným dávkováním. Na základě dosavadních poznatků lze IKS seřadit podle terapeutického indexu – od IKS s indexem nejpříznivějším po nejméně příznivý: ciklesonid, budesonid, beklometason dipropionát, flutikason propionát. Terapeutický index však bývá v ČR málo respektován. Navíc indikace IKS u dětí v ČR často nebývají dostatečně podložené a dávkování bývá přemrštěné. Celková spotřeba IKS proto může dosahovat přibližně devítinásobku spotřeby odpovídající uznávanému mezinárodnímu konsenzu GINA.

Informace

Účinný a bezpečný imunomodulátor pro pediatrickou praxi: imunoglukan

Efective and safe immunomodulator for paediatric praxis - imunoglukan

MUDr.Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MUDr.Pavel Kostiuk, CSc.

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 286-288

Recidivující respirační infekce představují v pediatrii jeden z nejčastějších zdravotních problémů. Základním preventivním přístupem je u takto postižených dětí imunomodulace, resp. imunostimulace. V posledních letech se vedle bakteriálních lyzátů stále více prosazují i jiné imunomodulátory přírodního původu. Významné místo v této skupině zaujímají beta-glukany – polysacharidy izolované z hub. V této skupině zaujímá významné místo látka označovaná jako imunoglukan, jejíž účinnost a bezpečnost je dokládána v přibývajících klinických studiích.

Orbis Pictus Medicus

Komplikovaná pansinusitida

prof.MUDr.Zdeněk Doležel, CSc., MUDr.Dana Dostálková, MUDr.Zdeňka Ráčilová, MUDr.Katarína Pramuková, MUDr.Jiří Štarha, Ph.D.

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 276

Autodidaktický test

Autodidaktický test 4/2011

Pediatr. praxi 2011; 12(4): 289-290


Pediatrie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.